Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti , Meltem
dc.contributor.authorKüçük , Murat
dc.date.accessioned2019-07-29T07:35:44Z
dc.date.issued2019-07-19
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationKüçük, Murat. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde B1 Seviyesi İçin Materyal Olarak Sözlük Geliştirme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.uridictionary.hacettepe.edu.tr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8142
dc.description.abstractThis study aims to develop a material concerning both listening and comprehension skills for those learning Turkish as a foreign language at B1 level. Various techniques and methods have been used in the field of teaching foreign language from past to present. It is a fact that a material, which makes language teaching efficient, provides permanence and is easy to handle, is a requirement at all times. The field of Teaching Turkish as a Foreign Language is ever-developing. It can be thought that materials which are authentic, permanent and up-to-date are needed because the lack of material exists in that field. Within this context, it was noticed that a study that aims to contribute the field of Teaching Turkish as a Foreign Language was needed and that is why this authentic material has been prepared. Günday (2015) states that multimedia devices have an important impact on teaching foreign language. When it is considered that the rising generation has close relationship with technology, developing that kind of material may appeal to the relevant generation. Arıkan and Alemdari (2012) state that vocabulary is important for people to communicate efficiently in the target language. So, it can be said that vocabulary has great importance in terms of effective communication. Gairns and Redman (2002) state that using visuality on materials is efficient. In this study, Yabancılar İçin Türkçe Gazi Üniversitesi, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı and Yedi İklim Türkçe were scanned. Words and expressions which are frequently used in the daily life were found. Also, their meanings and part of speech were given. An example sentence and a visual item were given for each word. Each word has an audio and sign language in order to appeal more senses. An experimental research has not been carried out to check its efficiency. So, this study has not been evaluated in terms of its efficiency on those learning Turkish as a foreign language. This study has been prepared as a support material in Teaching Turkish as a Foreign Language and for those who want to use.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER ix GİRİŞ 1 Problem Durumu 1 Çalışmanın Amacı 2 Çalışmanın Önemi 3 Çalışmanın Sınırlılıkları 3 Çalışmanın Yöntemi 4 1. BÖLÜM: DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ’NDE SEVİYE VE İÇERİK TANIMLAMARI 5 2. BÖLÜM: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMI 8 2.1. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Nedir? 8 2.2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Amaç Odaklı Materyal 9 2.2.1. Genel Anlamda Materyal Türleri 12 2.2.1.1. Görsel Öğretim Materyalleri 12 2.2.1.2. İşitsel Öğretim Materyalleri 17 2.2.1.3. Görsel-İşitsel Öğretim Materyalleri 19 2.2.1.4. Teknoloji Destekli Öğretim Materyalleri 20 2.3. Öğretim Materyali İlkeleri 25 2.3.1. Tasarım İlkeleri 25 2.3.2. Hazırlama İlkeleri 27 3. BÖLÜM: YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARA PARALEL OLARAK MATERYAL KULLANIMI 29 3.1. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi Ve Materyal Kullanımı 29 3.2. Doğrudan Yöntem Ve Materyal Kullanımı 31 3.3. Doğal Yöntem Ve Materyal Kullanımı 33 3.4. İşitsel-Dilsel Yöntem Ve Materyal Kullanımı 34 3.5. Bilişsel Yaklaşım Ve Materyal Kullanımı 36 3.6. İletişimsel Yaklaşım Ve Materyal Kullanımı 37 3.7. Eylem Odaklı Yöntem-Yaklaşım Ve Materyal Kullanımı 40 4. BÖLÜM: SÖZCÜK VE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ 44 4.1. Yabancı Dil Öğretiminde Sözcük ve Sözlük İlişkisi 47 4.2. Sözlük Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 47 5. BÖLÜM: GÜNÜMÜZDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1 SEVİYESİNDE KULLANILAN KİTAPLARDAKİ SÖZCÜKLER 49 5.1.Yararlanılan Kitaplara Dair Hususlar 49 5.2.Yabancılar İçin Türkçe Gazi Üniversitesi 50 5.3. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 57 5.4. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 74 5.5. Yedi İklim Türkçe 83 5.6. Ortak Sözcükler 105 6. BÖLÜM: B1 SEVİYESİNDE SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DİNLEME VE GÖRSEL MATERYAL İÇERİKLİ SÖZLÜK ÇALIŞMASI 113 6.1. Oluşturulan Materyalin Kullanım Şekli 113 7. BÖLÜM: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE B1 SEVİYESİNDE HAZIRLANAN MATERYALİN İÇERİĞİ 115 SONUÇ 629 KAYNAKÇA 634 EK 1 ETİK KURUL MUAFİYET FORMU 637 EK 2 ORİJİNALLİK RAPORU 639 EK 3 TURNITIN BENZERLİK İNDEKSİ 641tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectSözcük öğretimitr_TR
dc.subjectYabancı dil öğretimitr_TR
dc.subjectTürkçe sözlüktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde B1 Seviyesi İçin Materyal Olarak Sözlük Geliştirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için sözcük öğretimine yönelik B1 düzeyinde dinleme ve anlama materyali geliştirmektir. Geçmişten günümüze yabancı dil öğretimi çeşitli yöntem ve tekniklerle sağlanmaya çalışılmıştır. Yabancı dil öğretimini daha etkin kılan, kalıcılığı sağlayan ve kullanımı kolay olan bir materyale her zaman ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz bir gerçektir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ise henüz gelişmekte olan bir alandır. Bu alanda çağdaş yaklaşım ve yöntemlere uygun materyal eksikliği yaşandığından, özgün, kalıcı ve güncel materyallere ihtiyaç duyulduğu düşünülebilir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sağlaması hedeflenen bir çalışmaya ihtiyaç olduğu fark edilmiş ve özgün bir materyal hazırlanmıştır. Günday (2015) multimedya araç ve materyallerinin yabancı dil öğretiminde kullanılmasıyla daha etkili bir öğrenme sağlanacağını savunmaktadır. Günümüz neslinin teknoloji ile olan ilişkisi düşünüldüğünde dijital bir materyalin geliştirilmesi söz konusu kitleye hitap edebilir. Arıkan ve Alemdari’ye (2012) göre hedef dilde başarılı bir şekilde iletişim kurabilmek için yeteri kadar sözcük bilmek gereklidir. Bu bağlamda hedef dilde sözcük dağarcığının etkili iletişim açısından büyük bir öneme olduğu belirtilebilir. Gairns ve Redman (2002) ise sözcük öğretiminde görsellik kullanımının etkili olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda ilgili çalışmamızda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında B1 düzeyinde kullanılan Yabancı Dil Olarak Türkçe Gazi Üniversitesi, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Yedi İklim Türkçe taranmıştır. Söz konusu kitaplardan sözcükler ve günlük hayatta sıkça kullanılan ifadeler çıkarılarak anlamları bulunmuş, sözcüklerin türleri belirtilmiş, her bir sözcüğe örnek cümle ve sözcüğü görsel anlamda ifade eden bir görsel eklenmiştir. Birden fazla duyuya hitap edebilmek adına sözcüklerin seslendirilmesi yapılmış ve işaret dilindeki karşılıkları da çalışmaya dâhil edilmiştir. İlgili çalışmamızda materyalin etkililiğine yönelik deneysel bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler açısından materyalin ne derece etkili olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu çalışma Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanına ve kullanmak isteyenlere destek bir materyal olarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record