Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Aylin
dc.contributor.authorBağ, Berk
dc.date.accessioned2019-08-23T08:23:20Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationBağ, Berk. Tarsus Arap Alevilerinin Sekülerleşme Eğilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8701
dc.description.abstractThe Arab Alawites, one of the ancient peoples of Anatolia and Levant, have unique qualities in the forms of ethno-religious organization. The Arab Alawitess, which maintains its minority positions with the content of mysticism, has faced secular superstructure institutions along with the adventure of westernization and modernization of Turkey and has updated. This research aims to analyze the worldly tendencies of the Arab Alawis in Tarsus, taking into consideration the necessity of "mapping culture to religion before the secularization". Therefore, the current meanings that the world's meanings with the mythical designs preserved in the previous generations and the additions and ellipsis of those who make up the age and the perpettations attributed to Alawite constitute the content of this thesis.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………….…..ii ETİK BEYAN………………………………………………………………………….iii TEŞEKKÜR…………………………………………………………………..……….iv ÖZET…………………………………………………………………………………...vi ABSTRACT…………………………………………………………………………..vii GİRİŞ……………………………………………………………………………………1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ………………………….4 1.1. Araştırmanın Konusu ve Problemi……………………………………….4 1.2. Araştırmanın Amacı………………………………………………………..5 1.3. Araştırmanın Önemi………………………………………………………..6 1.4. Araştırmanın Yöntemi……………………………………………………...7 1.4.1. Veri Toplama Teknikleri………………………………………………..8 1.4.2. Örneklem Seçimi……………………………………………………….9 1.4.3. Temalaştırma………………………………………………………….11 1.4.4. Sınırlılıklar……………………………………………………………...13 2. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ...15 2.1. Din ve Kutsal Kozmos…………………………………………………….15 2.1.1. Marx, Weber ve Durkheim'ın Din Sosyolojileri……………………..16 2.1.2. Kozmosu Ören Din ve Dünya Görüşü………………………………21 2.2. Sekülerleşme Tartışmaları………………………………………………..28 2.2.1. Temel Kavramlar……………………………………………………...29 2.2.2. Sekülerleşme Üzerine Düşünceler………………………………….35 2.2.3. Sekülerleşmeyi Mümkün Kılan Tarihsel Etmenler…………………41 2.2.4. Yeni Dinsellik ve Dünyevi Bağdaştırmacılık………………………..50 3. BÖLÜM: ANAHATLARIYLA ARAP ALEVİ TARİHİ VE DİNSELLİĞİ……...55 4. BÖLÜM: NİTEL VERİLERİN ANALİZİ…………………………………………65 4.1. Bütünlük Kaybı ve Toplumsallaşmadaki Aksaklık……………………65 4.1.2. Toplumsallaşmanın Yeni Kaynakları………………………………..72 4.1.3. Mitik Örüntülerin Anlam Yitimine Uğraması………………………..87 4.1.4. Anadil ve Batıni Öğretiler…………………………………………….98 4.1.5. Toplumsal Örgütlenmede Farklılaşma…………………………….108 4.2 Tanrı Kavrayışı ve İnsan Eylemliliği…………………………………….138 4.2.1 Gizemliliğin Süreğenliği……………………………………………...157 4.2.3. Reenkarnasyon ve İlahi Adalet…………………………………….173 4.3. Seçeneklilik ve Eklektik İmkanlar………………………………………187 4.3.1. Ahlakın Dinsel Kurulumu ve İyilik Kavrayışı………………………196 4.3.2. İnancın Bireyselliği ve Görünür Dinselliğin Dışlanması………….207 4.4. Aleviliğin Türkiye'deki Varlığı Üzerine Kavrayışlar ve Kimliğin Seküler Biçimleri…………………………………………………………………..211 4.4.2. Kolektivizmden Evrenselciliğe Kavrayıcı Bakış…………………..229 4.4.3. Kültürün Geleceği…………………………………………………...240 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME………………………………………………….246 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………248 EK 1: ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU …………………………………259 EK 2: ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU (İNGİLİZCE) ……………...….260 EK 3: ORİJİNALLİK RAPORU ………………………………………………..…261 EK 4: ORİJİNALLİK RAPORU (İNGİLİZCE)………………………………..…..262 ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………….…………263tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectArap Alevileritr_TR
dc.subjectSekülerleşme
dc.subjectEtno-dinsel kimlik
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleTarsus Arap Alevilerinin Sekülerleşme Eğilimleritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetAnadolu ve Levant’ın kadim halklarından olan Arap Aleviler, etno-dinsel örgütlenme biçimleriyle özgün niteliklere sahiptirler. Mistisizmi içeriğinde barındıran dinsellikleriyle azınlık konumlarını sürdüren Arap Aleviler, Türkiye’nin batılılaşma ve modernleşme serüveniyle birlikte seküler üst yapı kurumlarıyla karşılaşmış ve kültürlerini yeni bağdaştırma biçimleriyle güncellemiştir. Bu araştırma, “sekülerleşmek için önce kültürün dinsellikle eşlenimi” gerekliliğini göz önünde bulundurarak Tarsus Arap Alevilerinin dünyevileşen eğilimlerini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla önceki kuşaklarda ilişkisel bütünlüğü korunmuş mitsel tasarımlarla dünyayı anlamlandıranların hangi eklemlemelerle ve eksiltilerle çağa ayak uydurduğu ve faillerin Aleviliğe atfettikleri güncel anlamlar bu tezi içeriğini oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-08-24T08:23:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record