Show simple item record

dc.contributor.advisorArpınar Avşar, Pınar
dc.contributor.authorYılmaz, Uğur
dc.date.accessioned2019-08-23T07:23:30Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted7/31/2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8679
dc.description.abstractYılmaz, U., Investigation of the Posture Control During the Preparation for Voluntary Movement, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, M.Sc. Thesis in Sports Sciences and Technology, Ankara, 2019. The aim of this study is to examine the two-level control approach regarding the posture control in terms of postural adjustments and muscle forces. Kinetic, kinematic and muscle activation data of 8 male participants were collected. In this regard, the movement protocol for voluntary movement and reaction to the auditory stimulus, the phases of posture control while quiet stance on one foot and preparation for voluntary movements were examined. There was no significant difference between the two-level posture control components, postural adjustments and active-passive muscle forces for protocols. There was no relation between the two-level posture control approach, which is emphasized for representing the supraspinal and spinal levels, and activepassive muscle forces. It is considered that the two-level posture control components represents the whole body control but yet the active-passive muscle forces being limited to the used lower extremity model is an important limitedness. There was no significant statistical relation noted between the behaviors of reciprocal-coactivation and active-passive muscle forces regarding the postural adjustments which considered to be relating to the two-level posture control mechanisms. The two-level control mechanism and postural adjustments within the scope of the findings, it is considered that the postural imbalance is an important factor for the examination of phases of quiet stance and preparation for voluntary movement; that the two-level control mechanism and behaviors of postural adjustments are affected by the same. Additionally, it is believed that it is more convenient to examine the active-passive muscle forces for the posture control through a whole body model.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectiki seviyeli postür kontrolü mekanizmasıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesitr_TR
dc.titleHarekete Hazırlık Safhasında Postür Kontrolünün İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYılmaz, U., Harekete Hazırlık Safhasında Postür Kontrolünün İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmada harekete hazırlık safhasında postür kontrolüne ait iki seviyeli kontrol yaklaşımının, postüral düzenlemeler ile kas kuvvetleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. 8 erkek katılımcının kinetik, kinematik ve kas aktivasyon verileri toplanmıştır. Bu bağlamda, istemli hareket ve işitsel uyarana reaksiyon ile hareket protokollerinde, tek ayak sakin duruşta postür kontrolü ve harekete hazırlık fazları üzerinde durulmuştur. İki seviyeli postür kontrol bileşenleri, postüral düzenlemeler ve aktif-pasif kas kuvvetleri için protokoller arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Supraspinal ve spinal düzeyleri temsil ettiği vurgulanan iki seviyeli postür kontrolü yaklaşımı ile aktif-pasif kas kuvvetleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. İki seviyeli postür kontrolü bileşenlerinin tüm vücut kontrolünü temsil etmesi; buna karşın, aktif-pasif kas kuvvetlerinin kullanılan alt ekstremite modeli ile sınırlı olmasının önemli bir sınırlılık olduğu düşünülmektedir. İki seviyeli postür kontrolü mekanizmaları ile ilişkili olduğu düşünülen postüral düzenlemelere ait reciprocal-ko-aktivasyon ve aktif-pasif kas kuvvetlerinin davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. İki seviyeli kontrol mekanizmasının ve postüral düzenlemelerin, tek ayak üzerinde sakin duruşun yeterince sağlanamaması ve postüral dengesizlik ile başa çıkılması nedeniyle sonuçların yorumlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Elde edilen bulgular kapsamında, sakin duruş ve harekete hazırlık safhalarında postür kontrolünün incelenmesinde postüral dengesizliğin önemli bir etken olduğu; iki seviyeli kontrol mekanizmasın ve postüral düzenlemelerin davranışlarını etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca, postür kontrolünde aktif-pasif kas kuvveti incelemesinin tüm vücut modeli üzerinden incelenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-23T07:23:30Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4199-5721tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal