Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, Fatma Gülhan
dc.contributor.authorArı, Ezgi Semahat
dc.date.accessioned2019-08-26T10:54:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8722
dc.description.abstractThis study was conducted in Sivas Cumhuriyet University Health Services Application and Research Hospital between February and August 2011. The study was carried out on a total of 81 volunteer patients, aged 19 years and over, 28 female (34,6%) and 53 male (65,4%) who were diagnosed with gastrointestinal system cancers. The aim of this study is to determine nutritional status of patients diagnosed with gastrointestinal system cancers by using three different methods such as Nutritional Risk Index (NRI), Nutritional Risk Screening-2002 (NRS-2002) and Subjective Global Assessment (SGA), to compare these methods and to evaluate malnutrition status of patients with preoperative gastrointestinal cancer. In the first part of the questionnaire, sociodemographic characteristics, diagnosis, dietary habits, cooking methods, type of fat used, frequency of food consumption and ASA (American Society of Anesthesiologists) scores of the individuals were questioned. In the second part, anthropometric measurements were taken, in the third part, biochemical data in routine hospital records were recorded and in the fourth part, Nutritional Risk Index was calculated and Nutritional Risk Screening-2002, Subjective Global Assessment were used. The mean age of the patients was 55,65±12,22 years, 57,1±12,9 for males and 53±10,5 for females. When the distribution of individuals in terms of body mass index (BMI) is examined, 20,8% of males and 21.4% of females are weak (BMI <18,5). According to nutritional assessment methods, while NRS-2002 was 13 (16%) without malnutrition risk, 68 (84%) had malnutrition risk. While 16 people with NRI values greater than 100 (19.8%), the number of those with mild malnutrition risk was 2 (2,5%), the number of patients with moderate malnutrition risk was 25 (30,9%), and those with heavy malnutrition were 38 ( 46,9%). The number of SGA A group was 12 (14,8%), the number of SGA B group was 19 (23,5%) and the SGA C group was 50 (61,7%). When the methods are compared with each other; If SGA is taken as a reference, it is seen that NRS-2002 has a stronger correlation than NRI in the methods. Since comprehensive nutritional assessment in patients with GIS cancer takes a lot of time, protocols should be established for regular assessment methods in health care institutions and hospitals.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1 1.2. Amaç ve Hipotezler 2 1.2.1. Amaç 2 1.2.2. Hipotezler 2 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Gastrointestinal Sistem Kanserleri 3 2.2. Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Karsinogenezi ve Beslenme ile İlişkisi 4 2.2.1. Özofagus Kanseri 5 2.2.2. Mide Kanseri 6 2.2.3. Pankreas Kanseri 6 2.2.4. Karaciğer Kanseri 7 2.2.5. Kolorektal Kanser 7 2.3. Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastalarda Malnütrisyon 8 2.3.1. Malnütrisyonun Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına Etkisi 9 2.3.2. Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Malnütrisyon Prevalansı 10 2.4. Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastaların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 11 2.4.1. Beslenme Öyküsü ve Besin Alımının Saptanması 12 2.4.2. Antropometrik Ölçümler 12 2.4.3. Biyokimyasal Bulgular 13 2.4.4. Klinik Belirtiler ve Sağlık Öyküsü 13 2.4.5. Psikososyal Veriler 14 2.5. Gastrointestinal Kanserli Hastaların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler 15 2.5.1. Nütrisyonel Risk İndeksi (Beslenme Risk İndeksi) 15 2.5.2. Nütrisyonel Risk Taraması (NRS-2002) 15 2.5.3. Subjektif Global Değerlendirme (SGD) 17 2.6. Gastrointestinal Sistem Kanser Hastalarının Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri 18 2.6.1. Enerji Gereksinmesi Hesaplanması 18 2.6.2. Protein Gereksinmesi Hesaplanması 19 2.6.3. Sıvı Gereksinmesi Hesaplanması 20 2.6.4. Supleman Kullanımı 21 2.7. GİS Kanserli Hastalarda Perioperatif Dönemde Beslenme Desteği 22 2.8. GİS Kanserli Hastalarda İmmünonütrisyon Desteği 23 2.9. Besinlerin İşlenmesi Sırasında Oluşan Kanserojenler ve Mutajenlerlerin Gastrointestinal Sistem Kanserleri ile İlişkisi 25 3. BİREYLER VE YÖNTEM 27 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 27 3.2. Araştırmanın Genel Planı 27 3.3. Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi 28 3.3.1. Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketimi Durumu 28 3.3.2. Preoperatif Dönem Değerlendirmesi 28 3.3.3. Antropometrik Ölçümler ve Değerlendirilmesi 29 3.3.4. Biyokimyasal Yöntemler ve Değerlendirilmesi 32 3.3.5. Beslenme Durumunu Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler 33 3.4. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 34 4. BULGULAR 35 4.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 35 4.2. Bireylerin Hastalık ve Sigara-Alkol Kullanım Durumları 36 4.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları 41 4.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri 55 4.5. Bireylerin Biyokimyasal Bulguları 60 4.6. Bireylerde Malnütrisyonun Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler 61 5. TARTIŞMA 69 5.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerinin Değerlendirilmesi 69 5.2. Bireylerin Hastalık ve Sigara-Alkol Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi 70 5.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi 72 5.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 78 5.5. Bireylerin Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi 80 5.6. Bireylerde Malnütrisyonun Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi 82 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 94 6.1. Sonuçlar 94 6.2. Öneriler 99 7. KAYNAKLAR 101 8. EKLER EK-1. Etik Kurul Onayı EK-2. Aydınlatılmış Onam Formu EK-3. Anket Formu EK-4. Referans Değerleri EK-5. Dijital Makbuz EK-6. Orjinallik Ekran Çıktısı 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectGastrointestinal kanser, malnütrisyon, nütrisyonel tarama, Nütrisyonel Risk İndeksi, Nütrisyonel Risk Tarama-2002, Subjektif Global Değerlendirmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Sistemik hastalıklar. Metabolik hastalıklar. Çevresel kökene bağlı gelişen hastalıklar::Beslenme bozukluklarıtr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::G::Gastrointestinal Diseasestr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::N::Nutrition Assessmenttr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::P::Preoperative Periodtr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::C::Carcinogenesistr_TR
dc.titleGastrointestinal Kanserli Hastalarda Preoperatif Dönemde Beslenme Durumunun ve Malnutrisyonun Değerlendirmesinde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Araştırma Hastanesi’nde Şubat-Ağustos 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma, gastrointestinal sistem kanserlerinden tanı almış, henüz ameliyat olmamış, 19 yaş ve üzeri, hastanede yatan 28’i kadın (%34,6) ve 53’ü erkek (%65,4) toplam 81 gönüllü hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın amacı; gastrointestinal sistem kanserlerinden tanı almış hastaların beslenme durumunu Nütrisyonel Risk İndeksi (NRİ), Nütrisyonel Risk Tarama-2002 (NRS-2002) ve Subjektif Global Değerlendirme (SGD) gibi farklı üç yöntemle saptamak, bu yöntemleri kıyaslamak ve ameliyat öncesi gastrointestinal sistem kanserli hastaların malnütrisyon durumunu değerlendirmektir. Hastalara uygulanan anketin ilk bölümünde bireylerin sosyodemografik özellikleri, tanıları, beslenme alışkanlıkları, yemek pişirme yöntemleri, kullanılan yağ çeşidi, besin tüketim sıklığı ve ASA (Amerikan Anesteziyoloji Derneği) skorları sorgulanmıştır. İkinci bölümde antropometrik ölçümler alınmış, üçüncü bölümde rutinde yapılan hastane kayıtlarında yer alan biyokimyasal veriler kayıt edilmiş ve dördüncü bölümde Nütrisyonel Risk İndeksi hesaplanmış, Nütrisyonel Risk Tarama-2002, Subjektif Global Değerlendirme gibi yöntemler uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 55,65±12,22 yıl olup, erkeklerde 57,1±12,9, kadınlarda 53±10,5’tir. Bireylerin beden kütle indeksi (BKİ) yönünden dağılımı incelendiğinde, erkeklerin %20,8’i ve kadınların %21,4’ü zayıftır (BKİ<18,5). Beslenme değerlendirme yöntemlerine göre, NRS-2002'de malnütrisyon riski olmayan 13 kişi iken (%16), malnütrisyon riski olan kişi sayısı 68’dir (%84). NRİ değeri 100’den büyük olan 16 kişi iken (%19,8), hafif malnütrisyon riski olanların sayısı 2 (%2,5), orta malnütrisyon riski olanların sayısı 25 (%30,9), ağır malnütrisyonu olanların sayısı 38 kişidir (%46,9). SGD A grubunun sayısı 12 (%14,8), SGD B grubu sayısı 19 (%23,5), SGD C grubu 50 kişidir (%61,7). Yöntemler birbiri ile kıyaslandığında; SGD referans olarak alınırsa yöntemler içerisinde NRS-2002 tarama aracının NRİ’ne göre daha güçlü bir uyuma sahip olduğu görülmektedir. GİS kanserli hastalarda kapsamlı bir nütrisyonel değerlendirme çok zaman aldığı için uygun değerlendirme yöntemlerinin sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde düzenli olarak yapılmasına ilişkin protokoller oluşturulmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-28T10:54:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record