Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraçay, Hatice
dc.contributor.authorMeneviş, Neslihan
dc.date.accessioned2019-07-26T07:47:41Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationMENEVİŞ, Neslihan, Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede ve Kadın Güçlenmesinde Bir Kalkınma Politikası Aracı Olarak Mikro Kredi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8028
dc.description.abstractTo be able to talk about the development of a country's development, it is necessary to mention the policies to improve the economic and social conditions of every part of the society. However, it is observed that many indicators are not taken into consideration in the measurements made to understand the level of development and development is not considered as multi-dimensional. Especially in patriarchal societies, the development of women is ignored or it is seen that the policies implemented for the development of women are not sufficient. The most common of these policies are the micro-credit applications known as Grameen Bank Model. Micro-credit implementations are women's policy towards fighting poverty, and there are women in their target groups. In particular, it is argued that it is an important and effective practice in woman empowerment and the fight against women's poverty. However, in the context of this practice, considering the credit amount, the mechanism of reimbursement and the principles of operation it is clearly seen that the inadequacy of the system is evident. The system started with the claim that women will have many gains as a result of this imlementation and they will be self-sufficient. But it is a temporary solution, it cannot go beyond consolidating the gender roles and moving women's dependency to a different dimension.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR x GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 4 KALKINMA POLİTİKALARINDA KADININ ROLÜ 4 1.1. KEYNESYEN REFAH DEVLETİ DÖNEMİ KALKINMA POLİTİKALARINDA KADININ ROLÜ 5 1.2. NEOLİBERAL DÖNEM KALKINMA POLİTİKALARINDA KADININ ROLÜ 10 1.3 POST-NEOLİBERAL KALKINMA POLİTİKALARINDA KADININ ROLÜ 15 İKİNCİ BÖLÜM 19 KADIN YOKSULLUĞU VE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE GÜÇLENMENİN ROLÜ 19 2.1. YOKSULLUK KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ 19 2.1.1. Kadın Yoksulluğu Ve Kadın Yoksulluğunu Ortaya Çıkaran Faktörler 27 2.1.2 Yoksulluğun Feminizasyonu 32 2.2. KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE GÜÇLENME 35 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 38 BİR KALKINMA POLİTİKASI ARACI OLARAK “MİKRO KREDİ” 38 3.1. MİKRO KREDİ UYGULAMASI: TANIM, KAPSAM VE İŞLEYİŞİ 38 3.1.1 Dünyada Mikro Kredi Programı Uygulaması 40 3.1.2. Türkiye’de Mikrofinans Grameen Programı Uygulaması ve İşleyiş Esasları 42 3.1.2.1 Mikro kredi İçin Üye Seçimi Nasıl Yapılır? 48 3.1.2.2. Geri Ödeme Mekanizması 50 3.2. MİKRO KREDİ UYGULAMASI: BİR YARDIM POLİTİKASI MIDIR YOKSA BİR KALKINMA POLİTİKASI MI? 52 3.3. MİKRO KREDİ PROGRAMLARININ UYGULAMADAKİ GENEL SORUNLARI 54 3.3.1.Grup Merkezlerinde Oluşan Problemler: 55 3.3.2.Hizmet Bedeli Oranının Yüksek Olması ve Personelin İlgisizliği: 55 3.3.3.Programın Yoksullukla Mücadele Stratejisine Rağmen Çalışmaların Yoksulluğun Azalmasında Etkisizliği: 56 3.3.4.Çocuk İşçiliğine Sebep Olması: 57 3.3.5. Yeni Bir Yoksulluğa Neden Olması: 57 3.3.6. Farklı Yoksulluk Türlerini Göz Ardı Etmesi: 57 3.4. YOKSULLUK SARMALI SONUCU YAŞANAN BAZI ÖRNEKLER 58 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 61 MİKRO KREDİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ YOLUNDA BİR POLİTİKA ARACI 61 4.1. MİKRO KREDİ İLE NEDEN KADINLAR HEDEFLENİYOR? 61 4.2. MİKRO KREDİNİN FARKLI KURAMLAR/POLİTİKALAR ALTINDA İNCELENMESİ 65 4.2.1. Ortodoks Adam-Akım Yaklaşım (Post-neoliberal Kalkınma Yaklaşımı) Altında Mikro Kredi, Kadın Yoksulluğu ve Güçlenme Konusu 65 4.2.2. Heterodoks Yaklaşımlar Altında Mikro Kredi, Kadın Yoksulluğu ve Güçlenme Konusu 68 4.2.2.1. Foucault’nun “Stratejik İlişkiler Durumu” ve “Neo-liberal Yönetimsellik”; 69 4.2.2.2. Harvey’in Mülksüzleştirme Yoluyla Birikimi: 74 4.3.2.3. Scott’un “Kamusal-Özel Senaryo” Argümanı ve Mikro Kredi 76 4.3. KADINA YÖNELİK MİKRO KREDİ UYGULAMASININ AÇMAZLARI/ELEŞTİRİLER 79 4.3.1. Kredinin Koşullarının Yüksek Maliyetli Olması Bu Uygulamanın Sürdürülebilirliğini Engellemektedir. 79 4.3.2. Kadınların Krediye Erişiminde Çeşitli Engeller Söz Konusudur. 80 4.3.3. Kadınların Kullandıkları Krediler Üzerindeki Kontrol Güçleri Sınırlıdır. 80 4.3.4. Mikro Kredi Geri Ödemeleri Kadınlar Üzerinde Bir Baskı Aracı Olmaktadır. 81 4.3.5. Kadınların Aldıkları Mikro Kredilerle Yüksek Kazanç Getiren Faaliyetlere Katılımları Sınırlı Düzeyde Kalmaktadır. 82 4.3.6. Mikro Kredi Programlarının “Grup Dinamiği, Yardımlaşma Ve İşbirliği Altında Kadın Girişimciliği” Hedefi Gerçekçilikten Uzaktır. 83 4.3.7. Mikro Kredi Programlarıyla Yoksullukla Mücadele Görevi Yoksul Kadınlara Devredilmektedir. 84 SONUÇ 86 KAYNAKLAR 89 EKLER 98 EK 1 - TEZ ORJİNALLİK RAPORU 98 EK 2 - ETİK İZİN MUAFİYET RAPORU 100tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKalkınmada kadıntr_TR
dc.subjectKadının güçlenmesi
dc.subjectKadın yoksulluğu
dc.subjectMikro kredi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Sosyolojitr_TR
dc.titleKadın Yoksulluğu ile Mücadelede ve Kadın Güçlenmesinde Bir Kalkınma Politikası Aracı Olarak Mikro Kredi Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBir ülkede kalkınmanın gerçekleştiğinden bahsedebilmek için o ülke toplumunun her kesiminin ekonomik ve sosyal yönden şartlarının iyileştirilmesi yönünde politikaların varlığından bahsedebilmek gerekmektedir. Fakat kalkınma düzeyinin anlaşılması amacıyla yapılan ölçümlerde pek çok göstergenin göz önünde bulundurulmadığı ve kalkınmanın çok boyutlu olarak ele alınmadığı görülmektedir. Özellikle ataerkil toplumlarda kadınların kalkınması göz ardı edilmekte ya da kadınların kalkınması adına gerçekleştirilen politikaların yeterli olmadığı görülmektedir. Söz konusu politikalardan en yaygın olanı da Grameen Bankası Modeli olarak bilinmekte olan mikro kredi uygulamalarıdır. Mikro kredi uygulamaları yoksullukla mücadele politikası olmakla beraber hedef kitlesinde kadınlar bulunmaktadır. Özellikle kadın yoksulluğu ile mücadele ve kadın güçlenmesi bağlamında önemli ve etkili bir uygulama olduğu savunulmaktadır. Fakat bu uygulama kapsamında kadınlara sağlanan kredi miktarı, geri ödeme mekanizması ve işleyiş esasları değerlendirildiğinde sistemin yetersizliği apaçık görülmektedir. Sistem kadınların bu uygulama neticesinde pek çok kazanımı olacağını ve kendi kendine yeteceği iddiasıyla yola çıkmıştır. Fakat geçici bir çözüm olmaktan, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmekten ve kadının bağımlılığını farklı bir boyuta taşımaktan öteye gidememiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record