Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, Ali
dc.contributor.authorMolbay, Rana
dc.date.accessioned2019-07-26T07:54:56Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8030
dc.description.abstractTurkey has always been on the migration route throughout history. The Syrian crisis has caused a mass raid in the area that is accustomed to migration. However, Syrian refugees in many ways has turned out to be a different experience of migration to Turkey. The difference in the situation also lead to inexperience and many problems. This prolonged visit, which is expected to be temporary at first, has made these problems more visible and it has become inevitable to solve these problems. Non-governmental organizations, has been a close follower of the issue of Syrian refugees from the first day Syrian refugees set foot in Turkey and field studies have tried to fill the empty space left by the initial public institutions. With the adoption of the permanence of the Syrian refugees, public institutions also started to develop policies for the Syrian refugees. At the points where these policies seem unsuficiant, non-governmental organizations tried to eliminate the shortcomings by field studies. This study focus on the efforts of civil society organizations. In cases where public institutions are insufficient, non-governmental organizations have proved their goals and proved that problems can be solved by civil initiative without public assistance. In this study, information about the projects carried out by civil society organizations on Syrian refugees and the problems faced by non-governmental organizations were determined and solutions were suggested.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………...…….…ii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...….…iii TEŞEKKÜR ………………………………………………………………………….iv ÖZET…………………………………………………………………………………..v ABSTRACT………………………………………………………………………..…vi İÇİNDEKİLER………………………………………………………………….….…vii KISALTMALAR DİZİNİ ……………………………………………………………..x TABLOLAR DİZİNİ ………………………………………………………….….….xii GİRİŞ……………………………………………………………………………..…….1 BÖLÜM 1: ARAŞTIRMANIN BİLGİLERİ……………………..………….………..6 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI.……………………….……..6 1.2. LİTERATÜR TARAMASI…………………………………………….....6 1.3. ARAŞTIRMANIN METODU……………………………………….…...11 BÖLÜM 2: ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ…………………………………….………….……………………..…..14 2.1. GÖÇ,GÖÇMEN, SIĞINMACI VE MÜLTECİLİK…………………….12 2.2.1. TÜRKİYE’DE GÖÇ SÜREÇLERİ……….…………………………..19 2.2. SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI……….……..22 BÖLÜM 3: SURİYELİ SIĞINMACILAR…………….………………….…………33 3.1. TARİHSEL ARKA PLAN….……………………………………………33 3.2. GÜNÜMÜZDEKİ MEVCUT DURUM…………………....…………….38 3.3. SURİYELİ SIĞINMACILARIN BAŞLICA SORUNLARI…………….47 3.1.1. Barınma……………………………………………..................47 3.1.2. Sağlık…………………………………………….....................49 3.1.3. Eğitim…………………………………………….....................50 3.1.4. Çalışma……………………………………………………...…53 3.1.5. Çocuk İşçiler ve Refakatsiz Çocuklar….…..………….…….55 3.1.6. Toplumsal Cinsiyet..…………………………..………………56 3.1.7. Uyum…………………………..…………………………….…57 3.1.8. Hukuki Statü……………………. ………………………….…58 BÖLÜM 4: ARAŞTIRMANIN BULGULARI..………………………….….…..…..62 4.1. SURİYELİ SIĞINMACILARA GÖTÜRÜLEN HİZMETLER………….62 4.1.1. Kamu Kurumları Tarafından Götürülen Hizmetler.................62 4.1.1.1. Barınma ve Kayıtlama Hizmetleri…………...............62 4.1.1.2. Sağlık Hizmetleri…..……..........................................68 4.1.1.3. Eğitim Hizmetleri…..…………...................................71 4.1.1.4. Çalışma İzni ve Ekonomik Hizmetler…….................75 4.1.1.5. Sosyal Hizmetler……………...…………....................76 4.1.2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Sığınmacılar Konusunda Oynadıkları Rol ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Götürülen Hizmetler.........................................................................................78 4.1.2.1. Suriyeli Sığınmacılara Götürülen Ekonomik Hizmetler………………………………………………………..……...85 4.1.2.2. Suriyeli Sığınmacılara Götürülen Eğitim Hizmetleri .89 4.1.2.3. Suriyeli Sığınmacılara Götürülen Sosyal Hizmetler..98 4.1.2.4. Suriyeli Sığınmacılara Götürülen Diğer Hizmetler...103 4.1.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Karşılaştıkları Sorunlar............108 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME…..…………………………………………...…..112 KAYNAKÇA……………………………………..……………….……………..…....119 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU………….……………….…………..……….........134 EK 2. ETİK KOMİSYON İZNİ ……………………………………….…….…….…136 EK 3. MÜLAKAT SORULARI……………………………………….…….…….…137tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSivil toplumtr_TR
dc.subjectSTK
dc.subjectSuriye krizi
dc.subjectSuriyeli sığınmacılar
dc.subjectKalıcılık
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.titleTürkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Sığınmacılar Konusundaki Rolütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetTürkiye, tarihi boyunca her zaman göç yollarının üzerinde bulunmuştur. Suriye krizi de göçlere alışık olan bu coğrafyanın karşılaştığı kitlesel akınlardan birini doğurmuştur. Ancak, Suriyeli sığınmacılar pek çok anlamda Türkiye için farklı bir göç deneyimi haline gelmiştir. Bu farklılık aynı zamanda deneyimsizliği ve pek çok sorunu beraberinde getirmiştir. Başlangıcından itibaren geçici olacağı düşünülen bu “misafirliğin” uzaması bu sorunları daha da görünür kılmış ve bu sorunların çözülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları, Suriyeli sığınmacıların Türkiye‟ye ayak bastığı ilk günden itibaren konunun yakın takipçisi olmuş ve saha çalışmaları ile kamu kurumlarının başlangıçta boş bıraktığı alanları doldurmaya çalışmıştır. Suriyeli sığınmacıların kalıcılığının kabul edilmesiyle birlikte kamu kurumları da Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalar geliştirmeye başlamıştır. Bu politikaların eksik kaldığı noktalarda da sivil toplum kurumları saha çalışmaları ile eksiklikleri gidermeye çalışmıştır. Bu çalışma sivil toplum kuruluşlarının bu çabaları üzerine yoğunlaşmıştır. Kamu kurumlarının yetersiz kaldığı noktalarda sivil toplum kuruluşları varoluş amaçlarını gerçekleştirerek kamu yardımı olmadan sivil inisiyatif ile sorunların bir nebze çözülebileceğini kanıtlamıştır. Çalışmada sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli sığınmacılar konusunda yürütmüş ve yürütmekte olduğu projelerle ilgili bilgiler verilmiş, sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7247-0592tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record