Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay Kabasakal , Kübra
dc.contributor.authorGür, Esengül
dc.date.accessioned2019-07-26T08:32:00Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.date.submitted2019-05-30
dc.identifier.citationGür, E. (2019).PISA 2015 Uygulamasındaki Maddelerin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8062
dc.description.abstractThe aim of this study is to research whether or not the attitude items towards sciences in PISA 2015 student questionnaire including differential item functioning (DIF) in terms of language and culture. Generalized Mantel Haenszel (GMH), ordinal logistic regression (OLR) and poly-SIBTEST methods are applied for DIF analyzes. The GMHDIF program was used for the GMH method and the R software was used for the poly-SIBTEST and OLR methods. The study works with PISA 2015 dataset. This dataset encompasses 5089 students in Turkey, 5157 student in Ireland, 5000 students in USA and 4417 students in England. As a result of the analysis carried out on 9 items, DIF is determined in six items by using GMH and OLR methods and four items by using poly-SIBTEST method in the England-Ireland data. In the England-USA data, DIF is determined in eight items by GMH method, nine items by OLR method and three items by poly-SIBTEST method. In the England-Turkey data, DIF is determined eight items in the GMH method, nine items by OLR method and five items by poly-SIBTEST method. Based on three methods, five items in comparison with England-Ireland and England-USA, and also seven items in comparison England-Turkey are detected attitude items including DIF. As a result, it is found that there was accordance the number of DIF items determined by OLR, GMH and poly-SIBTEST methods. On the other hand there are differences in the levels of DIF according to OLR and poly-SIBTEST methods. Furthermore, when the items containing DIF are examined by OLR and poly-SIBTEST methods, it is observed that there was accordance between the groups with the advantages.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv İçindekiler v Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 Yanlılık 9 Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) Belirleme Yöntemleri 11 İlgili Araştırmalar 21 Bölüm 3 Yöntem 28 Araştırmanın Türü 28 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 28 Veri Toplama Süreci 30 Veri Toplama Araçları 30 Verilerin Analizi 30 Sayıltıların İncelenmesi 35 Faktör Analizi 37 Betimsel İstatistikler 43 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 45 Alt Problem 1a’ya İlişkin Bulgular ve Yorumlar 45 Alt Problem 1 b’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 46 Alt Problem 1c’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 47 Alt Problem 1d’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 48 Alt Problem 1e’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 49 Alt Problem 2a’ya İlişkin Bulgular ve Yorumlar 49 Alt Problem 2b’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 50 Alt Problem 2c’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 51 Alt Problem 2e’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 53 Alt Problem 3a’ya İlişkin Bulgular ve Yorumlar 54 Alt Problem 3b’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 55 Alt Problem 3c’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 56 Alt Problem 3d’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 56 Alt Problem 3e’ye İlişkin Bulgular ve Yorumlar 58 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 59 Sonuçlar 59 Tartışma 60 Öneriler 61 Kaynaklar 64 EK-A: PISA 2015 Öğrenci Anketinden Seçilen Tutum Maddeleri 76 EK-B: OLR ve poly SIBTEST Yöntemleri İçin R Programında Yazılan Kodlar 78 EK-C: OLR Yöntemine Göre Yapılan Analiz Çıktıları 79 EK-Ç: Poly SIBTEST Yöntemine Göre Yapılan Analiz Çıktıları 87 EK-D: GMH Yöntemine Göre Yapılan Analiz Çıktıları 91 EK-E: Etik Kurul İzin Muafiyet Formu 111 EK-F: Etik Beyanı 112 EK-G: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 113 EK-H: Thesis/Dissertation Originality Report 114 EK-I: Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı 115tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectPISAtr_TR
dc.subjectDeğişen madde fonksiyonutr_TR
dc.subjectOrdinal lojistik regresyontr_TR
dc.subjectGenelleştirilmiş Mantel Haenszeltr_TR
dc.subjectPoly-SIBTESTtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titlePısa 2015 Uygulamasındaki Maddelerin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Acısından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn Investigation Of The Pisa 2015 In Terms Of Differantial Item Functioning Based On Culturetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, PISA 2015 öğrenci anketinde yer alan fen bilimlerine karşı tutum maddelerinin dil ve kültüre göre değişen madde fonksiyonu (DMF) gösterip göstermediğini incelemektir. DMF analizleri için genelleştirilmiş Mantel Haenszel (GMH), ordinal lojistik regresyon (OLR) ve poly-SIBTEST yöntemleri kullanılmıştır. GMH yöntemi için GMHDIF programı, poly-SIBTEST ve OLR yöntemleri için R yazılımından faydalanılmıştır. Çalışmanın veri setini PISA 2015 uygulamasına katılan 5089 öğrenci ile Türkiye, 5157 öğrenci ile İrlanda, 5000 öğrenci ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 4417 öğrenci ile İngiltere örneklemleri oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda dokuz tutum maddesinden, İngiltere-İrlanda karşılaştırmasında GMH ve OLR yöntemleriyle altı maddede ve poly-SIBTEST yöntemiyle yedi maddede DMF belirlenmiştir. İngiltere-ABD karşılaştırmasında GMH ve OLR yöntemleriyle yedi maddede ve poly-SIBTEST yöntemiyle altı maddede DMF belirlenmiştir. İngiltere-Türkiye karşılaştırmasında ise GMH yöntemiyle sekiz maddede, OLR yöntemiyle dokuz maddede ve poly-SIBTEST yöntemiyle yedi maddede DMF tespit edilmiştir. Her üç yönteme göre İngiltere-İrlanda ile İngiltere-ABD karşılaştırmalarında beş maddede, İngiltere-Türkiye karşılaştırmasında ise yedi maddede DMF içeren tutum maddeleri saptanmıştır. Araştırma sonucunda analizde kullanılan OLR, GMH ve poly-SIBTEST yöntemlerinin tespit ettikleri DMF’li madde sayısında uyum gözlenirken, OLR ve poly-SIBTEST yöntemlerinde DMF’li maddelerin düzeylerinde farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, OLR ve poly-SIBTEST yöntemleriyle DMF içeren maddeler incelendiğinde DMF türleri ve maddelerin avantaj sağladığı gruplar arasında uyumluluk gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Measurementtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Tests and Scalestr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Peoples and Culturestr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Science and Technologytr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Bias and Equitytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess