Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük , Birsen
dc.contributor.authorÖzdamla Akkaya , Özlem
dc.date.accessioned2019-08-26T08:31:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationKAYNAKÇA Adalı Aydın, G., Bakır Z.N.(2016) Tüketim Kültürü Bağlamında Bir Mekân Değerlendirmesi Olarak Kahve Kafelerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Tüketimi, Journal of Strategic Research in Social Science. Cilt 2 Sayı 3. Adams, J. (2010). Thoroughly Modern Coffee, TEXT Special Issue: Rewriting The Menu: The Cultural Dynamics Of Contemporary Food Choices, October, 1-13. Adams,J. Raisborough (2008) What Can Sociology Say About FairTrade?. Sociology, 42(6), 1165-1182 Adorno, T. (2003) Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken (B.O. Doğan.Çev.), Cogito, sayı 36, İstanbul: YKY. Adorno, T.W., Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği (N. Ülner ve E.Öztarhan Karadoğan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Akarçay, E . (2014). Kâh Kahvehane Kâh Café: Küreselleşen Eskişehir’de Kahve Tüketimi Üzerine Kuramsal Bir Giriş. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 181-202. Aktel, M. (2001), Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 193-202. Anık, M. (2016). Aykırı Bir Düşünür Olarak J. Baudrıllard Ve Gösteriş Amaçlı Tüketim, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 441-453. Ayalp, N. (2008). Geleneksel Türk Kahvesi İç Mekanlarının Çağdaş Yorumu, Sanatta Yeterlik, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Aydın, D. (2014). Markalaşma Ve Kültür Starbucks Coffee Ve Kahve Dünyası Logolarının Göstergebilimsel İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. Ayöz, S. (2018). Coffee Is The New Wıne : An Ethnographıc Study Of Thırd Wave Coffee In Ankara, Yüksek Lisansa Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı, Ankara. Aysoy, M. (2002). “Küresel Sosyoloji”; Sosyolojide Küreselleşme Çalışmalarına Eleştirel Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Aytaç, Ö. (2005). Modern Bürokrasiler Ve Yabancılaşma Ethosu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Elazığ. Balcı, Ezen, Z. Y. (2010). Türkiye’deki Kahve Zincirlerinde Tüketici Alışkanlıklarının Belirlenmesi Ve Müşteri Memnuniyetinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Bauman, Z. (2014). Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları (A.Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları Beck, U. (2011). Risk Toplumu – Başka Bir Modernliğe Doğru (K. Özdoğan ve B. Doğan, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. Berger, P. L., Luckmann, T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası-Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi (V. Öğütle, Çev.). İstanbul: Paradigma Yayınları. Bilge, E. (2010). Evliya Çelebi’den Hareketle Kahvehanelerden Cafelere Dönüşüm, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Bilgir, M. T. (2015). Rıchard Sennett'in Çalışmalarında Kurumsallaşmış Sosyal Eylemin Kamusal Referans Alanları: Zanaatkâr, Otorite, Saygı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Bocock, R. (1997). Tüketim (İrem Kutluk, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,. Boudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu (H. Deliçeçaylı, F. Keskin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Calhaun, C. (2007). “Bourdieu sosyolojisinin Ana Hatları” içinde: Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, İstanbul: İletişim Yayınları. Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. Corcuff, P. (2007). “Habitus’tan Hareketle: Kolektife Meydan Okuyan Tekil” içinde: Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, İstanbul: İletişim Yayınları. Guercini, S., Cova, B. (2018). Unconventional Entrepreneurship. Journal Of Business Research, July, 1-6. Çeğin, G. (2018). Gündelik Hayatın Kavranışı İçin Pierre Bourdieu’nün Kavramsal Repertuarının Verimlilikleri Ve Sınırlılıkları, Gündelik Yaşam Soyolojisi içinde, Ankara:. Phoenix Yayınları. Dalan Polat, G (2016). Küresel Kültür, Global Media Journal TR Edition, 6 (12), Bahar, İstanbul. Değerli, A., Değerli, B. (2019). Aydınlanma Çağının İçeceği Kahveden Postmodern Dönemin Küresel Tüketim Aktörü Kahveye Bir Yolculuk: Londra Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:1 Durmuş, E. (2010). Kahve Kültürü Ekseninde Günümüz “Kafe”lerine - Nişantaşı Merkezli Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. Durmaz, I. (2016). Tüketicilerin Mağaza Özellikleri ve Alışveriş Keyfi Değerlendirmelerinin Mağaza Sadakati Oluşumuna Etkisi: Kahve Zincirlerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. Erdoğan, F. (2014). Marka Değerinin Müşteri Sadakatine Etkisi Ve Zincir Kahve Dükkanları Üzerine Bir Saha Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul. Erdoğan, İ. (2007). Pozitivist Metodoloji, Ankara: Erk Yayınları. Esgin, A. (2018). “Gündelik Hayat Sosyolojisi:Tarihsel Süreç ve Temel İlkeler”, Gündelik Yaşam Soyolojisi içinde, Ankara: Phoenix Yayınları. Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü (Mehmet Küçük, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Fischer, E. (2017). Quality And İnequality: Taste, Value And Power In The Third Wave Coffee Market, MPIfG Discussion Paper, 17/4, Cologne. Fridell, G. (2017). Kahve (Semih Çelik, Çev.). İstanbul: Vivo Yayınevi. Gheibi, S. (2016). Essays on Global Sourcing under Uncertainty. Doctoral Thesis, School of Management Syracuse University, New York. Girginol, C. (2018). Kahve-Topraktan Fincana, İstanbul: A7 Kitap. Giddens, A. (2000). Sosyoloji (Cemal Güzel, Çev.). Ankara: Ayraç Yayınları. Giddens, A. (2010). Modernite ve Bireysel Kimlik – Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum (Ümit Tatlıcan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları. Giddens, A. (2014). Modernliğin Sonuçları (Ersin Kuşdil, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (Barış Cezar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Gürsoy, D. (2005). Sohbetin Bahanesi Kahve, İstanbul: Oğlak Yayıncılık. Harvey, D. (2003). Postmodernliğin Durumu (Sungur Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Hattox, R.S. (1998). Kahve ve Kahvehaneler (Nurettin Elhüseyni, Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Hira, M. K., Şan, İ. (2004). Modernlik ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 / 1 : 1-19 İstanbullu Dinçer, F., Gedik, S., Özdemir Güzel, S. (2016). New Approach In Gastronomy: Thırd Wave Coffee, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 811-814. Kadıoğlu, G., 2017, Tüketicilerin Türkiye’deki Kahve Zincirlerini Tercihlerine Yönelik Bir Karar Destek Modeli, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Karagülle, A. E., Çaycı, B. (2014). Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Yabancılaşma, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, January 2014 Volume 4 Issue 1. Kayan, A. (2015). Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri Ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 10 (1), 271-295. Köse, H. (2009). “Neoliberal Estetik”ten “Habitus”a Bourdieu ve Popüler Kültür, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. Yaz, Sayı: 10, 71-92. Kümbetoğlu, B. (2017). Sosyoloji Ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayıncılık, Ankara. Manzo, J. (2015). “Third-Wave” Coffeehouses as Venues for Sociality: On Encounters Between Employees and Customers.The Qualitative Report, 20(6), 746-761. Milör, V. (2015). Üçüncü Dalga Kahve Akımı ve Türkiye (Erişim Tarihi 10.01.2018) http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vedat-milor/ucuncu-dalga-kahve-akimi-veturkiye40010949 Nar, M. Ş. (2015). Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Tüketimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 941-954. Okumuş, A., Özkan, E., Peker, A. (2017). Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Yerli ve Yabancı Markalı Ürünler Açısından Karşılaştırılması, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3. Olgun, C., K. (2014). Aşırılığın Üretimi Bağlamında Kültür Endüstrisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Araştırmaları E- Dergisi, Ankara. Özcan, B. (2007). Hedonizim ve Kimlik Temeline Dayalı Postmodern Tüketim Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, s.35, 119-130. Özgen, Ö., Karabacak Z., İ. (2013). Tüketim Mekanlarının Dönüşümünde Görsel İletişimin Rolü: Küresel Kahve Dükkanları, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 37, 120-149. Özsöz, C. (2009). Pıerre Bourdıeu Sosyolojisi ve Simgesel Şiddet, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Özsöz, C. (2011). Pratik, Kültür, Sermaye, Habitus ve Alan Teorileriyle Pierre Bourdieu Sosyolojisi, S. Suğur ve A.G. Baran (Ed.). Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler (Ünite: 1). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. (S.Ş Kaya, Çev.). İstanbul: Ayrınt Yayınları. Schivelbusch, W. (2000). Keyif Verici Maddelerin Tarihi- Cennet, Tat ve Mantık (Zehra Aksu Yılmazer Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Sennett, R. (2013). Zanaatkar (M. Pekdemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Simmel, G. (1978). The Philosophy of Money (T.Bottomore, D. Frisby, İng. Çev.). Londra: Routledge & Kegan Paul. Simmel, G. (2000). Metropol ve Zihinsel Yaşam, A. Aydoğan (Ed.). Şehir ve Cemiyet içinde, İstanbul:İz Yayıncılık. Slattery, M. (2008), Sosyolojide Temel Fikirler (Ü. Tatlıcan, G. Demiriz, Çev.). İstanbul: Sentez Kitap. Sökmen, C. (2010). Aydınların İletişim Ortamı Olarak Eski İstanbul Kahvehaneleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Standage, T. (2014). Altı Bardakta Dünya Tarihi (A. Fethi, Çev.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları (K. Karaşahin, Çev.). İstanbul: Babil Yayınları. Swartz, D. (2011). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi (E. Gen, çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Sütçü, Ö. Y. (2015). Adorno’nun Felsefesinde Özgürlük İdesi Olarak Sanat, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, Sayı: 20. Şahbaz, S. (2007). Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Sosyal Yasamdaki Yeri ve Önemi: Aydın Merkez Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Şengün Gürsoy, S. (2019). Tüketim Toplumu ve Ontolojik Güvenlik Erozyonu Dahilinde Yükselen Akım ”Yoga”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Şentürk, Ü. (2018). “Husserl ve Schutz; Fenomenolojik Perspektif”, Gündelik Hayat Soyolojisi içinde, Ankara: Phoenix Yayınları. Talu, N. (2010). Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey, METU JFA 2010/1 27(2), Ankara. Tolga, B. (2017). Bunchum, Librum Kitap, İstanbul. Tunç, Ş. (2014). Osmanlı Payitahtında Kahvehane ve Kahvehane Kültürünün Yeri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Tükel, İ, (2014). Tüketimin Yeni Aktörleri - Y Kuşağı, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Ankara. Tüzün, A. (2018). Tüketicilerin Butik Kahve Dükkanlarını Tercih Etme Nedenleri: Ankara İlinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversiesi, Batman Ward, D., S. (2015). Kafeist Manifesto (D. Kurt, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınevi. Wild, A. (2007). Kahve: Bir Acı Tarih (E. Ulusoy, Çev.). İstanbul: MB Yayınevi. Ümer, E. (2016). Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat, Gazi Üniversitesi GSF Sanat ve Tasarım Dergisi, Haziran, 171-187, Yaşat, D. C. (2008). Edebiyat Sosyolojisi Açısından Adorno Estetiğinin Toplumsal Temelleri, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul. Yıldırım Akyol G. (2009). Türkiye’de Kahve Mağazalarında Standardizasyon Ve Lokalizasyonun Pazarlama Taktiği Olarak Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Zavalsız Y. S., Yavuz, N. (2015). Postmodern Dönemde Kimliğin Belirleyicisi Olarak Tüketim [Tüketilmiş Kimlikler], Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4 (4), 126-152. Zorlu, A. (2009). Yaşam Tarzı, Tüketim Kültürü ve Gençlik, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 53-66.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8720
dc.description.abstractThe impact of the consumer society and the culture industry, which emerged with the globalization process, has led to an increasingly alienation of individuals and society. In order to overcome these effects, which have reflections in daily life, to overcome the ontological security destruction and to provide the need for socialization, new social areas and trends are emerging and orientation towards these areas is increasing. In this study, the economic significance of the coffee, which has the second largest trade volume of the world, is focused on its social meanings and in this context, boutique coffee shops opened within the scope of the third wave of coffee as a new entrepreneurship model are discussed. In this study, the entrepreneurship experience in the field of third wave coffeemaking among individuals who have adopted an alternative perspective and lifestyle was interviewed. The main purpose of the study is to reveal the process that leads individuals to become boutique coffee shops, in which fields the individuals with education or work experience are directed to this field, the reasons for this and the experiences they have experienced in this process. The boutique coffee shops in the Çankaya district of Ankara constitute the universe of the research and data were collected through interviews with 11 entrepreneurs. As a result of the study, it is seen that the number of boutique coffee shops, which are rapidly increasing in number, are socializing areas of the young part of the city, which looks at an alternative place to life, and goes beyond offering only qualified coffee and has symbolic meanings. The reasons that lead people to become entrepreneurs are the increasing interest in the third wave of coffee, the need for freedom, the suitability to the way of living, their decision as a result of commercial feasibility, and the idea of something related to art.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR x TABLOLAR DİZİNİ x ŞEMALAR DİZİNİ x RESİMLER DİZİNİ xii FOTOĞRAF DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 4 1.1 ARAŞTIRMANIN KONUSU 4 1.2 ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE SORULARI 6 1.3 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 7 1.3.1 Katılımcıların Özellikleri 9 1.3.2 Veri Toplama ve Analizi Süreci 10 2. BÖLÜM KAHVENİN TARİHSEL SÜRECİ 12 2.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE KAHVENİN TARİHÇESİ 13 2.2 AVRUPA’DA KAHVENİN TARİHSEL SÜRECİ 15 2.3 TARİHSEL SÜREÇTE KAHVE AKIMLARI 17 2.3.1 Birinci Dalga Kahve Akımı 17 2.3.2 İkinci Dalga Kahve Akımı 18 2.3.3 Üçüncü Dalga Kahve Akımı 19 2.3.3.1 Tohumdan Fincana Kahvenin Süreçleri 20 3. BÖLÜM: KONUYA İLİŞKİN LİTERATÜR 28 4. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ARKAPLANI 34 4.1. KONUYA İLİŞKİN KAVRAMLAR 34 4.1.1 Üçüncü Dalga Kahve Akımı 34 4.1.2 Küreselleşme 38 4.1.3 Tüketim Toplumu 42 4.1.4 Kültür Endüstrisi 44 3.1.5 Habitus ve Sermaye 47 4.1.6 Gündelik Yaşam 50 4.1.7 Yabancılaşma 53 4.1.8 Ontolojik Güvenlik 55 4.2 ARAŞTIRMANIN TEORİK ARKAPLANI: YENİ BİR GİRİŞİMCİ MODELİ OLARAK 3. DALGA KAHVECİLER 57 5. BÖLÜM: BULGULAR 61 5.1.KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 61 5.2 KATILIMCILARIN GİRİŞİMCİLİK ÖNCESİ İŞ DENEYİMLERİ 65 5.3 KATILIMCILARIN ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVECİ AÇMA HİKAYELERİ 69 5.3.1 Üçüncü Dalga Kahve Akımına Yönelik İlginin Artması 70 5.3.2 Özgür Hissetme İhtiyacı 75 5.3.3 Ticari Fizibilite Sonucu Karar Almış Olmak 76 5.3.4 Üçüncü Dalga Kahveyi Sanatla Destekleme Fikri 77 5.4 ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE DÜKKANLARINDA SATILAN YİYECEK İÇECEKLERİN ÖZELLİKLERİ 79 5.5 BARİSTALIK SERTİFİKASINA SAHİP OLMA DURUMU 85 5.6 ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE MEKANINA SAHİP OLMANIN HİSSETTİRDİKLERİ 86 5.6.1 Sosyalleşme 87 5.6.2 Sorumluluk Almanın Özgür Hissettirmesi 89 5.7 DİĞER ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE DÜKKANLARIYLA REKABET DURUMU 91 5.8 ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVECİLERDE MÜŞTERİ PROFİLİ 94 5.8.1 Üçüncü Dalga Kahvecilerdeki Profile Benzer Bir Müşteri Kitlesi 95 5.8.2 Mekana Gelme Biçimine Göre Müşteriler 99 5.8.3 Mekanın Yoğunluğuna Göre Tercih Eden Müşteriler 100 5.8.4 Mekana Gelen Müşterilerin Yaş Aralığı 101 5.9 ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE DÜKKANLARININ MÜŞTERİLERE HİSSETTİRDİKLERİ 102 5.9.1 Özgür Hissetmek 103 5.9.2 Aidiyet Hissetmek 106 5.10 TASARIM 108 5.10.1 Mekan Tasarımı 109 5.10.2 Üçüncü Dalga Kahve Mekanları Arasında Tasarım Açısından Farklılaşmayı Önemserken Aynılaşma Durumu 128 5.11 SOSYAL MEDYA KULLANIMI 130 5.12 ÜLKE KENT VE ÇEVRE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER 132 SONUÇ VE TARTIŞMA 135 KAYNAKÇA 153 EK-1. ORJİNALLİK RAPORU 161 EK-2. ETİK KOMİSYON İZNİ 162tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectÜçüncü dalga kahve akımıtr_TR
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectTüketim toplumutr_TR
dc.subjectKahvetr_TR
dc.subjectGündelik yaşamtr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleKüreselleşme Sürecinde Sosyalleşme Aracı Olarak 3. Dalga Kahveciler ve Tasarım Kültürütr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetKüreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan tüketim toplumu ve kültür endüstrisinin etkisi, bireylerin giderek kendine ve topluma yabancılaşmasına yol açmıştır. Gündelik yaşama yansımaları görülen bu etkilerin giderilmesi, ontolojik güvenlik yıkımının üstesinden gelebilme ve sosyalleşme ihtiyacını sağlayabilmek için yeni toplumsal alanlar ve akımlar ortaya çıkmakta ve bu alanlara yönelim artmaktadır. Bu çalışmada, dünyanın ikinci büyük ticaret hacmine sahip olan kahvenin ekonomik anlamlarının yanı sıra sosyal anlamlarına odaklanılmış ve bu bağlamda yeni bir girişimcilik modeli olarak üçüncü dalga kahve akımı kapsamında açılan butik kahve dükkanları konu edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada lternatif bir bakış açısı ve yaşam tarzı benimsemiş üçüncü dalga kahvecilik alanındaki girişimcilerle görüşülmüştür. Çalışmanın temel amacı, bireyleri butik kahveci olmaya götüren süreci, hangi alanlarda eğitimi ya da iş deneyimi olan bireylerin bu alana yöneldiklerini, bunun nedenlerini ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri katılımcıların anlam dünyası üzerinden ortaya koymaktır. Ankara’nın Çankaya bölgesinde yer alan butik kahve dükkanları araştırmanın evrenini oluşturmuş, bu kapsamda 11 girişimci ile görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda ise sayıları hızla artan butik kahve dükkanlarının, şehrin hayata alternatif bir yerden bakan özellikle genç kesiminin sosyalleşme alanları olduğu ve sadece nitelikli kahve sunmanın ötesine geçerek sembolik anlamlar taşıdığı görülmüştür. Kişileri girişimci olmaya yönlendiren nedenler ise üçüncü dalga kahve akımına yönelik ilginin artması, özgürlük ihtiyacı, yaşama biçimine uygunluk, sanatla alakalı bir şeyler yapma fikri ve ticari fizibilite sonucu karar almış olmalarıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record