Show simple item record

dc.contributor.advisorGerçek, Cem
dc.contributor.authorCesur, Çise
dc.date.accessioned2019-07-26T08:38:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationCesur, Ç. (2019). Öğrencilerin biyoloji süreç diyagramlarında öğrenme stilleri, öğrenme faaliyetleri ve öğrenme çıktıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8088
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine the learning activities and learning styles that students use while performing learning from process diagrams and to investigate the effect of learning activities and learning styles on learning success. 23 students from the Biology Education Department of Hacettepe University, located in Turkey’s capital city, participated in the study. The data were collected in the 2017-2018 academic year. The Santa Barbara Learning Style Scale was applied to the participants first to collect the data. Then, process diagrams are shown with eye tracking technique. At the same time, a loud thinking protocol was applied to the participants to interpret the learning activities. As a result of these processes, a form was used to evaluate the learning outcomes of the participants, open-ended questions, true-false and incomplete drawings in the process diagrams were expected to be completed by the participants. Mann-Whitney U test, Kolmogorov-Smirnov test, content analysis and multiple regression analysis were used to analyze the data. As a result of the data analysis, it was found that the students who perform successful learning more often use arrow pointing and self-questioning activities from their learning activities. It has also been found that students who spend more time focusing on the main area successfully perform learning.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 3 Sayıltılar 3 Sınırlılıklar 4 Tanımlar 4 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 7 Öğrenme Stilleri 7 Öğrenme Aktiviteleri 8 Göz İzleme ve Öğrenme 9 Bölüm 3 Yöntem 11 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 11 Veri Toplama Süreci 11 Veri Toplama Araçları 12 Verilerin Analizi 14 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 23 Alt Problem 1: Süreç diyagramında öğrenciler görsel alana mı yoksa sözel alana mı daha çok odaklanırlar? 23 Alt Problem 2: Odaklanma Süreleri ve Santa Barbara Ölçek puanları HEDF puanlarını ne düzeyde yordamaktadır? 27 Alt Problem 3: Öğrenciler süreç diyagramlarını yorumlarken hangi öğrenme aktivitelerini daha sık kullanırlar? 31 Alt Problem 4: Öğrencilerin öğrenme aktiviteleri ve öğrenme çıktıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 34 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 38 Kaynaklar 41 EK-A: Santa Barbara Öğrenme Stili Ölçeği 45 EK-B: Kemiozmotik Teori İle İlgili Süreç Diyagramları 46 EK-C: Hatırlama Etki Değerlendirme Formu 47 EK-Ç: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 48 EK-D: Etik Beyanı 49 EK-E: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 50 EK-F: Thesis Originality Report 51 EK-G: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 52tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBiyoloji eğitimitr_TR
dc.subjectSüreç diyagramıtr_TR
dc.subjectÖğrenme stilleritr_TR
dc.subjectÖğrenme aktiviteleritr_TR
dc.subjectÖğrenme çıktısıtr_TR
dc.subjectGöz izlemetr_TR
dc.subjectYüksek sesle düşünme protokolütr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleÖğrencilerin Biyoloji Süreç Diyagramlarında Öğrenme Stilleri, Öğrenme Faaliyetleri ve Öğrenme Çıktılarıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, öğrencilerin süreç diyagramlarında öğrenmeyi gerçekleştirirken kullandıkları öğrenme aktivitelerini ve öğrenme stillerini belirleyerek, öğrenme aktivitelerinin ve öğrenme stillerinin öğrenme başarısı üzerindeki etkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya, Türkiye’nin başkentinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 23 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında toplanmıştır. Verilerin toplanması için ilk olarak katılımcılara Santa Barbara Öğrenme Stili Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra süreç diyagramları göz izleme tekniği ile gösterilmiştir. Aynı zamanda öğrenme faaliyetlerini yorumlamak için katılımcılara yüksek sesle düşünme protokolü uygulanmıştır. Bu işlemlerin sonucunda katılımcıların öğrenme çıktılarını değerlendirmek için açık uçlu soru, doğru-yanlış ve süreç diyagramlarında eksik olan çizimlerin katılımcılar tarafından tamamlanmasının beklendiği bir form kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U testi, Kolmogorov-Smirnov testi, içerik analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda başarılı öğrenme gerçekleştiren öğrencilerin öğrenme aktivitelerinden okları anlamlandırma ve kendine soru sorma aktivitelerini daha sık kullandıkları bulunmuştur. Ayrıca ana alana odaklanmak için daha fazla zaman harcayan öğrencilerin öğrenmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri de bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyoloji Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T08:38:01Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8755-2291tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record