Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, F. Gülhan
dc.contributor.authorYurtseven, Kübra
dc.date.accessioned2019-07-29T13:00:13Z
dc.date.issued2019-07-18
dc.date.submitted2019-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8339
dc.description.abstractYurtseven K. Zinc and Copper Levels in Blood Between the Depressive Patients Related with Nutrition. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Nutrition Sciences Program, Master’s Thesis, Ankara, 2019. Depression is a widespread public health problem that negatively affects health. This study aims at investigating the possible relationship between the emergence of depression and possible dietary factors in depression by comparing the nutritional status, anthropometric measurements and serum zinc and copper levels of adults who suffer and do not suffer from depression. This study has been planned as a descriptive and fact-determination study and carried out on 30 individuals in total who have been (n = 15) and have not been (n = 15) diagnosed with depression among male individuals who applied to psychiatry polyclinic of Ankara Gülhane Military Medical Academy between September 2012 and March 2013. Depression status of the individuals has been determined by a physician through Beck Depression Scale/BDS and clinical examination. The frequency of food consumption, 24-hour food consumption, and some anthropometric measurements of individuals have been evaluated. A statistically significant, linear and weak correlation has been found between body mass index (BMI) and body weight and depression (p <0.05). Serum zinc levels have been found significantly low in patients with depression (p <0.05) while there has been no significant difference between their copper levels (p> 0.05). There has been no statistically significant difference between energy, macronutrients and vitamin-mineral intakes (p> 0.05) except for dietary zinc and fat percentage intake of the individuals in both groups (p <0.05). A linear correlation which is not statistically significant has been found between dietary zinc and copper intake and serum zinc copper levels (p> 0.05). As a result of this study, it has been indicated that there is a significant relationship between depression and nutrition. In the prevention and treatment of depression, it is of high importance to evaluate the relationship between obesity, eating behavior disorder and nutritional status through a multidisciplinary approach.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.2. Amaç ve Hipotezler 3 1.2.1. Amaç 3 1.2.2. Hipotezler 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Depresyon Tanımı ve Sınıflandırılması 5 2.2. Depresyonun Etiyolojisi 5 2.2.1. Biyolojik Nedenler 6 2.2.2. Psikolojik Nedenler 7 2.3. Depresyonun Epidemiyolojisi 8 2.4. Depresyon ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişki 9 2.4.1. Çinko ve Depresyon 10 2.4.2. Bakır ve Depresyon 15 3. BİREYLER VE YÖNTEM 19 3.1 Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 19 3.2. Araştırmanın Genel Planı 20 3.3. Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi 20 3.3.1. Anket Formu 20 3.3.2 Antropometrik Ölçümler ve Vücut Bileşimi Analizi 21 3.3.3. Besin Tüketim Durumunun Saptanması 21 3.3.4. Beck Depresyon Ölçeği 22 3.3.5. Biyokimyasal Bulgular 22 3.4. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 22 4. BULGULAR 24 4.1. Bireylere İlişkin Genel Özellikler 24 4.2. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ve Vücut bileşimi 25 4.3. Bireylerin Besin Tüketim Sıklığı 26 4.4. Bireylerin Enerji ve Besin Ögeleri Alımları 32 4.5. Bireylerin Biyokimyasal Bulgularına Göre Dağılımı 37 4.6. Bireylerin Depresyona Düzeylerine İlişkin Bulguları 37 5. TARTIŞMA 41 5.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 41 5.2 Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ve Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi 43 5.3. Bireylerin Genel Beslenme Alışkanlıklarının ve Besin Tüketimlerinin Değerlendirilmesi 44 5.4 Bireylerin Kan Çinko ve Bakır Düzeylerinin Değerlendirilmesi 46 6. SONUÇLAR 48 6.1. Öneriler 50 7. KAYNAKLAR 51 9. EKLER EK-1. Etik Kurul Kararı EK-2. Anket Formu EK-3. Onam Formu EK 4. Orjinallik Ekran Çıktısı EK 5. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBeslenme Depresyontr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Sistemik hastalıklar. Metabolik hastalıklar. Çevresel kökene bağlı gelişen hastalıklar::Beslenme bozukluklarıtr_TR
dc.titleDepresyon Hastalarında Beslenme İle İlintili Kan Çinko ve Bakır Düzeylerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYurtseven K. Depresyon Hastalarında Beslenme İle İlintili Kan Çinko ve Bakır Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Bilimleri Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Depresyon sağlığı olumsuz yönde etkileyen ve geniş yaygınlığı olan halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, depresyonu olan ve olmayan yetişkin bireylerin beslenme durumlarını, antropometrik ölçümlerini ve serum çinko ile bakır düzeylerini karşılaştırarak, depresyon oluşumunda rol alan olası diyetsel faktörler ile depresyon oluşumu arasındaki muhtemel ilişki incelenmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma, tanımlayıcı ve durum saptama çalışması olarak planlanmış olup, Eylül 2012-Mart 2013 tarihleri arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Polikliniğine başvuran erkek bireyler arasında depresyon tanısı alan (n=15) ve almayan (n=15) toplam 30 birey üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin depresyon durumu hekim tarafından Beck Depresyon Ölçeği/BDÖ ve klinik muayene ile belirlenmiştir. Bireylerin besin tüketim sıklığı, 24 saatlik besin tüketimi,ve bazı antropometrik ölçümleri ile beslenme durumları değerlendirilmiştir. Beden kütle indeksi (BKİ) ve vücut ağırlığı ile depresyon görülme durumu arasında istatistiksel olarak önemli doğrusal yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Depresyonlu bireylerin serum çinko düzeyi önemli oranda düşük bulunurken (p<0,05), bakır düzeyleri arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>0,05). Her iki grupta yer alan bireylerin diyetle çinko ve yağ yüzdesi alımı dışında (p<0,05), enerji, makro besin ögeleri ve vitamin-mineral alımları arasında istatiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Diyetle çinko ve bakır alımı ile serum çinko bakır düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli olmayan doğrusal yönlü bir ilişki bulunmuştur (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda depresyon ile beslenme arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Depresyonun önlenmesi ve tedavisinde, obezite, yeme davranış bozukluğu ve beslenme durumu arasındaki ilişkinin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-29T13:00:13Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0869-847Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record