Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Turhan
dc.contributor.authorAkdemir, Gülşah
dc.date.accessioned2019-08-05T12:33:05Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8543
dc.description.abstractİn the report of ''From Architectural Elements To Artistic İmages'' setting up structure of human and the development of living materials to meet the needs of this actıonis handled with artistic perspective. From the beginning of civilization to these days, this change in architectural materials had changed the band between human . From the cave where the first human lived, to the huge skyscrapers of today the greatest contribution to the development of this process was the production of steam engines caused the change in the perspective of ındustnallization and mechenization of objects. The producing man has become the designer of the produced material 20 th century art is importent for human history. This is the age of revolution and transformation in art and in all the fields and this era continues to exist in the 21 st century. This state of understanding of the new from is introduced by ıncorporating the concept of new material into the art by rebuilding all the components of art, by the concept of socialproduction, the process of mental design instead of art she expression, the reconstruction of the entire universe with the functional structure and developing technolgy, the effect of the artist factor transposed..With this situation which has turred into the development of imaginative cannections of the artist and his art in the field of art and the accepton a of the materials he uses, the meanings of comparison and encounter are challanged to the viewer through the object and the usewer is transformed into a part of the work. İn this contexts have been created by using different architectural objects and patterns taken from different materials. Thereflections of the architectural elements in art, which are transferred by destroying the existing object from its meaning, are analyzed with applications.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ............................................................................................................................................i ABSTRACT...........................................................................................................................ii TEŞEKKÜR..........................................................................................................................iii İÇİNDEKİLER DİZİNİ.........................................................................................................iv GÖRSEL DİZİNİ...................................................................................................................v 1. BÖLÜM: YAPI ENDÜSTRİSİ VE MİMARİ UNSURLAR............................................1 2. BÖLÜM: MİMARİ UNSURLARIN SANATTAKİ YERİ.............................................11 2.1.Konstrüktivizim............................................................................................12 2.2. Bauhaus........................................................................................................15 2.3. Minimalizm..................................................................................................18 2.4. Modernizm ve Sonrası.................................................................................23 3. BÖLÜM: UYGULAMALAR..........................................................................................34 SONUÇ.................................................................................................................................57 KAYNAKLAR.....................................................................................................................58 ETİK BEYANI.....................................................................................................................60 YÜKSEK LİSANS SANAT ÇALIŞMASI RAPORU ORJİNALLİK RAPORU...............61 MATER‟S ART WORK REPORT ORIGINALITY REPORT...........................................62 YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI..........................................63tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMimari unsurlar
dc.subjectİmge
dc.subjectYapı endüstrisi
dc.subjectEndüstri
dc.subjectSanat
dc.subject.lcshArttr_TR
dc.titleMimari Unsurlardan Sanatsal İmgeleretr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet''Mimari Unsurlardan Sanatsal İmgelere'' başlıklı raporda insanın yapı oluşturma eylemi ve bu eylemindeki ihtiyacı karşılayabilmek için kullandığı yaşam malzemelerinin gelişimi ve değişimi sanatsal perspektif doğrultusunda ele alınmıştır. İlk önceleri kendisini doğayla bir gören ya da ayırt edemeyen ve bu durumu kabullenip ona uyum sağlayan insan, belirli bir süre sonra bilinçlenip kendisini özne olarak merkeze alırken, nesnel dünyayı karşısına alıp doğa üzerinde hâkimiyet kurma serüvenini başlatmıştır. İnsan çevresini etkileyen ve bulunduğu çevreden etkilenen, sürekli yeni oluşumlar yaratan ve bu oluşumlarda yer alan bir canlıdır. Uygarlığın başlangıcından günümüze mimari malzemelerde yaşanan bu değişim zamanla insanın malzemeyle kurduğu bağı da değiştirmiştir. İlk insanın yaşadığı mağaradan başlayıp, günümüzün devasa gökdelenlerine gelen bu süreçteki değişime en büyük katkıyı sağlayan buharlı makinelerin üretilmesi, sanayileşme ve makineleşme, nesnelere bakış açısının değişmesine neden olmuştur. 20. yüzyıl tüm alanlarda devrim ve dönüşümlerin çağıdır ve bu durum 21. yüzyılda da sürekliliğini korumaktadır. Yeni biçim anlayışlarının ortaya konduğu bu durum, yeni malzeme anlayışını sanatın içerisine dahil ederek, sanatın bütün bileşenlerini yeniden inşa edip, toplumsal üretim anlayışıyla, sanatsal dışavurumun yerine zihinsel tasarım sürecini, işlevsel strüktür ve gelişen teknolojiyle beraber değişen tüm evrenin yeniden inşası, sanatçı faktörünün etkisi üzerinden aktarılmıştır. Bu bağlamda çalışmalarda kullanılan, farklı mimari nesneler ve nesnelerin farklı malzemelerle alınan kalıplarıyla yeni anlamlar ve bağlamlar oluşturulmuştur. Var olan nesnenin anlamından kopartılmasıyla, bağlamının yok edilerek aktarıldığı mimari unsurların sanattaki yansımaları uygulamalarla irdelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:33:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record