Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Semra
dc.contributor.authorAktürk, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-07-25T13:37:28Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationAktürk, H. (2019). Algılanan Örgütsel Desteğin, Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Ana-Akim Medya Çalışanları Üzerinde Uygulama, Yüksek Lisans Tezitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8008
dc.description.abstractEmployees’ commitment to their organizations and their job satisfaction are essential for organization’s sustainability, success and could be considered as a precondition for their continued existence in their industries. This study investigates the effect of perceived organizational support on organizational commitment and job satisfaction. Three sub dimensions of organizational commitment; emotional commitment, continuance commitment and normative commitment were further examined throughout the study. The study also looked at the interaction between the two variables organizational commitment and job satisfaction in order to understand the causality between these two variables. The relationship among the variables, perceived organizational support, organizational commitment and job satisfaction in regard to the demographic factors such as age, gender, education level and the number of years employed in the organization was investigated in this study. The study proved to provide many parallel results to the existing literature and was found that the perceived organizational support had positive effects on the levels of organizational commitment and job satisfaction.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………......ii ETİK BEYAN…………………………….…………………...…………………….....iii ÖZET…………………………………………………………………...…………...….iv ABSTRACT……………………………………………………………………….........v İÇİNDEKİLER…………………………………………………………….…………..vi TABLOLAR DİZİNİ ………………………………………………..…………….......ix ŞEKİLLER DİZİNİ ………………………………………………………….…...……x GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 6 1.1 TÜRKİYE’DE MEDYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 6 1.2. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK 7 1.2.1. Algılanan Örgütsel Destek Kavramı ve Tanımı 7 1.2.2. Destekleyici Örgütün Özellikleri 8 1.2.3. Algılanan Örgütsel Desteğin Belirleyicileri 9 1.2.3.1 Adalet 9 1.2.3.2. Yönetici Desteği 10 1.2.3.3. Ödüller ve İş Koşulları 10 1.2.4. Algılanan Örgütsel Desteğin Sonuçları 11 1.2.4.1. Örgütsel Bağlılık 11 1.2.4.2. İş Tatmini 12 1.2.4.3. Örgütten Ayrılma İsteği 12 1.2.4.4. İş Performansı 13 1.3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 13 1.3.1. Örgütsel Bağlılık Kavramının Tanımı ve Sınıflandırması 13 1.3.1.1. Davranışsal Bağlılık 17 1.3.1.1.1. Becker’in Yan Bahis Teorisi Yaklaşımı (1960) 17 1.3.1.1.2. Salancik Yaklaşımı 19 1.3.1.2. Tutumsal Bağlılık 19 1.3.1.2.1. Kanter Yaklaşımı (1968) 19 1.3.1.2.2. Etzioni Yaklaşımı (1975) 21 1.3.1.2.3. O’Reilly ve Chatman Yaklaşımı (1986) 22 1.3.1.2.4. Allen ve Meyer Yaklaşımı (1991) 23 1.3.2. Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri 26 1.3.2.1. Bireysel / Kişisel Faktörler 26 1.3.2.1.1. Yaş 26 1.3.2.1.2. Cinsiyet 26 1.3.2.1.3. Eğitim Durumu 27 1.3.2.2. Örgütsel Faktörler 27 1.3.2.2.1. Örgüt Kültürü 27 1.3.2.2.2. Örgütsel Adalet 28 1.3.2.2.3. Algılanan Örgütsel Destek 29 1.3.2.3. Örgüt Dışı Faktörler 30 1.4. İŞ TATMİNİ 30 1.4.1. İş Tatmini Kavramının Tanımı ve Sınıflandırması 30 1.4.2. İş Tatmininin Teorileri 31 1.4.2.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 31 1.4.2.2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 32 1.4.2.3. Alderfer’in ERG Teorisi 33 1.4.2.4. İş Özellikleri Teorisi 33 1.4.3. İş Tatmininin Belirleyicileri 34 1.4.3.1. Bireysel Faktörler 34 1.4.3.1.1. Yaş / Kıdem 34 1.4.3.1.2. Cinsiyet 35 1.4.3.1.3. Eğitim 35 1.4.3.2. Örgütsel Faktörler 36 1.4.3.2.1. Ücret 36 1.4.3.2.2. Yönetici ile olan ilişki / Süpervizyon 36 1.4.3.2.3. İş / Görev Tanımı 37 1.4.3.2.4. İş Arkadaşları 37 1.4.3.2.5. Çalışma Koşulları 37 1.4.4. İş Tatminsizliğinin Sonuçları 38 1.4.4.1. Devamsızlık 38 1.4.4.2. İşten Ayrılma Niyeti 38 1.4.4.3. Düşük Örgütsel Bağlılık 39 1.4.5. Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki Farklar 39 2. BÖLÜM: ALAN ARAŞTIRMASI 41 2.1. ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 41 2.2. ÖRNEKLEM (KATILIMCILAR) 41 2.3. ÇALIŞMA KAPSAMINDA KULLANILACAK ÖLÇEKLER 43 2.3.1. Örgütsel Bağlılık Ölçeği 43 2.3.2. İş Tatmini Ölçeği 44 2.3.3. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği 46 2.4. HİPOTEZLER 46 2.5. YÖNTEM 47 2.5.1. Yapı Geçerliliği ve Güvenilirlik Analizi 47 2.5.1.1. Açımlayıcı Faktör Analizi 47 2.5.1.2. Güvenilirlik Analizi 48 2.5.1.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 48 2.5.2 Değişkenler Arası Korelasyon Testi Analizi 59 2.5.3. Demografik Veriler ve Değişkenler Arası İlişkilerin Analizi 61 2.5.3.1 Cinsiyet ve Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi 61 2.5.3.2 Yaş ve Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi 62 2.5.3.3 Öğrenim Durumu ve Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi 64 2.5.3.4. İş yerinde Çalışma Süresi ve Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi 67 SONUÇ VE TARTIŞMA 70 KAYNAKÇA 80 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU 87 EK 2. ETİK KOMİSYON İZNİ 88tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMedya sektörütr_TR
dc.subjectÖrgütsel bağlılık
dc.subjectİş tatmini
dc.subjectAlgılanan örgütsel destek
dc.subject.lcshmedya yönetimi, örgütsel bağlılıktr_TR
dc.subject.lcshiş tatmini, algılanan örgütsel destektr_TR
dc.titleAlgılanan Örgütsel Desteğin, Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Ana-Akım Medya Çalışanları Üzerinde Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışanların örgütlerine duydukları bağlılık ve işlerine karşı duydukları iş tatmini bir örgütün başarısının, devamlılığının ve piyasa koşullarında var olmaya devam edebilmesinin önemli unsurlarıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de ana akım medya sektöründe çalışan personelin algıladıkları örgütsel desteğin, örgütlerine olan bağlılıklarına ve iş tatminlerine olan etkisi incelenmiştir. Bu ilişkide örgütsel bağlılığın üç ana kategorisi; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmada aynı zamanda iş tatmininin örgütsel bağlılığa ya da örgütsel bağlılığın iş tatminine bir etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet, kurumsa geçirilen süre ve öğrenim durumu gibi demografik verilerin de çalışmanın değişkenleri olan algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılığa olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada literatür ile uyumlu sonuçlara ulaşılmış, algılanan örgütsel desteğin, çalışanların iş tatminine ve örgütsel bağlılıklarına olan etkisinin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9379-8020tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess