Show simple item record

dc.contributor.advisorSaygı , Elif
dc.contributor.authorTaşyaran , Selin
dc.date.accessioned2019-07-26T08:41:08Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8100
dc.description.abstractThe subject of this study will be to examine the conclusion to multiple choice questions on the basis of cognitive fields by grade same 5 and 6 students who participated in all 4 Gain Assessment Practice (KDU) implemented in 2017 and 2018 in private schools that have contracted with A education company. This study is a quantitative study and carries the characteristics of screening research. KDU is an practices performed twice a year in order to evaluate students' knowledge and skill levels within the framework of cognitive processes. Cognitive domains of KDU exam questions are recognition, practice and reasoning. Learning areas of KDU exam questions are vary according to the grade level and the scope of the examination. The learning areas of the KDU exam questions are limited to numbers and operations, algebra, geometry and measurement, data processing and probability as indicated in the secondary school mathematics curriculum. The data of the study consisted of same 440 students' answers to the KDU questions applied in the given years. By examining the answers of the students, it will be interpreted whether the correct solving of the questions at the cognitive level of recognition, practice and reasoning differ according to the cognitive level. At the same time, it interpreted by analyzing whether the answers to recognition, practice and reasoning questions differ in the fifth and sixth grade level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ............................................................................................................................ ii Abstract .................................................................................................................. iii Teşekkür................................................................................................................. iv Tablolar Dizini ........................................................................................................ vii Şekiller Dizini ........................................................................................................ viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ................................................................................ ix Bölüm 1 Giriş .......................................................................................................... 1 Problem Durumu ................................................................................................. 4 Araştırmanın Amacı ve Önemi ............................................................................ 4 Araştırma Problemi ............................................................................................. 6 Sayıltılar .............................................................................................................. 7 Sınırlılıklar ........................................................................................................... 7 Tanımlar .............................................................................................................. 7 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar............................... 17 Araştırmanın Kuramsal Temeli .......................................................................... 17 İlgili Araştırmalar ............................................................................................... 19 Bölüm 3 Yöntem ................................................................................................... 24 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi .................................................................... 24 Veri Toplama Süreci .......................................................................................... 25 Veri Toplama Araçları ....................................................................................... 26 Verilerin Analizi ................................................................................................. 27 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar .............................................................................. 32 Bilme, Uygulama ve Akıl Yürütme Sorularına Ait Puanların Ortalamalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ......................................................................................... 32 Beşinci ve Altıncı Sınıf Düzeyinde Sorulan Bilme Sorularına Ait Puanların Ortalamalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ...................................................... 33 Beşinci ve Altıncı Sınıf Düzeyinde Sorulan Uygulama Sorularına Ait Puanların Ortalamalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ...................................................... 36 Beşinci ve Altıncı Sınıf Düzeyinde Sorulan Akıl Yürütme Sorularına Ait Puanların Ortalamalarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar ...................................................... 39 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler .................................................................. 43 Kaynaklar ............................................................................................................. 56 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi ................................................................... 62 EK-B: Etik Beyanı ................................................................................................. 63 EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu ........................................ 64 EK-Ç: Thesis Originality Report ............................................................................ 65 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı .............................................. 66tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKdutr_TR
dc.subjectBilişsel alantr_TR
dc.subjectAkademik gelişim takibitr_TR
dc.subjectÇoktan seçmeli sorutr_TR
dc.subjectOrtaokul öğrencileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.title5. ve 6. Sınıf Oğrencilerinin Kazanım Değerlendirme Uygulaması Sonuclarının Bilişsel Alanlar Acısından Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Comparison Of 5th And 6th Grade Students’ Results Of Evaluate Of Learning Skilss Assessment In Terms Of Cognitive Areastr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusunu uygulamayı hazırlayan A eğitim şirketi ile anlaşmalı olan özel okullarda 2017 ve 2018 yıllarında uygulanmış olan 4 tane Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)’nın hepsine katılım sağlamış olan aynı 5 ve 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerin, çoktan seçmeli sorulara ait sonuçlarının bilişsel alanlar bazında incelenmesi oluşturacaktır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup tarama araştırması özelliklerini taşımaktadır. Ocak KDU ve Mayıs KDU olmak üzere yılda iki kez, ortaokul öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulama olan KDU’ya ait soruların bilişsel alanları; bilme, uygulama ve akıl yürütmedir. KDU’ya ait soruların öğrenme alanları ise sınıf seviyesine ve sınavın kapsamına göre değişmektedir. KDU sınavındaki soruların öğrenme alanları ortaokul matematik dersi öğretim programında belirtilen şekilde sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık ile sınırlıdır. Araştırmanın verilerini belirtilen yıllardaki uygulamalara katılan aynı 440 öğrencinin KDU sonuçları oluşturmaktadır. Öğrencilerin sonuçlarının incelenmesi ile bilme, uygulama ve akıl yürütme bilişsel alanından soruların puanlarının ortalamalarının bilişsel alana göre farklılık gösterip göstermediği yorumlanmıştır. Bununla birlikte bilme, uygulama ve akıl yürütme sorularının puanlarının ortalamalarının beşinci ve altıncı sınıf seviyesinde farklılık gösterip göstermediği analiz edilerek yorumlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1773-7098tr_TR
dc.subject.mscMathematics Subject Classification::Mathematics educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Educational Levels, Degrees, and Organizationstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record