Show simple item record

dc.contributor.advisorBilge , Filiz
dc.contributor.authorŞahin , Ekrem Sedat
dc.date.accessioned2019-07-26T08:37:26Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationŞahin, E. S. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Kaynaklardan Aldıkları Evlilik Mesajları ve Evliliğe İlişkin Tutumları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8086
dc.description.abstractThe aim of this study to examine the messages university students receive from various sources and university students’ attitudes towards marriage. For this, a scale to measure the messages students received from various sources was developed. A mixed method was used in the study. Participants of the study are students at university in Ankara. In the qualitative part of the study, two focus group and eight individual interviews were conducted. Records were transcribed, analyzed qualitatively; themes were formed. Marriage messages are received from four sources, namely, family, friends, social media, and other institutions. The Marriage Messages Scale was prepared. In the quantitative part of the study, 1013 unmarried university students participated. In order to collect data, Inonu Marriage Attitude Scale, Marriage Messages Scale, and Personal Information Form were used. Independent samplings t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were utilized in the analysis of data. In the study, it was seen that university students who have high-level positive score from the totality of the sources such as family, friends, social media, other institutions sources have a more positive attitude towards marriage. Although there are differences among sources according to what this study examines, namely, gender, the way one’s parents perceive marriage, the there is difference that is statistically meaningful in marriage messages. Moreover, it was found that there is no statistically significant difference in marriage messages according to being in romantic relationship, and the way one’s parents got married. Findings of the study were discussed, suggestions were made.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 11 Araştırma Problemi 13 Sayıltılar 14 Sınırlılıklar 14 Tanımlar 14 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 16 Genç Yetişkin Popülasyonun Gelişimsel Durumları ve İlişkileri 16 Üniversite Öğrencilerinin Gelişimlerine İlişkin Temel Kuramsal Görüşler 17 Evlilik 26 Evlilik Mesajları 30 Evlilik Tutumları 37 İlgili Araştırmalar 41 Bölüm 3 Yöntem 58 Çalışma Grubu 60 Veri Toplama Süreci 65 Veri Toplama Araçları 66 Verilerin Analizi 81 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 91 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 111 Sonuç 111 Tartışma 112 Öneriler 121 Kaynaklar 124 EK-A: Görüşme Formu 145 EK-B: Evlilik Mesajları Ölçeği (EMÖ) (Örnek Maddeler) 146 EK-C: İnönü Evlilik Tutum Ölçeği (İETÖ) (Örnek Maddeler) 150 EK-Ç: Kişisel Bilgi Formu 151 EK-D: Ölçek İzin İsteği Elektronik Posta Yazışmaları 152 EK-E: Gönüllü Katılım Formu- 1 153 EK- F: Gönüllü Katılım Formu-2 155 EK-G: Örnek Deşifre 157 EK-H: EMÖ İlk Analiz Açıklanan Toplam Varyans Değerleri 173 EK-I: EMÖ İkinci Analiz Döndürülmüş Bileşen Matriksleri 174 EK-İ: EMÖ Üçüncü Analiz Döndürülmüş Bileşen Matriksleri 175 EK-J: EMÖ Dördüncü Analiz Döndürülmüş Bileşen Matriksleri 176 EK-K: EMÖ Son Analiz Açıklanan Toplam Varyans Değerleri 177 EK-L: Alınan Evlilik Mesajlarının Olumluluğunun Alt ve Üst Düzeyi 178 EK-M: Demografik Değişkenlere İlişkin Levene Testi Sonuçları 179 EK-N: Scheffe Çoklu KarşılaştırmaTesti Sonucu 180 EK-O: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 181 EK-Ö: Etik Beyanı 182 EK-P: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 183 EK-R: Thesis/Dissertation Originality Report 184 EK-S: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 185tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEvlenmemiş üniversite öğrencileritr_TR
dc.subjectEvliliktr_TR
dc.subjectEvlilik mesajı kaynaklarıtr_TR
dc.subjectAlınan evlilik mesajlarıtr_TR
dc.subjectEvlilik tutumlarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler: Üniversite Öğrencileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler: Evliliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler: Çeşitli Kaynaklardan Alınan Evlilik Mesajlarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler: Evlilik Tutumlarıtr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Çeşitli Kaynaklardan Aldıkları Evlilik Mesajları ve Evliliğe İlişkin Tutumlarıtr_TR
dc.title.alternativeVarious Sources Of Received Marital Messages And Attitudes Toward Marriage Of University Studentstr_eng
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin çeşitli kaynaklardan aldığı evlilik mesajları ve evlilik tutumlarını incelemektir. Bunun için araştırmada öğrencilerin çeşitli kaynaklardan aldığı evlilik mesajlarını ölçen bir araç geliştirilmiştir. Araştırmada karma desen kullanılmıştır. Araştırmaya katılanlar, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden öğrencilerdir. Araştırmanın nitel bölümünde iki odak grup görüşmesi ve sekiz bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme kayıtları yazıya çevrilerek nitel analize tabi tutulmuş, temalar oluşturulmuştur. Buna göre evlilik mesajları; aile, arkadaşlar, kitle iletişim araçları ve diğer kurumlar şeklinde dört kaynaktan alınmaktadır. Evlilik Mesajları Ölçeği hazırlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın nicel bölümüne 654’ü kadın ve 359’u erkek olmak üzere toplam 1013 daha önce evlenmemiş üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplamak için İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Evlilik Mesajları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aile, arkadaşlar, kitle iletişim araçları, diğer organizasyon kaynakları ile bu kaynakların hepsinden alınan genel evlilik mesajlarının puanları üst düzeyde olumlu olan üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Araştırmada incelenen cinsiyet ve anne babanın evliliğinin algılanma durumuna göre kaynaklar arasında farklılık olmakla birlikte alınan evlilik mesajlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Evlilik mesajlarının romantik ilişki durumu ve anne babanın evlenme şekline göre ise istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmadığı saptanmıştır. Araştırma bulguları tartışılarak araştırmacılara, psikolojik danışmanlara ve politika yapıcılara önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCID0000-0002-2499-1617tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess