Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, Nazile
dc.contributor.authorPaşa, Dicle
dc.date.accessioned2019-08-23T07:58:39Z
dc.date.issued2019-08-19
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationAbadan-Unat,N. (1998). “Söylemden Protestoya: Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Dönüşümü” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları Bahadır,İ. (2005). Alevi ve Sünni Tekkelerinde Kadın Dervişler. İstanbul: Su Yayınları. Berktay, F. (2011). “Feminist Teoride Açılımlar”Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web - Ofset Berktay, F. (2015) Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları Berktay, F. (2016) Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yayınları Bhasin, K. (2003). Ataerkil Sistem. İstanbul: Kadav Yayınları Butler, J. (2015). İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Caner, E. (2017). Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e Toprak ve Kadın. İstanbul: Su Yayınları Connell, R.W. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Doğruel, F. (2013). İnsaniyetleri Benzer- Hatay’da Çoketnili Ortak Yaşam Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları Donovan, J. (2016). Feminist Teori. İstanbul: İletişim Yayınları. Dönmez, M. (2007). “Sosyal Değişme Sürecinde Hatay Aleviliği” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi . Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri.İstanbul: Ataç Yayınları Ecevit, M. (2011). “Epistemoloji” Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web - Ofset Ecevit, Y. (2011). “Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç” Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web - Ofset Eisler, R. (2015). Kadeh ve Kılıç. İstanbul: Maya Kitap. El- Saadavi, N. (1991). Havva’nın Örtülü Yüzü. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi Engels, F. (1990). Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. Ankara: Sol Yayınları. Et-Tavil, M. E. G. (2015). Arap Alevileri Tarihi. Adana: Karahan Kitabevi Fine, C. (2010). Toplumsal Cinsiyet Yanılsması. İstanbul: Sel Yayıncılık “Gasteler Bizi Söyler! Medyada Nefret Söylemi, Ayrımcılık ve Alternatif Haber Rehberi” KaosGl ve Pembe Hayat Dernekleri. Ankara: Ayrıntı Basımevi Goldman,E. (2006). Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir.İstanbul: Agora Kitaplık. Hooks,B. (2012), Feminizm Herkes İçindir. İstanbul: bgst Yayınları. İlkkaracan, P. (2016). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları Kandiyoti, D. (2012) Ataerkiyle Pazarlık”.Sosyalist Feminist Proje. İstanbul: Kalkedon Yayınları Katz, S. H. (2007). “Adam and Adama, ‘Ird and Ard: En-gendering Political Conflict and Identity Early Jewish and Palestinian Nationalism”Gendering the Middle East. London: I. B. Tauris Kollantai, A. (1986). Komünizm ve Aile. İstanbul: Yeni Gün Yayınları Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali ve Okunuşu(Üçlü). Çev. Elmalılı M. Hamdi Yazır. İstanbul: Seda Yayınları Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil) Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul. Lenin, V.İ. (2006). Marx-Engels-Marksizm. Ankara: Sol Yayınları Mardin, Ş. (1983). Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları Mascetti, M. D. (1990). İçimizdeki Tanrıça: Kadınlığın Mitolojisi. İstanbul:Doğan Kitapçılık Mertcan, H. (2013). Türk Modernleşmesinde Arap Aleviler. Karahan Kitabevi. Morgan, L. H. ( 1994 ). Eski Toplum I. İstanbul: Payel Yayınevi. Moors, A. (2007). “Gender Relations and Inheritance: Person, Power and Property in Palestine” Gendering the Middle East. London: I. B. Tauris Neuman, W.L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I. Ankara: Siyasal Kitapevi Ortner, S. B. (1974). Women, Culture and Society, “Is Female to Male as Nature Is the Culture?” Stanford: Stanford University Press Özbek, T. (2006). “Nusayri Etnik Kimliğinin Simgesel Oluşumu”. Basılmamış Yükseklisans Tezi, Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sabbah, F. A. (1995). İslam’ın Bilinçaltında Kadın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Scott, J.(2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora Kitaplığı Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, İstanbul: İletişim Yayınları Segal, L. (1992). Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler. İstanbul: AyrıntıYayınları Temir, B. (2013). Dinlerin Esir Kadını ve Alevi Kadın. Ankara: Barış Kitap Tekin, A. (2013). Kur’an’da Kadın ve Hz. Muhammed’in Hanımları. İstanbul: Berfin Yayınları Türk,H. (2013). Nusayrilik: İnanç Sistemleri ve Kültürel Özellikleri. İstanbul: Kaktüs Yayınları Uluçay, Ö. (2010). Arap Aleviliği-Nusayrilik. 2. Baskı, Adana: Gözde Yayıncılık. Walby, S. (1991). Theorizing Patriarchy. Cambridge: Basil Blackwell Webster, P. (2016). “Anaerki: Bir İktidar Vizyonu” Kadın Antropolojisi . Ankara: Dipnot Yayınları Zetkin, C. (1987). Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar. İstanbul: İnter Yayıncılık. Zingsem, V. (2007). Lilith. İzmir: İlya İzmir Yayınevitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8685
dc.description.abstractPAŞA, Dicle. THE ROLE OF THE RELIGION OVER ARAB ALEVI WOMEN AND RECONSTRUCTION OF THE PATRIARCHY, Master of Science Thesis, Ankara, 2019. This study based on three main arguments. Firstly, it refers to historical process through the reflections and transfers of gender in the society.Such topics astransition to patriarchal society,the constructions and institutions formed by gender roles and theconnections of these topics with the religion are discussed.Secondly, it is explained thatthe societies searching for meaning thruoghout history, the culture of attributing the roleof “divine determinism” to men in polytheistic religions and monotheistic religions,with this determination, the strength of man's power in society, the transformation of patriarchal codes into social codes and “acceptances” and the influence of these over women onthat process.These social assumptions, the “norm” alliance of women'ssecondary status in social life, and the connection of religion, which is one of the corenuclei of the heteronormative, patriarchal and capitalist system, with these situationsand processes are discussed.Finally, the connection of Arab Alevism with otherreligions as an ethno religious identity, the influence of women's life practices inthis society and the women's own experiences and their comments on patriarchy and equality between men and women in the Arab Alevism were explained. Key words: Religion, Arab Alevi Woman, patriarchy, social roles.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectArap alevi kadıntr_TR
dc.subjectAterkilliktr_TR
dc.subjectSosyal - toplumsal rollertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleArap Alevi Kadınlar Üzerinde Dinin Etkisi ve Ataerkilliğin Yeniden İnşasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Role of the Religion Over Arab Alevi Women and Reconstruction of the Patriarchytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetPAŞA, Dicle. ARAP ALEVİ KADINLAR ÜZERİNDE DİNİN ETKİSİ VE ATAERKİLLİĞİN YENİDEN İNŞASI, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmada birbirini takip eden üç tartışma yürütülmüştür. İlk bölümde, toplumsal cinsiyet rollerinin toplumdaki yansımaları ve aktarımı tarihsel bakımdan ele alınmış, ataerkil topluma geçiş, toplumsal cinsiyet rollerinin şekillenmesiyle oluşan yapılar ve kurumlar ve bunun dinle bağlantısı tartışılmıştır. İkinci bölümde, tarihler boyu anlam arayışında olan toplumlar, çoktanrılı dinlerde de tektanrılı dinlerde de “tanrısal belirleyicilik” rolünü erkeğe atfetme kültürü,bu belirleyicilikle erkeğin toplumdaki iktidarının güçlenmesi, ataerkil kodların toplumsal kodlara -“kabullere” dönüşmesi ve kadının bu aşamalardan etkilenme durumu anlatılmıştır. Bu toplumsal kabullerin, kadının sosyal yaşamda ikincil statüde olmasını “norm”alleştirmesi, heteronormatif, ataerkil ve kapitalist sistemin temel çekirdeklerinden biri olan dinin bu durumlarla ve süreçlerle bağlantısı tartışılmıştır. Son bölümde ise Arap Aleviliğin etno-dinsel bir kimlik olarak diğer dinlerle bağlantısı, kadının toplumdaki yaşamsal pratiklerinin bu çerçeveden nasıl etkilendiği ve kadınların kendi deneyimleriyle ataerkiye ile Arap Alevi kültürünün cinsiyet eşitliği iddiasına yönelik anlatımları analiz edilmiştir. Anahtar kelimeler: Din, Arap Alevi Kadın, ataerkillik, sosyal-toplumsal roller.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess