Show simple item record

dc.contributor.advisorGökalp Alpaslan, Güzin Gonca
dc.contributor.authorPalabıyık, Bahar
dc.date.accessioned2019-08-23T08:24:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8703
dc.description.abstractEnvironmental feminism (ecofeminism) which describes the devastation of environment and female in common ground, covers all the bases of environment and woman in historical, cultural and traditional aspects. The woman has been identified as the second kind, half-man, evaluated with their characteristics and debarred from many areas throughout history. On the other hand, nature has turned into a resource exploited by humans. This relationship between environment and woman unites the feminism and environmentalism. Environmentalist feminists who deal with women and nature in terms of cultural, social and biological aspects have explained the relationship between women and nature through features such as fertility, growth, and protection. Women's approach to the women and the environment has an environmentalist feminist sensitivity. In this direction, the works of women writers after 1980 are discussed in this thesis. Buket Uzuner, Sema Kaygusuz, Latife Tekin, Feyza Hepçilingirler and Ayla Kutlu, who are among the writers who produced Works after 1980, have dealt with the issues emphasized on environmental feminism. Buket Uzuner‟s Su (2012), Toprak (2015), Hava(2018); Sema Kaygusuz‟s Yüzünde Bire Yer (2009); Latife Tekin‟s Muinar (2006) Feyza Hepçilingirler‟s Tanrıkadın (2002); Ayla Kutlu‟s Kadın Destanı (1994) bears the traces of ecofeminism. Based on the idea of the extent to which environmental feminism is studied in the works of the authors mentioned in our study, and which points are focused on more, these works focus on the relationship between woman and environment.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ............................................................................................. iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .................................. iv ETİK BEYAN ...................................................................................................... v ÖZET ................................................................................................................. vi ABSTRACT ...................................................................................................... vii ÖNSÖZ ............................................................................................................ viii İÇİNDEKİLER ................................................................................................... xii GİRİŞ .................................................................................................................. 1 ÇEVRECİ FEMİNİZM ............................................................................... 1 1. BÖLÜM ......................................................................................................... 28 1980 SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA ÇEVRECİ DÜŞÜNÜŞÜN GELİŞİMİ ................................................................................................ 28 2. BÖLÜM ......................................................................................................... 48 2.1. ANAERKİL DOĞA MİTLERİ ........................................................... 48 2.1. Tanrıça/Ana Tanrıça ............................................................. 50 2.2. Çevreci Feminizmde Yer Ana: Kamlar/ Şamanlar ................. 54 2.3. Kadim Çevreci Feminist: Umay Ana ..................................... 59 2.4. Doğurganlık .......................................................................... 62 2.5. Ataerkilliğin Eleştirisi: Yüce Ana'nın Yok Oluşu……………..69 3. BÖLÜM ......................................................................................................... 82 KADIN-DOĞA ARASINDAKİ BAĞ ....................................................... 82 3.1.1. Kadın-Doğa Özdeşimi ........................................................ 85 3.1.2. Doğanın Simgeleşmesi ...................................................... 95 3.1.2.1. Kadın ve Toprak ................................................... 96 3.1.2.2. Kadın ve Su .......................................................... 98 3.1.2.3. Kadın ve Ağaç .................................................... 101 4. BÖLÜM ....................................................................................................... 104 4.1. ATAERKİL SİSTEMDE ÇEVRECİ FEMİNİZM .............................. 104 SONUÇ ........................................................................................................... 110 KAYNAKÇA ................................................................................................... 115 EK 1 TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU …………………. 131 EK 2 ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU ……………………. 133tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEkolojitr_TR
dc.subjectFeminizmtr_TR
dc.subjectÇevreci feminizmtr_TR
dc.subjectLatife Tekintr_TR
dc.subjectBuket Uzunertr_TR
dc.subjectSema Kaygusuztr_TR
dc.subjectFeyza Hepçilingirlertr_TR
dc.subjectAyla Kutlutr_TR
dc.subjectEcologytr_TR
dc.subjectFeminismtr_TR
dc.subjectEcofeminismtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.title1980 Sonrası Kadın Yazarların Romanlarında Çevreci Feminizmtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÇevre ve kadın tahribatını ortak paydada anlatan çevreci feminizm (ekofeminizm); tarihsel, kültürel, geleneksel açıdan çevre ve kadının durumunu ele almaktadır. Kadın, tarihsel süreç içerisinde ikinci tür, yarım erkek gibi söylemlerle tanımlanmış, bedensel özellikleriyle değerlendirilmiş, birçok alandan mahrum edilmiştir. Doğa ise insanlar tarafından sömürülen bir alan olmuştur. Kadın ve doğadaki bu hal feminizmi ve çevreci anlayışı birleştirmiştir. Kültürel, toplumsal ve biyolojik açıdan kadın ve doğayı ele alan çevreci feministler kadın doğa ilişkisini doğurganlık, büyütme, koruma gibi özellikler üzerinden açıklamışlardır. Kadın ve çevre konusunda kadınların konuya yaklaşımı çevreci feminist bir duyarlılık taşımaktadır. Bu doğrultuda bu tezde 1980 sonrası kadın yazarların eserleri ele alınmıştır. 1980 sonrası eser veren yazarlarımız arasında yer alan Buket Uzuner, Sema Kaygusuz, Latife Tekin, Feyza Hepçilingirler ve Ayla Kutlu romanlarında çevreci feminizmin üzerinde durduğu konuları işlemişlerdir. Buket Uzuner‟in Su (2012), Toprak (2015), Hava (2018); Sema Kaygusuz‟un Yüzünde Bir Yer(2009); Latife Tekin‟in Muinar (2006); Feyza Hepçilingirler‟in Tanrıkadın (2002); Ayla Kutlu‟nun Kadın Destanı (1994) adlı eserleri çevreci feminizmin izlerini taşımaktadır. Çalışmamızda sözünü ettiğimiz yazarların eserlerinde çevreci feminizmin ne ölçüde işlendiği, daha çok hangi noktalar üzerinde durulduğu düşüncesinden hareketle çevreci feminizm odağında incelediğimiz eserlerde temel olarak kadın-doğa özdeşimi ve kadın doğa arasındaki ilişki incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess