Show simple item record

dc.contributor.advisorKülcü, Özgür
dc.contributor.authorKaradağ, Duygu Kevser
dc.date.accessioned2019-07-24T06:52:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationKaradağ, D. K. (2019). Dijital Kültürel Mirasin Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamalari Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7982
dc.description.abstractKARADAĞ, Duygu Kevser. Developing Content Management Systems for Museums in Turkey within the frame of Digital Cultural Heritage Management’s Digital Curation Applications, Master's Thesis, Ankara, 2019. Museums; it is one of the cultural memory bodies where our cultural values and heritage are collected, kept and preserved for future generations. With the rapid progress of technology, many processes such as activities of museums, production of cultural heritage products, preservation methods, and display conditions have also begun to change. Efforts in digitization have begun to spread rapidly and cultural heritage began to advance as a brand new discipline of digitalization efforts in the early 21st century in particular. Digital cultural heritage, which is a new concept, has emerged with the cultural heritage that has started to be digitized. Digital curation studies are used to protect, access and use digital cultural heritage, and also to maintain the lifecycle. This thesis investigates the digital curation studies on cultural heritage within the museums (public-private) in Turkey and also the current conditions of both public and private museums by evaluating content management in compliance with the standards. 54 personnel from selected museums (117 museums) participated in this study, based on voluntary participation. Within the scope of the research, we collected data by applying questionnaires and face-to-face interview method with the personnel of the museums affiliated to the Ministry of Culture, the General Directorate of Cultural Heritage and Museums. The findings were analysed and then tabulated by number, percentage, arithmetic mean, comparison and statistical tests such as chi square. As a result, it has been confirmed that museum staff in Turkey have information about digitalization and digital curation, however, they have just started to digitize institutionally and do not apply digital curation. It has been discovered that the state museums do not open their collections to the researchers and that access to the collections is subject to limited or special permissions. It is one of the proposals that the museums should be integrated into digitalization and digital curation works after they carry their collections to a system that could be managed in electronic environment as result of standardization of the museums in national perspective. We put emphasise on legal regulations about digital curation in order to be able to take part in international platforms and to follow and implement technology within the institutional framework. Keywords Cultural Heritage, Digitalization, Digital Cultural Heritage, Digital Curation, Museums, Content Management in Museumstr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi TABLOLAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 3 1.1. KONUNUN ÖNEMİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI, PROBLEMİ VE HİPOTEZİ 6 1.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEM 8 1.4. KAYNAKLAR 9 2. BÖLÜM: KÜLTÜREL MİRAS VE DİJİTALLEŞTİRME 12 2.1. KÜLTÜREL MİRASIN TANIMI VE ÖNEMİ 12 2.1.1. Somut Kültürel Miras 15 2.1.2. Somut Olmayan Kültürel Miras 16 2.2. DİJİTALLEŞTİRME 19 2.2.1. Dijitalleştirme Süreçleri 21 2.3. KÜLTÜREL MİRASIN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ 28 2.3.1. Kültürel Miras ve Dijitalleştirme Süreçlerinin Entegrasyonu 29 2.3.2. Dijital Kültürel Miras ve Yeni Süreçler 30 2.3.3. Ülkemizde Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi İle İlgili Örnek Çalışmalar 33 3. BÖLÜM: DİJİTAL KÜRASYON 38 3.1. DİJİTAL KÜRASYON VE ÖNEMİ 38 3.2. DİJİTAL KÜRASYON UYGULAMALARI ve STANDARTLAR 42 3.2.1. ATHENA 42 3.2.2. LIDO 43 3.2.3. SPECTRUM 44 3.3.3. MÜZE TANIMI VE TÜRKİYE’DE MÜZELER 45 3.3.4. MÜZELERIN İŞLEVLERİ 55 3.3.5. MÜZELERİN ORGANIZSYON YAPISI VE YÖNETİMİ 58 3.3.6. MÜZELERDE İÇERİK YÖNETİMİ 60 4. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 68 4.1. DEMOGRAFİK BULGULAR 69 4.2. KURUMSAL BULGULAR 73 4.3 KÜLTÜREL MİRASIN DİJİTALLEŞTİRLMESİ BULGULARI 87 4.4. DİJİTAL KÜRASYON BULGULARI 91 5. BÖLÜM: SONUÇ 96 5.1 MÜZELERİN KURUMSAL YAPISININ, ÇALIŞANLARININ VE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 97 5.2 MÜZELERDE DIJITAL KÜRASYONUN DEĞERLENDIRILMESI 98 6. BÖLÜM: ÖNERİLER 100 KAYNAKLAR 102 EK-1: ANKET....................................................................................................................................114 EK-2: ETİK KURUL İZNİ 121 EK-3: ORJİNALLİK RAPORU 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKültürel mirastr_TR
dc.subjectDijitalleştirme
dc.subjectDijital kültürel miras
dc.subjectDijital kürasyon
dc.subjectMüzeler
dc.subjectMüzelerde içerik yönetimi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Bibliyografya. Kütüphanecilik. Bilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleDijital Kültürel Mirasin Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamalari Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKARADAĞ, Duygu Kevser. Dijital Kültürel Mirasın Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Müzeler; kültürel değerlerimizin, mirasımızın toplandığı, saklandığı ve geleceğe aktarılmak üzere korunduğu kültürel bellek kurumlarından biridir. Müzeler sahip olduğu kültürel mirası insanlığa aktarmak için sergi, eğitim, araştırma gibi faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte müzelerin faaliyetleri, kültürel miras ürünlerinin üretilmesi, koruma yöntemleri, sergileme koşulları gibi birçok süreçler de değişmeye başlamıştır. Dijitalleştirme çalışmaları hızlı bir şeklide yaygınlaşmaya başlamış ve kültürel miras, özellikle 21. yüzyılın başlarında dijitalleştirme çalışmalarının en yeni disiplini olarak gelişim göstermeye başlamıştır. Dijitalleşmeye başlayan kültürel miras ile birlikte yeni bir kavram olan dijital kültürel miras kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital kültürel mirasın korunması, erişme açılması, kullanılabilirliği ve yaşam döngüsünün sürdürülebilmesi için dijital kürasyon çalışmaları kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında Türkiye’deki müzelerde (kamu-özel) yer alan kültürel mirasın dijital kürasyon çalışmaları, standartlar çerçevesinde içerik yönetiminin değerlendirilerek kamu (devlet) müzelerinin ve özel müzelerin mevcut durumları araştırılmıştır. Araştırmaya, seçilen müzelerden (117 müze) gönüllülük koşuluyla 54 personel katılmıştır. Araştırma kapsamında, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü ’ne bağlı müzelerden katılım sağlayan personel ile anket ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilerek veriler toplanmış ve bulgular sayı, yüzde, aritmetik ortalama, karşılaştırma ve ki kare gibi istatistiksel testlerle analiz edilerek tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, ülkemizdeki müze çalışanlarının dijitalleştirme ve dijital kürasyon hakkında bilgi sahibi oldukları buna karşın kurumsal olarak dijitalleştirmeye yeni yeni başladıkları ve dijital kürasyonu uygulamadıkları tespit edilmiştir. Devlet müzelerinin sahip oldukları koleksiyonları araştırmacılara açmadıkları ve genellikle koleksiyonlara erişimin sınırlı yada özel izinlere tabi olduğu tespit edilmiştir. Müzelerde ulusal açıdan standartlaşmaya gidilerek ilk aşamada elektronik ortamda yönetilebilecek bir sisteme koleksiyonların entegre olması sonrasında dijitalleştirme ve dijital kürasyon çalışmalarına başlama sunulan önerilerden biridir. Uluslararası platformlarda yer alabilmek, teknolojiyi kurumsal çerçevede takip edip uygulayabilmek için dijital kürasyon ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler Kültürel miras, Dijitalleştirme, Dijital Kültürel Miras, Dijital kürasyon, Müzeler, Müzelerde içerik yönetimitr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record