Show simple item record

dc.contributor.advisorSENNAROĞLU, Gonca
dc.contributor.advisorBATUK, Merve
dc.contributor.authorAKKAPLAN, Selvet
dc.date.accessioned2019-08-20T07:20:31Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-24
dc.identifier.citationAKKAPLAN, S. Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında Konuşmayı Ayırt Etme Becerisinin Video Görsel Pekiştireç Odyometrisi İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8627
dc.description.abstractSpeech perception assessment has an important role in the audiologic test battery to investigate hearing loss in the prelinguistic period and to determine the appropriate amplification strategy. In order to evaluate the perception of speech in infants, it is necessary to use a test battery that gives objective results. Visual Reinforcement Infant Speech Discrimination (VRISD) is the most commonly used test technique for assessing speech discrimination in infants. This study, we compared the VRISD test results of 12 pediatric cochlear implant users aged range from 12 to 36 months and 12 babies with normal hearing aged range from 6 to 13 months. In the VRISD test protocol, / a - i / and / ba -da / speech stimuli were matched to create test stimuli. One of these stimulus pairs is ordered to be the target sound and the other is the background sound, and the repetitive sound sequence is created and presented at 70 dB through the loudspeaker in audiometric booth. Animated video that attracted the baby's attention was used as visual reinforcement. In this study, the mean VRISD test results of the normal hearing group babies were found to be 3.66 and 1.09 for /a - i / stimulus and /ba - da/ stimulus, respectively. The mean VRISD test results of the babies in the cochlear implant group were 4.53 and 0.6 for the /a - i/ stimulus and /ba - da/ stimulus, respectively. There was no significant difference between the VRISD test results of both groups (p<,05). A high positive correlation was found between the Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration Scale (IT-MAIS) scores of the cochlear implant group and VRISD test results (p <.05). It was concluded that the VRISD test can be used safely to evaluate the development of speech perception in cochlear implant users.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Bebek ve Çocuklarda İşitme Kaybı 3 2.2. Yenidoğan İşitme Taraması 4 2.3. Pediatrik Test Yöntemleri 5 2.3.1. Bebeklerde Davranışsal Test Yöntemleri 5 2.3.2. Bebeklerde İşitmenin Fizyolojik Ölçümleri 9 2.4. İşitme Kayıplarında Odyolojik Müdahale 10 2.4.1. Koklear İmplant 11 2.5. Bebeklerde Konuşma Algısı Gelişimi 11 2.5.1. Bebeklerde Konuşma Algısı Değerlendirilmesi 12 2.5.2. Yüksek Amplitüdlü Emme Davranışı (High Amplitude Sucking, HAS) 12 2.5.3. Görsel Alıştırma (Visual Habituation, VH) 13 2.5.4. Gözlemci Tabanlı Psikoakustik Prosedür (Observer-based Psychoacoustic Procedure, OPP) 14 2.5.5. Bebeklerde Görsel Pekiştireç Kullanılarak Konuşmayı Ayırt Etme Testi (Visual Reinforcement Infant Speech Discrimination, VRISD) 14 3. BİREYLER VE YÖNTEM 16 3.1. Araştırmanın Türü 16 3.2. Bireyler 16 3.2.1. Koklear İmplant Grubu 17 3.2.2. Normal İşitme Grubu 19 3.3.Yöntem 20 3.3.1. Visual Reinforcement Infant Speech Discrimination 20 3.4. İstatistiksel Değerlendirme 23 4. BULGULAR 24 4.1. Demografik Bilgiler 24 4.2. VRISD Test Bulguları 24 5. TARTIŞMA 31 5.1. Bebeklerde İşitsel Algı Gelişimi ve Değerlendirilmesi 31 5.2. VRISD Test Yönteminde Uyaran Çiftlerini Ayırt Etme Sonuçları 34 5.3. Koklear İmplant Kullanıcısı ve Normal İşitmeye Sahip Bebeklerin VRISD Test Performansı 37 5.4. VRISD Testi İle Ebeveyn Gözlem Raporları Arasındaki İlişki 38 5.5. Tekrarlı Ölçüm Sonuçları 39 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 40 7. KAYNAKLAR 42 8. EKLER Ek 1. Etik Kurul Onayı Ek 2. Orjinallik Ekran Çıktısı Ek 3. Dijital Makbuz Ek 4. IT MAIS Ek 5. DENVER FORMU Ek 6. Koklear İmplant Grubu Olgu Rapor Formu Ek 7. Normal İşitme Grubu Olgu Rapor Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectGörsel pekiştireç odyometrisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.subject.meshodyolojitr_TR
dc.titlePediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında Konuşmayı Ayırt Etme Becerisinin Video Görsel Pekiştireç Odyometrisi ile Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKonuşma algısı değerlendirmesi, prelinguistik dönemde işitme kaybının araştırılması ve uygun amplifikasyon seçeneklerinin belirlenmesi için odyolojik test bataryasında önemli bir yere sahiptir. Bebeklerde konuşma algısının değerlendirilmesi için objektif sonuçlar veren test bataryası kullanılması gereklidir. Bebeklerde konuşmayı ayırt etme becerisini değerlendirmede en sık kullanılan test tekniği Visual Reinforcement Infant Speech Discrimination (VRISD) yöntemidir. Bu çalışmada, koklear implant grubuna 12-36 aylık koklear implant kullanıcısı 15 bebek ve normal işitme grubuna ise 6 - 13 aylık normal iştmeye sahip 12 bebek dahil edilmiştir. VRISD test protokolünde /a/ ile /i/ ve /ba/ ile /da/ konuşma uyaranları eşleştirilerek test uyaranları oluşturulmuştur. Bu uyaran çiftleri biri hedef ses, diğeri arkaplan ses olacak şekilde sıralanmış olup tekrarlı ses dizini oluşturularak sessiz kabinde hoparlör aracılığı ile 70 dB’de sunulmuştur. Görsel pekiştireç olarak ise bebeğin ilgisini çeken animasyonlu video kullanılmıştır. Çalışmamızda normal işitme grubundaki bebeklerin VRISD test sonuçlarının ortalaması /a-i/ uyaranı ve /ba-da/ uyaranı için sırasıyla 3,66 ve 1,09 olarak bulunmuştur. Koklear implant grubundaki bebeklerin VRISD test sonuçlarının ortalaması ise /a-i/ uyaranı ve /ba-da/ uyaranı için sırasıyla 4,53 ve 0,6 olarak bulunmuştur. Her iki grubun VRISD test sonuçları arasında anlamlı fark elde edilmemiştir (p>,05). Koklear implant grubunun Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration (IT-MAIS) skorları ile VRISD test sonuçları arasında pozitif yönlü yüksek korelasyon elde edilmiştir (p<,05). VRISD testinin koklear implant kullanıcısı bebeklerde konuşma algısı gelişimini değerlendirmek için güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-22T07:20:31Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4860-1684tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record