Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Hüseyin
dc.contributor.authorBursalı, Nihan
dc.date.accessioned2019-07-26T08:25:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8041
dc.description.abstractThe aim of the current study was to probe the duality of the notion of willingness to communicate (WTC) – trait-like WTC and situational WTC - inside the classroom in Turkish foreign language (L2) settings along with the factors that affect the participants’ WTC. In order to achieve this aim, a mixed-method research design was adopted by utilizing a WTC scale, classroom observations, and participant interviews consisting of stimulated recall. The sampling group of the study consisted of 10 participants who were enrolled in a preparatory program at a private university in Ankara, Turkey. The participants were selected according to their WTC scores as 5 highest and 5 lowest scorers- among the students who already filled WTC scales. Due to the small number of the sampling, several non-parametric statistical tests were computed. Initially, a Spearman Rank Order Correlation was computed to understand whether there was a match between the participants’ WTC scale scores and real WTC behaviors inside the classroom. The findings indicated that there was a mismatch. This mismatch was corroborated by the qualitative findings of the participant interviews as the qualitative findings indicated that there were three main factors affecting the individuals’ WTC inside the classroom, which were linguistic factors, psychological factors, and situational factors. However, the findings also revealed that these factors affected the participants in combination, and each individual was affected in a unique way. In addition, the findings also indicated that there was statistically a significant difference in the participants’ WTC in pair work and group work.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDurumsal iletişim kurma istekliliğitr_TR
dc.subjectİletişim kurma istekliliğine etki eden faktörlertr_TR
dc.subjectKarakteristik iletişim kurma istekliliğitr_TR
dc.subjectYabancı dilde iletişim kurma istekliliğitr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak İngilizcetr_TR
dc.titleA Case Study on Willingness to Communicate in Learning English as a Foreign Languagetr_eng
dc.title.alternativeYabancı Dil Olarak İngilizce Öğreniminde İletişim Kurma İstekliliği Üzerine Bir Durum Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, iletişim kurma istekliliğinin ikili yapısını – karakteristik iletişim kurma istekliliği ve durumsal iletişim kurma istekliliği- Türkiye’deki yabancı dil ortamlarında sınıf içerisinde bireylerin iletişim kurma istekliliğine etki eden faktörlerle birlikte incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için; iletişim kurma istekliliği ölçeği, sınıf gözlemleri ve uyarılmış hatırlama içeren katılımcı görüşmeleri kullanılarak karma yöntem araştırma tasarımı benimsenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu, Ankara'da özel bir üniversitenin hazırlık programında kayıtlı 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar iletişim kurma istekliliği ölçeklerine vermiş oldukları yanıtlara göre- en yüksek 5 ve en düşük 5 puan alan katılımcılar- seçilmiştir. Örneklemdeki katılımcı sayısının az olması nedeniyle, çeşitli parametrik olmayan istatistiksel testler gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta, katılımcıların iletişim kurma istekliliği ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile sınıf içindeki gerçek iletişim kurma istekliliği davranışları arasında bir eşleşme olup olmadığını anlamak için Spearman Sıra Farkları Korelasyonu analizi yapılmıştır. Bulgular bu iki değişken arasında bir uyumsuzluk olduğunu göstermiştir. Bu uyumsuzluk katılımcı görüşmelerinden elde edilen nitel bulgular ile desteklenmiş olup nitel bulgular; bireylerin sınıf içi iletişim kurma istekliliklerini etkileyen üç ana faktörün (dilsel, psikolojik ve durumsal) olduğunu göstermiştir. Ancak bulgular katılımcıların bu faktörlerin hepsinin birleşiminden etkilendiğini ve bu faktörlerin her bireyi farklı şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Buna ek olarak elde edilen bulgular aynı zamanda katılımcıların iletişim kurma istekliliklerinde ikili çalışmalarda ve grup çalışmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record