Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz , Serkan
dc.contributor.authorAlın Uran , Gamze
dc.date.accessioned2019-07-26T08:24:14Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationALIN URAN, G. (2019). Fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin alana özgü beceriler yönünden sınıflandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8037
dc.description.abstractIn this study, the activities in the 5th, 6th, 7th and 8th grade science textbooks published by the publishing houses and approved by the Ministry of National Education in the period of 2018–2019, will be classified according to the skills specified in the Science Education Program of 2018. Field specific skills consist of three main categories in the curriculum. These are science process skills, life skills and engineering skills. A total of 15 skills are listed under these categories. The activities in the 5th, 6th, 7th and 8th grade science textbooks were examined separately and it was found out which of these skills were addressed in the curriculum. During the determination of skills, six different experts examined all activities in the books and expressed their opinions. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data obtained from the analysis of the activities were subjected to content analysis. The analysis was completed by looking at the sub-categories determined for content analysis. As a result of the investigation, the questioning of the field-specific skills were determined according to the units and grade levels. Frequency of usage was recorded in the tables and the distribution of skills according to the units was observed. The distribution of skills specific to the field was determined according to class levels. The use of scientific process skills, life skills and engineering skills according to units and grade levels were determined. Various suggestions were made in line with the results reached.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz Abstract Teşekkür Tablolar Dizini Şekiller Dizini Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Bölüm Giriş Problem Durumu Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırma Problemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar Araştırmanın Kuramsal Temeli İlgili Araştırmalar Bölüm 3 Yöntem Araştırmanın Yöntemi Veri Kaynağı Veri Toplama Süreci Verilerin Analizi Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Bulgular Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Bulgular Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Bulgular Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Bulgular Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden Sınıf Seviyesine Göre Sınıflandırılmasına Yönelik Bulgular. Bölüm 5 Tartışma, Sonuç ve Öneriler Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Tartışma ve Sonuçlar Altıncı Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Tartışma ve Sonuçlar Yedinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Tartışma ve Sonuçlar Sekizinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden İncelenmesine Yönelik Tartışma ve Sonuçlar Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesine Yönelik Tartışma ve Sonuçlar Öneriler Kaynaklar EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi EK-B: Etik Beyanı EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu EK-Ç: Thesis Originality Report EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanıtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFen bilimleritr_TR
dc.subjectDers kitaplarıtr_TR
dc.subjectBilimsel süreç becerileritr_TR
dc.subjectYaşam becerileritr_TR
dc.subjectMühendislik becerileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Ders kitaplarıtr_TR
dc.titleFen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Alana Özgü Beceriler Yönünden Sınıflandırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Classification Of Activities In Science Textbooks In Terms Of Skills Related To The Fieldtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada 2018–2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurumu tarafından onaylanıp, yayınevleri tarafından basılmış olan ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında yer alan etkinliklerin, 2018 yılı fen bilimleri öğretim programında belirtilen beceriler yönünden incelemesi yapılmıştır. Alana özgü beceriler öğretim programında üç ana kategoriden oluşmaktadır. Bunlar bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik becerileridir. Bu kategorilerin altında toplam 15 adet beceri programda belirtilmektedir. İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinlikler tek tek incelenerek öğretim programında belirtilmiş olan bu becerilerden hangilerine hitap ettiği tespit edilmiştir. Becerilerin belirlenmesi aşamasında altı farklı uzman kitaplardaki tüm etkinlikleri inceleyerek görüşlerini bildirmişlerdir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Etkinliklerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi için belirlenmiş olan alt kategorilere bakılarak analiz tamamlanmıştır. İnceleme sonucunda, ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerde sorgulanan 2018 fen bilimleri öğretim programında belirtilen alana özgü becerilerin ünitelere ve sınıf seviyelerine göre durumları saptanmıştır. Kullanım sıklıkları frekans ve yüzde tablolarına işlenerek, ünitelere göre becerilerin dağılımı gözlemlenmiştir. Sınıf düzeylerine göre alana özgü becerilerin dağılımı belirlenmiştir. Bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik becerilerinin ünitelere göre ve sınıf seviyelerine göre kullanımları saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda da çeşitli öneriler yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilgisi Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-07-27T08:24:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record