Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Ali Ekber
dc.contributor.authorAydın, Şeyma
dc.date.accessioned2019-07-26T08:30:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-28
dc.identifier.citationAydın, Ş. (2019). Meslekte yeni olan ilkokul öğretmenlerinin sınıfta düzeni yeniden sağlamaya ilişkin uygulamaları, Ankara Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8057
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to describe the experiences and practices of the novice primary school teachers, related to establishing order in their classrooms. In line with this purpose, nine primary school teachers who have less than three-years of teaching experience in a primary school at Muş city center included in the study using criterion sampling technique in the academic year of 2016-2017. Based on qualitative approach the phenomenological research method has been used in the research. Data have been collected through face-to-face interview and observations. The semi-structured interview form developed by the researcher has been used to collect data. In the observation process, the participants have been observed by the researcher with non-participant observer role and the notes have been taken in the observation form. Content analysis method has been used to analyze the data obtained from the study. As a result of the research, it was concluded that the physical and pedagogical opinions of the teachers were not sufficient. Also, student misbehaviors have been frequently observed in the classroom of each teacher. This study showed that in order to establish order in the classrooms. The teachers were mostly engaged in communication with parents. Other practices such as using questioning technique, meeting with students, differentiating activities, directing them to guidance service, and reminding the rules were rarely used. One of the prominent results of the study was that the corporal punishments were not applied by teacher. According to opinions of the classroom teachers, it was concluded that “the total duration/professional experience in the profession” was effective and significant in determining the practices for establishing order in classrooms.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 5 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 Araştırmanın Kuramsal Temeli 9 İlgili Araştırmalar 25 Bölüm 3 Yöntem 31 Araştırmanın Modeli 31 Çalışma Grubu 33 Araştırmacının Rolü 35 Veri Toplama Süreci 36 Veri Toplama Araçları 37 Verilerin Analizi 40 Araştırmanın Güvenirliği, İç ve Dış Geçerliği 41 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 43 Öğretmenlerin Sınıftaki Düzene İlişkin Görüşlerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 43 İstenmeyen Davranışlara ilişkin Bulgular ve Yorumlar 48 Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Bulgular ve Yorumlar 57 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 72 Sonuç ve Tartışma 72 Öneriler 77 Kaynaklar 80 EK-A: Öğrenci Gönüllü Katılım Formu 97 EK-B: Veli Gönüllü Katılım Formu 98 EK-C: Öğretmen Gönüllü Katılım Formu 99 EK-Ç: Görüşme Formu 100 EK-D: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 102 EK-E: Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama İzni 103 EK-F: Etik Beyanı 105 EK-G: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 106 EK-H: Thesis Originality Report 107 EK-I: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 108tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİlkokul öğretmenitr_TR
dc.subjectDüzeni yeniden sağlamatr_TR
dc.subjectSınıf yönetimitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleMeslekte Yeni Olan İlkokul Öğretmenlerinin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativePractices Of Beginning Primary School Teachers In Dealing With Restoring Order In Classroomtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada meslekte yeni olan ilkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminin düzeni yeniden sağlama boyutuna ilişkin deneyimlerini ve uygulamalarını betimlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örnekleme çerçevesinde ölçüt örneklem türü kullanılarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muş ili merkezinde bulunan bir ilkokulda görev yapan üç yıl ya da daha az deneyime sahip dokuz ilkokul öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve nitel araştırma türlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşmeler ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gözlem sürecinde ise katılımcılar, araştırmacı tarafından katılımcı olmayan gözlemci rolüyle sınıf ortamlarında gözlemlenmiş ve gözlem formuna notlar alınmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin fiziksel ve öğretimsel düzen görüşlerinin yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca her öğretmenin sınıfında istenmeyen davranışların sıklıkla görüldüğü ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin düzeni yeniden sağlamaya yönelik en çok “aile ile iletişim kurma”, en az “soru sorma, bireysel görüşme, farklı etkinlik yaptırma, rehberlik servisine yönlendirme, kuralları hatırlatma” gibi uygulamalarda bulundukları belirlenmiştir. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri, fiziksel cezaların öğretmenler tarafından kullanılmadığının görülmüş olmasıdır. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda düzeni yeniden sağlamaya yönelik uygulamalarının belirlenmesinde “meslekte geçirilen toplam süre/mesleki deneyimin” etkili olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-6142-6409tr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Students, Teachers, School Personneltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record