Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy, Songül
dc.contributor.authorBatuk, İsa Tuncay
dc.date.accessioned2019-08-01T07:41:53Z
dc.date.issued2019-07-26
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8480
dc.description.abstractThe balance system is the most important sensory system associated with the movement. Balance is controlled by the stimuli delivered from visual, somatosensorial, and vestibular systems. Sleep is a behavioral condition in humans that is repeated at regular intervals over a period of one day. Along with the changing of the world, there has been a change in the sleep patterns of the people. The overall prevalence of inadequate sleep in adults is estimated at 20%. The aim of the present study was to evaluate the dynamic visual weakness and automatic motor responses in subjects with total sleep loss. Thirty-one healthy young adults between the ages of 18-36 years were included in this study. All subjects were evaluated with Sensory Organization Test (SOT), Adaptation Test, Static Visual Acuity Test, Minimum Perception Time Test, Dynamic Visual Acuity Test and Gaze Stabilization Test. All tests were performed on a normal day (normal state) in which the daily sleep cycle was not disturbed, and on a day when total sleep loss was more than 24 hours (total sleep loss state). A statistically significant difference was found between the normal and the total sleep loss states in sensory analysis ratios except visual preference score in SOT and Minimum Visual Perception Time values (p <.05). It was found that somatosensor ratio, visual ratio and vestibular ratio were lower and visual perception time was prolonged in case of total sleep loss. No significant difference was found between two different states in the values obtained in SOT Condition 1 scores, Adaptation Test, Gaze Stabilization Test, Static and Dynamic Visual Acuity Test (p>, 05). As a result, it was determined that total sleep loss affects postural balance and visual perception time, but does not significantly affect postural adaptation and dynamic visual performances.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectdengetr_TR
dc.subjectdenge kaybıtr_TR
dc.subjectuykutr_TR
dc.subjectuyku kaybıtr_TR
dc.subjecttotal uyku kaybıtr_TR
dc.subjectduyu organizasyon testitr_TR
dc.subjectdinamik görsel keskinliktr_TR
dc.subjectgörsel algılama zamanıtr_TR
dc.subjectadaptasyon testitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleTotal Uyku Kaybında Dinamik Görsel Zayıflık ve Otomatik Motor Yanıtların Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDenge sistemi hareket ile ilişkili en önemli duyusal sistemdir. Denge sistemi; görsel, somatosensör ve vestibüler sistemden gelen uyarılarla kontrol edilir. Uyku, insanlarda bir günlük süre içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanan davranışsal bir durumdur. Değişen dünya ile birlikte kişilerin uyku düzenlerinde değişiklik meydana gelmiştir. Yetişkinlerde yetersiz uyku süresinin genel prevalansı %20 olarak tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile total uyku kaybı olan bireylerdeki dinamik görsel zayıflık ve otomatik motor yanıtları değerlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 18-36 yaş aralığında sağlıklı 31 genç erişkin dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan tüm bireyler Duyu Organizasyon Testi, Adaptasyon Testi, Statik Görsel Keskinlik Testi, Minimum Algılama Zamanı Testi, Dinamik Görsel Keskinlik Testi ve Bakış Stabilizasyon Testi ile değerlendirilmiştir. Bireylere yapılan tüm testler günlük uyku döngüsünün bozulmadığı normal bir günde (normal durum) ve 24 saatten daha uzun süre total uyku kaybı yaşadığı bir günde (total uyku kaybı durumu) olmak üzere iki farklı zamanda uygulanmıştır. Normal ve total uyku kaybı durumları arasında Duyu Organizasyon Testi değerlendirmesine göre görsel öncelik skoru dışındaki duyu analizi oranlarda ve Minimum Görsel Algılama Zamanı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<,05). Total uyku kaybı durumunda somatosensör oran, görsel oran ve vestibüler oranın normal duruma göre daha düşük olduğu ve görsel algılama zamanının total uyku kaybı durumunda uzadığı tespit edilmiştir. Duyu Organizasyon Testi Durum 1 skorlarında, Adaptasyon Testi, Bakış Stabilizasyon Testi, Statik ve Dinamik Görsel Keskinlik testlerinde elde edilen değerlerde iki farklı durum arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p>,05). Sonuç olarak total uyku kaybının postüral dengeyi ve görsel algılama zamanını etkilediği, postüral adaptasyon ve dinamik görsel performansları azaltmasına rağmen önemli derecede etkilemediği belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-03T07:41:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record