Show simple item record

dc.contributor.advisorMete , Filiz
dc.contributor.authorBatıbay , Emre Fatih
dc.date.accessioned2019-07-26T08:36:03Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationBatıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8078
dc.description.abstractThis study aims to analyze the impact of Kahoot, a tool of Web 2.0 on motivation and success in the Turkish course. The study group of this research using an experimental design of preliminary-final control groups consists of 7th grade students in Mamak Vehbi Dinçerler Middle School. In the experiment group (n=27), lessons were taught through Kahoot-supported activities whereas teachers stuck to activities in the course book in the control group (n=25). The research process extended to four weeks (20 periods). In the study, Turkish Success Test, a Motivation Test developed by the researcher Özerbaş, was used as a data collection tool. The α coefficient showing the score reliability of the Motivation Test was founded to be ,88 whereas the α coefficient for the Turkish Success Test was ,81. After the data collection, their normality distribution was analyzed and it was decided that Paired Sample t-test and Unpaired Sample t-test should be used when comparing intragroup and intergroup scores. The test results show that the motivation increased highly in Turkish courses taught via Kahoot-supported activities (η2= ,56). However, a significant increase in the success score could not be detected. Moreover, any kind of gender-related discrepancy was not observed in the motivation and success scores for the Turkish course taught via Kahoot-supported activities.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 7 Araştırma Problemi 8 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 9 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 10 Web 2.0 Teknolojisi 10 Web 2.0 Araçlarının Genel Özellikleri 13 Web 2.0 ve İleri Web Teknolojileri 15 Yaygın Web 2.0 Araçları 16 Web 2.0 Teknolojisinin Eğitime Yansımaları 19 Türkçe Eğitiminde Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları 23 İlgili Araştırmalar 51 Bölüm 3 Yöntem 57 Araştırma Deseni 57 Çalışma Grubu 57 Deney ve Kontrol Grubunun Özellikleri 58 Veri Toplama Süreci 58 Veri Toplama Araçları 59 Uygulama 62 Verilerin Analizi 67 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 77 Araştırmanın 1. Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 77 Araştırmanın 2. Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 79 Araştırmanın 3. Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 79 Araştırmanın 4. Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 81 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 83 Kaynaklar 90 EK-A: Motivasyon Testi 101 EK-B: Motivasyon Testi İzin Belgesi 102 EK-C: Türkçe Başarı Testi Belirtke Tablosu 103 EK-Ç: Türkçe Başarı Testi (40 Soruluk Pilot Uygulama) 104 EK-D: Türkçe Başarı Testi Madde Analizi (40 Soruluk Pilot Uygulama) 112 EK-E: Türkçe Dersi Başarı Testi 113 EK-F: Araştırma İzni 118 EK-G: Gönüllü Katılım Formu (Öğrenci) 119 EK-Ğ: Gönüllü Katılım Formu (Veli İzni) 120 EK-H: Kahoot Destekli Etkinlik Örnekleri 121 EK-I: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 129 EK-İ: Etik Beyanı 130 EK-J: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 131 EK-K: Thesis Originality Report 132 EK-L: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 133tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectWeb 2.0tr_TR
dc.subjectKahoot
dc.subjectTürkçe dersi
dc.subjectÖlçme ve değerlendirme
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleWeb 2.0 Uygulamalarının Türkçe Dersinde Motivasyona ve Başarıya Etkisi: Kahoot Örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe Impact Of Web 2.0 Applications On Motivation And Success In Turkish Course: The Example Of Kahoottr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYapılan araştırmada Web 2.0 araçlarından biri olan Kahoot’un Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Mamak Vehbi Dinçerler Ortaokulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda (n=27) Kahoot destekli etkinliklerle ders işlenmiş olup kontrol grubunda (n=25) ders kitabındaki etkinliklere bağlı kalınarak öğretim yapılmıştır. Araştırma süreci dört haftadan (20 ders saati) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özerbaş tarafından geliştirilmiş olan Motivasyon Testi ve araştırmacı tarafından geliştirilen Türkçe Başarı Testi kullanılmıştır. Motivasyon Testi’nin ölçüm güvenirliği için bulunan α katsayısı ,88, Türkçe Başarı Testi’nin α katsayısı ise ,81 olarak hesaplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra verilerin normallik dağılımları incelenmiş olup grup içi ve gruplar arası puanların karşılaştırılmasında Bağımlı Örneklemler t Testi ve Bağımsız Örneklemler t Testi kullanılmasına karar verilmiştir. Test sonuçlarına göre Kahoot destekli etkinliklerle işlenen Türkçe dersinde motivasyon yüksek oranda (η2= ,56) artmıştır. Başarı puanında ise anlamlı bir artış saptanamamıştır. Kahoot destekli etkinliklerle işlenen Türkçe dersinde motivasyon ve başarı puanlarına dair cinsiyetler arası herhangi bir farklılık görülmemiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkçe Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record