Show simple item record

dc.contributor.advisorErbay, Ercüment
dc.contributor.authorTatlıcıoğlu, Oktay
dc.date.accessioned2019-08-26T12:46:48Z
dc.date.issued2019-08-26
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.citation29284 Sayılı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği. Yayımlanma tarihi: 3 Mart 2015. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), 2013. Yayımlanma Tarihi: 04.04.2013 A. Ben-Arieh ve I. Frones I. (2008). Indicators of children’s well-being: theory and practices in multicultural perspective (ss.17-36). Social Indicators Research (36) Springer. AFAD. (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu AFAD. (2013). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: 2013 saha araştırması sonuçları. AFAD. (2016a). https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25332/xfiles/13a Suriyeli_Misafirlerimiz_Kardes_Topraklarinda_2016_Turkce_.pdf. Erişim Tarihi: 20.09.2019. AFAD. (2016b). Suriyeli Kadın ve Çocukların Demografi, Sağlık ve Beslenme Araştırması AFAD. (2017). Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması. AFAD. (2018). https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/02072018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf. Erişim Tarihi: 20.09.2018 Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis, John Wiley and Sons. Inc., USA. Akbaş, E. ve Atasü Topçuoğlu, R. (2009) Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu- Eleştirel Bir Değerlendirme, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), s. 95-103. Akbaş, S. ve Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2018) “Küresel Fabrika Kentinin Görünmeyen İşçileri: Denizli İşgücü Piyasasında Suriyeli Göçmenler”, Çalışma ve Toplum, 2018/1, 167-192. Akdeniz, E. (2014). Suriye Savaşının Gölgesinde Mülteci İşçiler. Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Akdeniz’de mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var, (2018, 10 Ekim). Erişim adresi: https://www.internethaber.com/akdenizde-multeci-teknesi-batti-olu-ve-yaralilar-var-video-galerisi-1889608.htm. Akkaya, A. (2002). Mülteci Kadınlar ve Sığınmacı Kadınlar. Toplum ve Hukuk Dergisi, 2 (4), s.75-83. Aksel, Ş. (2009). Çocuk Suçluluğu ile ilgili psikolojik kuramlar. İçinde Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu, Ş. Aksel ve T. Yılmaz Irmak (Ed). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: İzmir. Akyüz, E. (2012). Çocuk Hukuku: Çocukların Hakları ve Korunması. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Alan Kurdi. (2015b, Eylül 9). Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/alan-kurdi Erişim Tarihi: 05.05.2018. Alan Kurdi’nin Öyküsü (2015b, Eylül 4). Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150904_alan_kurdi_oykusu. Erişim Tarihi: 20.03.2019. Altınışık, Ç. ve Yıldırım, M. Ş. (2002), Mülteci Haklarının Korunması, Ankara: Ankara Barosu Yayınları, s. 113-138. Al-Zaroo, S., ve Hundt, G. L. (2003). Education in the context of conflict and instability: The Palestinian case. Social Policy & Administration, 37(2), 165–180. Arıés, P. (1962) Centuries of Childhood, A Social History of Family Life (çev. Baldwick, R.). New York: Random House. Arnett JJ (2003). “Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in American ethnic groups”. In Exploring Cultural Conceptions of the Transition to Adulthood, New Directions for Child and Adolescent Development. (Eds J Arnett, N Galambos): New York, Wiley: 63-75. ASBP. (2017). “Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 31 Mayıs itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa 33 bin kart üzerinden 3 milyon 800 bin lira nakdi yardım ulaştırdık.” Erişim adresi: http://www.aile.gov. tr/haberler/sartli-egitim-yardimiprogrami-kapsaminda-31-mayis-itibariyla-56-bin-332-multeci-cocuga-33- bin-kartuzerinden-3-milyon-800-bin-lira-nakdi-yardim-ulastirdik, Erişim Tarihi: 01 Haziran 2018. Ash, C., & Huebner, E. S. (2001). Environmental events and life satisfaction reports of adolescents. School Psychology International, 22, 20. Ashman, Kirst K. ve Hull, G. H (1999). Understanding generalist practice. Chicago: Nelson Hall Publisher. Askheim, O. P. (2003) Empowerment as guidance for professional social work: An act of balancing on a slack rope. European Journal of Social Work 6 (3), 229-240. Ataman, F. ve Keyder, Ç. (2005). Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf. Erişim Tarihi: 05.05.2018. Atasü-Topcuoğlu, R. (2015) “Göç ve Sermaye İlişkisi ve Türkiye’de Göçmen Çocuk Emeği”, DİSKAR Enstitüsü İşçi Sınıfı ve Göç Bülteni, Sayı:4, 116-126. Bahadır, H. ve Uçku, R. (2016) “İzmir’in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30/3, 117-124. Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon, UK: Multilingual Matters. Bakioğlu, A., Artar, F. ve İzmir, H. (2018). Ankara’daki Suriyelilerin mültecilik deneyimleri. Sosyoloji Derneği Yayınları: Ankara. Bayram, Y. (2016). Yerelde öteki olmak: Suriyeli sığınmacıların Trabzon yerel gazetelerinde söylemsel temsili. Journal of International Social Research, 9(42). Ben-Arieh, A. (2010) “From Child Welfare to Children Well-Being: The Child Indicator Perspective”, A. Ben Arieh, S. Phipps and S.B. Kamerman (der.) From Child Welfare to Child Well-Being: An International Perspective on Knowledge in the Service of Policy Making içinde (ss. 9-24). New York: Springer. Ben-Arieh, A. (2014). Social policy and the changing concept of child well-being. The role of international studies and children as active participants. Zeitschrift für Pädagogik 60 (4), :569-581 Ben-Arieh, A., & Frønes, I. (2007). Indicators of children’s well-being: What should be measured and why? Social Indicators Research, 84, 249 –250. Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I., & Korbin, J. E. (2014) (Eds.). Handbook of child well-being: Theories, methods and policies in global perspective. Springer Netherlands. Bengi Arslan, L., Verhulst F.C., Van Der Ende, J, & Erol, N. (1997). “Understanding Childhood Problem Behaviours From A Cultural Perspective: Comparasion Of Problem Behaviours And Competencies In Turkish Migrant, Turkish And Dutch Children”. Social Psychiatry, 32, 477-484. Ben-Zur, H (2003). Happy adolencents: The link between subjective well-being, internal resources, and parental factors”. Journal of Youth and Adolescence, 32 (2): 67-79. Bertalanffy, V. Ludwig. Ecological Systems Approach, [internet] İnternet Adresi; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657461/ Erişimi Tarihi 20.08.2018 Bilgin, R. (2014). Çatışma ve şiddet ortamında büyüyen çocuklar sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 135-151. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989). UNHCR (2019 Mayıs 05). Erişim adresi: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria BMMYK. (1997), Sığınma İkilemi, Dünya Mültecilerinin Durumu, s.19. Body, D. ve Bee, H. (2009). Çocuk Gelişim Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Bourse, M. (2009). Melezliğe Övgü. İstanbul, Ayrıntı Yayınları. Bradshaw J., Hoelscher P., Richardson D. (2007). An index of child well-being in the European Union, Social Indicators Research, 80(1), 133-77. Bradshaw, J., P. Hoelscher and D. Richardson (2006) “Comparing Child Well-Being in OECD Countries: Concepts and Methods”, Innocenti Working Paper (IWP-2006-03), Florence: UNICEF Innocenti Research Centre. Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard University Press Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In International Encylopedia of Education, 2(1), 37-43. Bronfenbrenner, U. and P. A. Morris (1998). The Bioecological Model of Human Development, G. H. Elder, R. M. Lerner and W. Damon (eds.) Handbook of Child Psychology: Vol 1 Theoretical Models of Child Development (pp. 793-827). New York: Wiley. Buz, S. (2003). Aile politikalarına mülteciler boyutunda bir bakış. Aile ve Toplum Dergisi, 2/6. Buz, S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorunlu Kabul Mültecilik, Ankara: SGDD Yayınları, Yayın No: 5. Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö. Kılıç-Çakmak, E., ve Karadeniz, Ş. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cameron, G. and Freymond, N. (2006). “Understanding International Comparisons of Child Protection, Family Service and Community Caring Systems of Child and Family Welfare”, Towards Positive Systems of Child and Family Welfare International Comparisons of Child Protection, Family Service and Community Caring Systems, Toronto, University of Toronto Press Capps, R., Passel, J. S., Periz-Lopez, D., ve Fix, M, (2003). The neir neighbors: A user's guide to data on immigrants in U.S. communities. Washington, DC: The Urban Instite. Casas, F. (2011). Subjective social indicators and child and adolescent well-being. Child Indicators Research, 4, 555–575. https://doi.org/10.1007/s12187-010-9093-z. Castles, S. and M . Miller (1998). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World London, Macmillan. Coşkun, G. ve Emin, M. (2016). Suriyelerin eğitiminde yol haritası: Fırsatlar ve zorluklar. SETA Rapor, no:69, Ankara: SETA Vakfı yayınları. Culbertson, S. & Constant, L. (2015). Education of Syrian refugee children: Managing the crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan. Santa Monica, Calif: RAND Corporation. Çeri, V., Beşer, C., Perdahlı-Fiş, N. ve Arman, A. (2018). İstanbul'daki mülteci çocuklara bakım vermek üzere özelleşmiş bir çocuk psikiyatri ünitesinden bulgular. Klinik Psikiyatri; 21:113-121 DOI: 10.5505/kpd.2018.57070. Çiçekli, B. (2009), “Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenler: Sınıflandırma ve Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, İstanbul: Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 175, 336. Çobaner, A. A. (2015). Çocuk hakları bağlamında Suriyeli mülteci çocukların haberlerde temsili. Marmara İletişim Dergisi, (24), 27-54. Çocuk yaşta yapılan evlilikler, hamileliklerin gizli kalmasına neden oluyor. (2018, Temmuz 26). Erişim adresi: https://turkey.unfpa.org/tr/news/%C3%A7ocuk-ya%C5%9Fta-yap%C4%B1lan-evlilikler-hamileliklerin-gizli-kalmas%C4%B1na-neden-oluyor. Erişim Tarihi: 05.05.2019. Çuhadaroğlu Çetin F., Canat S., Kılıç E., Şenol S., Rugana N., Öncü B., Gündüz Hoşgör A., Işıklı S., Avcı A., (2004). TUBA, Adolescent and psychic Problems: Study of state determine, Turkey, Science Academy Reports. Sayı: 4. Ankara: TÜBİTAK Pres. Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: kavram ve uygulama, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3):1357-1407 Dedeoğlu, S. (2011). Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (1) Demiröz, F., Erdoğan, M. Aykara, A., Yıldırım, B., Beydili, E., Nuhoğlu, H., Tatlıcıoğlu, O., Altındağ, Ö., (2016). Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Dostu Alanlar, İlk Bulguların Özeti Broşürü. Deniz, A. Ç., Ekinci, Y. Ve Hülür, A. B. (2016). Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu: Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı Antep-Kilis Çevresi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Pyshologist Association, 55 (1): 34-43. Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E. ve Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: three decades of progress, Psychology Bulletin. 125 (2): 276-302. Due, P., Merlo, J., Fisch, Y. H. F., Damsgaard, M. T., Hetland, J., Currie, C., Gabhainn, S. N., Matos, M. G., ve Lynch, J. (2009). “Socioeconomic inequality in exposure to bullying during adolescence: a comparative, cross-sectional, multilevel study in 35 countries”, American Journal of Public Health, 99(5), s. 907-914. Duncan GJ., Brooks-Gunn J, . (1994). Economic deprivation and early childhood development. Child Development, 65 (2), 296-318. Duyan, V., ve Özgür Bayır, Ö. (2016). Sosyal hizmete giriş: Öğrenciler ve uygulayıcılar için bir rehber. Ankara: Sosyal Çalışma Yayınları. Duyar, İ. (2017). Çalışan Çocukların Bedensel Gelişimleri ve Sağlık Sorunları, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ekim 2016 Mart 2017: 65-73. EC -AVRUPA KOMİSYONU (2008). Report on child poverty and child well-being in the european union, European Union: Brussels. Efe, İ. (2015). Türk basınında Suriyeli sığınmacılar. İstanbul: SETA. Elkind, D. (1999). Çocuk ve Toplum: Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler. (D. Öngen, Çev.) Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 3. Emin, M. N. (2018). Türkiye'deki Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılaştığı sorunlar Ankara ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Erdoğan, M. (2017). “Kopuş”tan “Uyum”a kent mültecileri Suriyeli mülteciler ve belediyelerin süreç yönetimi: İstanbul örneği. Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları: Bursa. Erdoğan, M. M. ve Ünver, C. (2015). Türk iş dünyasının Türkiye'deki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu. Erdur-Baker, Ö. ve Serim-Yıldız, B. (2017). Çocuk ve Ergenler. Ö. Erdur-Baker ve T. Doğan (Eds.), Afetler, Krizler, Travmalar Ve Psikolojik Yardım (2. Baskı ed., s. 25-42). Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. Erkan, R. ve Erdoğdu, M.Y. (2006). “Göç ve Çocuk Suçluluğu”. Aile ve Toplum, 9(3), 81-90. Faist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Uluslaşırı Toplumsal Alanlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Fazel, M., R.V., Panter-Brick, C. & Stein, A. (2012). “Mental Health of Displaced An Refugee Children Resettled ın High-Income Countries: Risk And Protective Factors”. Lancet, 379, 266-282. Fazel, M., ve Stein A. (2003). “Mental Health of Refugee Children: Comperative Study”. BMJ, 327, 134. Gander M. J. ve H. W. Gardiner (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi (5.bs). (Yayıma Haz.: Bekir, O.), Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014. Gencer, T. E. (2017). Göç ve eğitim üzerine bir değerlendirme. Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10(5), 838-851. Gilman, R.,& Huebner, S.(2003). A review of life satisfaction research with children and adolescents. School Psychology Quarterly, 18, 192–205. https://doi.org/10.1521/scpq.18.2.192.21858 Gordon, D. (2007). “History and Development of Social Exclusion and Policy”. Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research içinde Abrams, D. Christian, J. ve Gordon, D. (der.) Wiley, J. & Chichester, S. P. (2007: 193-210). England. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Göç İstatistikleri. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik. Erişim Tarihi: 17.05.2019. Graham, S., & Juvonen, J. (2002). Ethnicity, peer harassment, and adjustment in middle school: An exploratory study. Journal of Early Adolescence, 22, 173-199. Grünigen, R., Perren, S., Nagele, C. ve Alsaker, F. D. (2010). Immigrant children’s peer acceptance and victimizationin kindergarten: The role of local language competence. British Journal of Developmental Psychology, 28, 679-697. Gunn, B.J. (1995). “ Strategies for altering the outcomes of poor children and their families”. Escape From Poverty : What Makes a Difference for Children. Ed. Lanscale,C.,Gunn,B.J. Cambridge:UK Güler, G. (2012) Çocuk Hakları Açısından Türkiye’deki Sığınmacı Çocuklar -Çeçen Çocukları Örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yalova Üniversitesi, Yalova. Gümüş A. (2016), “Kayıp Kuşaklar: Adana'daki Sığınmacı Çocukların Durumu”, Türkiye’de Çocuk İsçiliği Sorunu: Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri Konferans Raporu, Hayata Destek Derneği ve Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ss. 35-42 Gün, Z. ve Bayraktar, F. (2008). “Türkiye’deki İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü”. Türk Psikiyatri Dergisi, 19 (2), 167-176. Gündüz, H. B., ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüŞlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 212-230. Hammar, T. (1990), Democracy and the Nation State, Avebury, Aldershot. Hamon, H. (2006). “Avrupa Hukuku’nda Çocuk ve Genç Adalet Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemi Sempozyumu, s. 51-78, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları. Hanish, L. D., & Guerra, N. G. (2000). The roles of ethnicity and school context in predicting children’s victimization by peers. American Journal of Community Psychology, 28, 201-223. Harttgen, K. Ve Klasen, S. (2018). Well Being of Migrant Children and Migrant Youth in Europe. https://www.researchgate.net/publication/46468667_Well being_of_Migrant_Children_and_Migrant_Youth_in_Europe. Erişim Tarihi: 15.05.2018 Harunoğulları, M. (2016). “Suriyeli Sığınmacı Çocuk İşçiler Ve Sorunları: Kilis Örneği”. Göç Dergisi, 3(1), 29-63. Hatun, Ş. (2002). Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Ankara, s. 7–29. Heywood, C. (2003), Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi, Istanbul: Kitap Yayınevi. Hisashi, H. ve Çetingök, M. (1988). Empowerment: a social work approach for asian ımmigrants. Social Casevvork The Journal Of Contemporary Social Work, V 69, No January 1988:41-47. Hoelscher, P. (2003) Immer musst du hingehen und praktisch betteln. Wie Jugendliche Armut erleben. Frankfurt/Main; New York: Campus Verlag. URL1. http://kizilaykart-suy.org/TR/degerlendirme.html. Erişim Tarihi: 20.04.2019 URL 2. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik: 17.05.2019 URL 3. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do%3Fid%3D18633. Erişim Tarihi: 15.05.2019 URL 4.http://www.unhcr.org.tr/?content=90&page=16 Erişim Tarihi. 04.12.2015 URL 5. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SYR Erişim tarihi: 25.05.2019. URL 6. http://hdr.undp.org/en/ countries/profiles/TUR Erişim tarihi: 25.05.2019. URL7.https://www.afad.gov.tr/tr/23792/Aciklamali-Afet-Yonetimi-Terimleri-Sozlugu?kelime=psikososyal+destek. URL 8. https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberDetay/2930 Erişim Tarihi: 20.04.2019 Human Right Watch (2015). “Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum” Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek. Amerika Birleşik Devletleri. IFSW, (2012). https://www.ifsw.org/refugees/. Erişim Tarihi: 18.05. 2018. ILO (2013) Marking Progress Against Child Labour Global Estimates and Trends 20002012, Geneva. Ingersoll, R. (1999). The Problem of Underqualified Teachers in American Secondary Schools. Educational Researcher, 28 (2); 26–37 IPSOS ve INGEV (İnsani Gelişme Vakfı) (2017), Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü, Özet Değerlendirme. Işığıçok, E. (2003). “Bebeklerin Doğum Ağırlıklarını ve Boylarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Araştırılması”. Ankara, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü. İçduygu A., Erder, S., ve Gençkaya, Ö.F. (2014). Türkiye’nin uluslararası göç politikaları, 1923-2023: ulus-devlet oluşumundan ulus-ötesi dönüşümler. İstanbul: Koç Üniversitesi Göç Araştırmalar Merkezi (MiReKoç), 13, 35-37, 46, 61-62, 223. İnal, K. (2007). Modernizm ve çocuk geleneksel, modern ve postmodern çocukluk imgeleri. Ankara: Sobil. İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu politika ve uygulama önerileri. http://www.cocukcalismalari.org/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-CocuklarEgitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf Janssen, M., Verhulst F.C., Bengi Arslan L., Erol N., Salter C.J, &Crijnen A. (2004). “Comparision of Self Reported Emotional And Behavioral Problems In Turkish Immigrant, Dutch And Turkish Adolescents”. Social Psychiatry, 39(2), 133-140. Joint Report on Social Protection and Socail Inclusion. (2009). European Commission. Brüksel. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-96_en.htm. Erişim Tarihi: 18.04.2019. Kahn K, Collinson M, Tollman S, Wolff B, Garenne M, Clark S. (2003). “Health consequences of migration: evidence from South Africa’s rural northeast”. Conference on African Migration in Comparative Perspective, 4-7 June 2003 Johannesburg, South Africa: 4-7. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) (2017). Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporu. https://www.ombudsman.gov.tr/suriyeliler/rapor.html. Erişim Tarihi: 02.06.2018. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yönetimi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Karataş, K., Attepe Özden, S., Ege, A., Fırat, E., Erim, F. ve Aslan, H. (2016). Ankara Sokaklarında Çalıştırılan Çocuklar: Sorunlar ve İhtiyaçlar. Ankara: Anıl Grup Matbaacılık Yayıncılık. Karataş, K., Demiröz, F., Aygüler, E., Ayalp, M. C. ve Bolgün, C. (2018). Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinden Hizmet Alan Suriyeliler: Sorun, Gereksinim, Beklenti ve Kurum Memnuniyetleri. Ankara. Kaya A. ve Kıraç A. (2016), İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu, Hayata Destek Derneği. Keleş, R. (1998) Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Keleşmehmet, H. (2019). Suriyeli Göçmenlerin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durum. (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi), Marmara Üniversitesi/ Tıp Fakültesi: İstanbul. Kızılay Kart’ta Hedefe Ulaşıldı, (2018 Mayıs 10). Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kizilay-kartta-hedefe-ulasildi/1140951. Kirişçi, K. (2000), Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye’deki Yargı Kararları, Zorunlu Göç ve Türkiye, Ankara: BMMYK Türkiye Ofisi, Kirst- Ashman, K. K. ve HULL, H. G. (1999). Understanding generalist practice, Chicago: Nelson Hall Publishers. Kirst K., A. ve Zastrow, C. (1990), Understanding human behavior and the social environment, Chicago: Nelson Hall Publishers., Kofman, E., Raghuram, P., Sales, R. ve Phizacklea, A. (2000). Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare and Politics. London and New York, Routledge. Köse, S., Aslan, M., Başgül, S., Şahin S., Yılmaz Ş., Çıtak, Ş. vd.. (2011). “Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğe Yönlendirilen Adli Olgular”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 221-22. Krogh, S. ve Slentz, K. (2001). Early childhood education: yesterday, today, and tomorrow, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Lahikainen A., R., Tolonen K., ve Kraav, I., (2008). Young children’s subjective well-being and family discontents in a changing cultural context. Child Indicators Research, 1:65-85 Lascarides, V. C. ve Hinitz, B. (2000). History of early childhood education, New York: Falmer Press, Lee, E. (1996). A theory of migration theories of migration,. (ed. Robin Cohen), s: 14-24. Cheltenham: Edward Elgard Publishing Lee, J. A. ve Hudson, R. (1996). The Empowerment Approach to Social Work Practice. Social work treatment: Interlocking theoretical approaches, 4, 218-249. Lee,B.J.,&Yoo,M.S.(2015). Family,school and community correlates of Children’s subjective well-being: An international comparative study. Child Indicators Research, 8(1), 151–175. https://doi.org/10.1007 /s12187-014-9285-z Lemeshow, S. and Hosmer, D. (2000). Applied logistic regression (wiley series in probability and statistics. Wiley-Interscience; 2 Sub edition .p.2-4. Lister, R. (2004). Poverty: Key Concepts. Cambridge, Polity. Lordoğlu K. ve Aslan M. (2016), “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014” Çalışma ve Toplum Sayı: 49, ss. 789808 Lordoğlu, K. ve Aslan, M. (2018). Görünmeyen göçmen çocukların işçiliği: Türkiye’deki suriyeli çocuklar, Çalışma ve Toplum, 2018/2. Lukes, S. (2006) Bireycilik, Çev. İsmail Serin, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları Manço, A. (2000). “Belçika’da Türklerin 40 yılı (1960-2000): Sorunlar, gelişmeler, değişmeler”. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi 1(1),124-13 Mawani, F. N. (2014). Social determinants of refugee mental health. ın l. simich, & L. Andermann (Ed.). Refuge and Resilience Promoting Resilience and Mental Health among Resettled Refugees and Forced Migrants. (pp. 27-50). USA: Springer Science+Business Media. Mayer, S. (2003). What Money Can’t Buy: Family Income and Children’s Life Changes. Wealth and Poverty in America. Ed. Conley,D. Chicago: The University of Chicago Pres. MAZLUMDER (İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği), (2013). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu. McBrien, J.L, (2005). Educational needs and barriers for refugee students in the United States: A review of the literature. Review of Educational Research. 75(3), 329-364. McLanahan, S.S. (1997) ‘Parent Absence or Poverty: Which Matters More?’. in Duncan, G. and Brooks-Gunn, J. (eds), Consequences of Growing Up Poor. New York: Russell Sage Foundation, 35-48. MEB, (2013). Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarına yönelik eğitim öğretim hizmetleri genelgesi. http://fethiye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/02093016_scannedimage24.pdf MEB, (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Yönergesi, Yayımlanma Tarihi: 23.09.2014 MEB, (2015). 205-2019 Stratejik Planlama. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf: Erişim Tarihi: 30.09.2018. MEB, (2016). https://pictes.meb.gov.tr/izleme. Erişim Tarihi: 22.03.2019. MEB, (2018). “Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı” http://hbogm.meb.gov.tr/www/goc-ve-acil-durum-egitim-daire-baskanligi/icerik/497. Erişim Tarihi: 20.12.2018. MEB, (2019). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisindeki verilere göre https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf). Erişim Tarihi: 15.04.2019. MEB, (2019). https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf Erişim Tarihi: 15 Nisan 2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete Mutlu, Y, Kırımsoy, E. ve Antakyalıoğlu, Ş. (2016) Bulanık Mekanlarda Gölgelerde Kalanlar: Suriyeli Mülteci Çocuklar ve Vatansızlık Riski Araştırma Raporu, İstanbul: Gündem Çocuk Derneği Yayını. Mutluay, N. (2007). Yunan ve Roma Uygarlığında Çocuk. Ütopya Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Cenevre Sözleşmesi (1951) Neil Postman(1995). Çocukluğun Yokoluşu, Ankara: İmge Kitabevi Neuman, W.L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri 1-2. İstanbul: Yayın Odası. Nussbaum, M. (1999). “Women and equality: the capabilities approach”. International Labour Review, 138 (3), 227-45. Onur, B. (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, Ankara: İmge Kitabevi. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2009). Doing Better for Children. Paris: OECD Publications. ORSAM (2014). Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler. Rapor no: 189, Nisan. ORSAM (2015). Suriyelilerin Türkiye’ye etkisi 2015. Rapor no: 195, Ocak Owens JA, Witmans M. Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2004; 34:154-179. Özkan, Y. ve Çiftçi E. G. (2010). Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarında akran zorbalığı. İlköğretim Online, 9(2), 576-586. Özpınar, E. (2016). Bebek ölüm hızı Türkiye genelinde azalıyorken neden Suriyeli nüfusun fazla olduğu yerlerde artıyor? Değerlendirme Notu. TEPAV. Öztan, N., Aydın, G., Yananer Eroğlu, Ç. ve Stuvland, R. (2001). Travma sonrası normal tepkiler psikoeğitim el kitabı. (2. bs). MEB/ UNICEF Psikososyal Okul Projesi. Öztürk, M. (2017). Isınmada Kullanılan Sobalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Erişim adresi: http://www.cevresehirkutuphanesi.com/assets/files/slider_pdf/CG3U195i7aFv.pdf Paksoy, S. (2016). Suriyeli sığınmacılara yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Cilt 9/ sayı 4 Pardeck, J.,T. (1988). An ecological approach for social work practice. The Journal of Sociology & Social Welfare, 15 (2), 133-142. Peters, H.E. ve Mullis, N.C. (1997) ‘The Role of Family Income and Sources of Income on Adolescent Achievement,’.in Duncan, G. and Brooks-Gunn, J. (eds), Consequences of Growing Up Poor. New York: Russell Sage Foundation, 340-81. Pierson J. ve Thomas M. (2010). Dictionary Of Social Work :The Defination A to Z of Social Work And Social Care. Pincus A. ve Minahan A. (1973). Social work practice: model and method. Hasca, F. E. Peacock, Pine, B. A. ve Drachman, D. (2005). Effective Child Welfare Practice with Immigrant and Refugee Children and Their Families. Children Welfare League of America., 537- 562. http://cssr.berkeley.edu/cwscmsreports/LatinoPracticeAdvisory/Effective%20Child%20Welfare%20Practice%20with%20Immigrant%20and%20Refugee%20Children%20and%20Their%20Families.pdf: Erişim Tarihi: 05.12.2018. Polat, G. (2007). İç göçün çocuk ruh sağlığına etkisi ve sosyal hizmet müdahalesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18(1), 89-106. Pound, L. (2011). Influencing early childhood education: key figures, philosophies and ideas, Glasgow: Open University Press Quilgars, D., B. Searle and A. Keung (2005). “Mental health and well-being”, in J. Bradshaw and E. Mayhew (eds.), The Well-being of Children in the UK, 2nd ed. (Save the Children, London): 134–160. Rees, G., & Dinisman, T. (2015). Comparing children’s experiences and evaluations of their lives in 11 different countries. Child Indicators Research, 8,5. Refakatsiz Çocuklar Yönergesi. Yayımlanma tarihi: 20.10.2015. Rousseau, J.J. (2007), Emile, Çev.: Ülkü Akagündüz. İstanbul: Selis Sağlık Bakanlığı (2014). Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara. Sahil Güvenlik Komutanlığı (2019). https://www.sg.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html. Erişim Tarihi: 27.05.2019 Sallan-Gül, S., Türkmen, E., ve Kahya-Nizam, Ö. (2018). Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Hali: Şanlıurfa’da Suriyeli Mülteci Çocuk İşçi Olmak. Çalışma ve Toplum, 2019/9, 917-931. Sassen, S. (1996). Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. New York, Columbia University Press. Seban, D., & Perdeci, B. (2016). Alt sosyoekonomik düzey bir ailede yetişen çocukların akademik başarıları ile yılmazlıkları arasındaki ilişki: Bir vaka incelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 106-126. [Online]: http://www.enadonline.com, DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s6m. Alt sosyoekonomik düzey bir ailede yetişen çocukların akademik başarıları ile yılmazlıkları arasındaki ilişki: Bir vaka incelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 106-126. [Online]: http://www.enadonline.com, DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s6m Sen, A. K. (1999). Development as freedom. US: Knopf Borzoi Books. Sen, A. K. (2004). Özgürlükle kalkınma, (çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları SETA ve Theirworld. (2017). Engelleri Aşmak: Türkiye'de Suriyeli Çocukları Okullaştırmak. Ankara: Siyaset, Toplum ve Ekonomi Araştırmaları Vakfı ve TheirWorld. Shanahan MJ, Porfeli E, Mortimer JT, Erickson L (2002) Subjective age identity and the transition to adulthood: demographic markers and personal attributes. Youth Dev Stud, 8:76-81. Sheafor, B. W. ve Horejsi, C. J. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve İlkeler (D. B. Çiftçi, Trans.). (2. Baskı ed., s. 612-623). Ankara: Nika Yayınevi. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın Ve Kız Çocukların İhtiyaç Analizi. http://sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/The_Needs_Assessment_TR_WEB.pdf. Erişim Tarihi: 20.09.2018. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, (SGDD) (2016). Web Sayfası: http://sgdd.org.tr/cok-yonlu-destek-merkezleri/. Erişim Tarihi: 12.05.2019. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, (SGDD) (2017). http://sgdd.org.tr/cocuk-ve-aile-destek-merkezi/. Erişim Tarihi: 12.05.2019 Speier, A. (2000). Disaster relief and crisis counseling. Psychosocial Issues for Children and Adolescents in Disaster. Washington: SAMHSA’s National Mental Health Information Center Strohmeier, D., & Spiel, C. (2003). Immigrant children in Austria: Aggressive behavior and friendship patterns in multicultural school classes. Journal of Applied School Psychology, 19, 99-116. Stupnik, (2018). https://tr.sputniknews.com/turkiye/201811161036175225-suleyman-soylu-suriyeli-oy/. Erişim Tarihi: 10.04.2019. Suarez-Orozco, C. ve Suarez-Orozco, M. (2001). Children of immigration. Cambridge, MA: Harvard University Press. Suriyeli sivil toplum kuruluşları birlikteliği, (2019, Nisan 18). Erişim adresi: https://www.hepinsan.com/suriyeli-sivil-toplum-kuruluslari-birlikteligi/. Erişim Tarihi: 20.04.2019. Şahin, T. ve Coşkun, S. (2009). Sosyal dışlanma ve yoksulluk ilişkisi: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü. Şener ve ocakçı, (2014) Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Çok Boyutlu Etkileri, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13 (1), 57-68. Şentöregil, M. (2017). Suriyeli çocuk sığınmacıların Türk yazılı basınında temsili. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, SBE. Şirin, M.R. (1998a). Çocuk Yüzlü Yazılar, Istanbul: İz Yayınları. Şirin, M.R. (1998b). Çocuğa Adanmış Konuşmalar, Istanbul: İz Yayınları. Tan, M. (1989). Çağlar Boyunca Çocukluk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Tan, M. (1994). Çocukluk: Dün ve Bugün. Toplumsal Tarihte Çocuk, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 86,127-144. Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye‟de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi. Tatlıcıoğlu, O, APAK, H . (2018). Suriyeliler hakkında yapılan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18 (40/2), 227-254. DOI: 10.21560/spcd.vi.437580 Tatlıdıl, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz, Ziraat Matbaacılık,:Ankara. Teater B. (2015). Sosyal hizmet kuram ve yöntemleri: Uygulama için bir giriş, ed. Abdullah Karatay, Nika Yayınevi: Ankara. TEPAV. (2019). İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları. Erişim adresi: https://www.tepav.org.tr/tr/yayin/s/1400, Erişim Tarihi: 04.05.2019 Topcu, S. ve Beşer, A. (2006). Göç ve sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3): 37-42. Tosun, G. E. (2012). Çocuklar ve çocuk haklarının medyada temsili. S. Alankuş içinde, Çocuk odaklı habercilik (s. 174-198). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. TÜİK, (2017). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları 2017, Sayı: 27824, Tarih: 24 Eylül 2018. Türk Kızılayı (2019). Web Sayfası, http://www.kizilaytoplummerkezleri.org. Erişim Tarihi: 20.05.2019. Türk Kızılayı, (2016). Web Sayfası, https://www.kizilay.org.tr/Haber/HaberDetay/2930. Erişim Tarihi: 20.04.2019. Türk Kızılayı, (2017). Web Sayfası, http://www.kizilaykart-suy.org/TR/index.html. Erişim Tarihi: 20.04.2019. Türk Kızılayı, (2018). Web Sayfası, http://www.kizilaytoplummerkezleri.org/tr/saglik-ve-psikososyal-destek. Erişim Tarihi: 20.05.2019). Türk Tabipleri Birliği (TTB), (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. TÜRK-İŞ, (2018). Eylül ayı Yoksulluk Sınırı. Erişim adresi: http://www.turkis.org.tr/EYLUL-2018-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d105743. UNFPA, (2017). Web sayfası, erişim adresi: https://turkey.unfpa.org/tr/video/unfpa-kadın-sağlığı-%20danışma-merkezleri-tanıtımı-trt-haber-%20röportajı. Erişim Tarihi: 05.05.2019. UNICEF, (2007). Çocuk Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları: Hak Temelli Perspektif. UNICEF Dublin Teknoloji Enstitüsü. http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Cocuk%20Haklari%20ve%20Ga zetecilik.pdf UNICEF, (2013). Çocuk Refah Belgesi (Yazarlar: Müderrisoğlu, S., Uyan-Semerci, P., Yakut-Çakar, B., Karatay., A. ve Akkan, B. E.). Erişim Adresi: http://www.sck.gov.tr/oecd/%C3%87ocuk%20Refah%C4%B1%20Belgesi.pdf. Erişim Tarihi: 10.07.2017. UNICEF, (2014a). Türkiye’de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi (Yazarlar: Uyan Semerci, P., Erdoğan, E. ve Araştırmacılar: Karatay, A., Bekmen, A., Okçu, T., Bayar, A., Adilak, A.). Erişim Adresi: http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/CWB%20Indicators%20through%20the%20Eyes%20of%20the%20Children%20-%20TR-%20Published%20Version.pdf Erişim Tarihi: 18.05.2016 UNICEF, (2014b). Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu 2014 Eşitsizliklerin Ortaya Konulması. UNICEF, (2016). Köklerinden Koparılanlar: Mülteci ve Göçmen Çocukların Giderek Ağırlaşan Krizi. UNICEF, (2017a). Türkiye’de “Kayıp Bir Kuşak” Oluşmasını Önlemek, Ocak 2017 UNICEF, (2017b). Mülteci çocuklar için Şartlı nakit yardımı. Erişim adresi: http://www.unicefturk.org/yazi/muelteci-cocuklar-icin- sartli-egitim-yardimi. Erişim Tarihi 01 Mayıs 2018. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu). (2014) Misafirliğin Ötesine Geçerken Uyan Semerci, P. (2016) “Türkiye’de Çocuk İşçiliğini Masaya Yatırmak” içinde Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu: Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Konferans Raporu, İstanbul: Hayata Destek Derneği ve Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. Uyan Semerci, P., Müderrisoğlu, S., Karatay, A., Ekim Akkan, B., Kılıç, Z., Oy, B. ve Uran, Ş. (2012). Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun "İyi Olma Hali" ni Anlamak: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Uybadın, A. (2015). Acıyı Kayıt Altına Almak: Aylan Kurdi Örneği. Marmara İletişim Dergisi, 101. WHO. (2016). World Health Statistics 2018 Monitoring and Health for The SDGs. Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık, s.26 Yavuz, Ö. ve Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye‟deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199. Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Sosyal Çalışma ve Çocuğun İyilik Hali, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt No 20, Say ı 1 (Nisan), s.85-93. Yükseker, D. (2002). “Kürtlerin Yerinden Edilmesi ve Sosyal Dışlanma: 1990’lardaki Zorla Göçün Sonuçları”, Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, (der.) S. G. Ihlamur-Öner & N. A. Ş. Öner. İletişim Yayınları: İstanbul, 233-262. Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Nika Yayınevi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8741
dc.description.abstractTATLICIOĞLU, O. Investigation of the Well-Being of Syrian Children: Altındağ Examples, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2019. The aim of this study is to examine the living standards of Syrian refugee children from a child well-being perspective and offer solutions to enhance their living standards. The research was designed in quantitative method. The study universe was Syrian children living in Turkey. The sample is composed of 310 students studying in 6 Syrian student populated schools in Ankara. Data were collected between December 2017 and May 2018. The questionnaire was prepared by the researcher with reference to the international and national children well-being indices and taking into account the refugee experience of Syrian children and the local knowledge. The collected data were analyzed using SPSS 23.0 program. The frequency and cross tables of the data are given, and the results are determined by performing chi-square test and logistic regression analysis. According to the findings of the study, the main problem determined was inadequate Turkish language skills. The inadequacy of speaking and writing skills in Turkish language negatively affects the well-being of children and complicates their social adaptation process. It was found that the family income of children is below the hunger limit, the households are very crowded and the number of Syrian children who cannot access education is very high. The opportunities and environmental conditions of children's housing have risks for children's health. It was found that the risk of child labor is higher for boys and the risk of child marriage is higher for girls. Restrictions on the work permits of family members in temporary protection status have transformed the employment of Syrians into an informal sector. As for the solution of Syrian children’s multidimensional problems, there is a need for a holistic approach from children’s well-being perspective. In this study, it is argued that national and international protective and preventive policies and projects are needed to support the well-being of Syrian children since migration is an international and global phenomenon. Key Words: Syrian children, migration, refugee, child well-being, social work, ecosystem approachtr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY İ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİ ETİK BEYAN İİİ ADAMA SAYFASI İV TEŞEKKÜR V ÖZET Vİİ ABSTRACT Vİİİ İÇİNDEKİLER İX KISALTMALAR DİZİNİ XV TABLOLAR DİZİNİ XVİ ŞEKİLLER DİZİNİ XİX GİRİŞ 20 1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 21 1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 21 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 24 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 25 1.4. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 26 1.5. ARAŞTIRMANIN TANIMLARI 26 1.6. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 27 1.7. ARAŞTIRMANIN SÜRE VE OLANAKLARI 27 2. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 28 2.1. ÇOCUKLUK KAVRAMI VE ÇOCUĞUN İYİ OLMA HALİ 28 2.1.1. Çocukluk Algısının Tarihsel Seyri 28 2.1.2. Çocuğun İyi Olma Hali 35 2.2. GÖÇ VE ÇOCUĞUN İYİ OLMA HALİ 49 2.2.1. Göç 49 2.2.2. Göç Kavramları 52 2.2.3. Göç Sonrası Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali 54 2.2.4. Göç, Çocukların İyi Olma Hali ve Sosyal Hizmet 97 2.3. ARAŞTIRMANIN DAYANDIĞI KURAM 104 2.3.1. Ekosistem Yaklaşımı 105 3. BÖLÜM: YÖNTEM 110 3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 110 3.2. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 110 3.3. ALTINDAĞ İLÇESİ’NİN ÖRNEKLEM OLARAK BELİRLENMESİ 113 3.4. VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ 114 3.4.1. Veri Toplama Süreci 114 3.4.2. Veri Toplama Araçları 119 3.4.3. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 120 3.4.4. Saha Gözlemleri 122 4. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM 126 4.1. TANITICI BULGULAR 126 4.2. SURİYELİ ÇOCUKLARIN İYİ OLMA HALİ 135 4.2.1. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Maddi Göstergeler 137 4.2.2. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Sağlık Göstergeleri 144 4.2.3. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Eğitim Göstergeleri 155 4.2.4. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Ev ve Çevresel Koşullar 167 4.2.5. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Katılım Göstergeleri 175 4.2.6. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Risk ve Güvenlik Göstergeleri 179 4.2.7. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Sosyal İlişkiler 187 4.2.8. Suriyeli Çocukların İyi Olma Hali Açısından Öznel İyi Olma Hali 195 5. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 209 5.1. TANITICI BULGULAR 210 5.2. MADDİ YOKSULLUK 211 5.3. SAĞLIK 214 5.4. EĞİTİM 220 5.5. EV VE ÇEVRESEL KOŞULLAR 226 5.6. KATILIM 228 5.7. RİSK VE GÜVENLİK 230 5.8. SOSYAL İLİŞKİLER 233 5.9. ÖZNEL İYİ OLMA HALİ 235 KAYNAKÇA 238 EKLER 260 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU 260 EK 2. ETİK KOMİSYONU İZNİ 262 EK 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA İZİN YAZISI 263 EK 4. GÖRÜŞME FORMU (TÜRKÇE VE ARAPÇA) 264 EK 5. EBEVEYN VE ÇOCUK İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU (TÜRKÇE VE ARAPÇA) 278 EK 6. BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU (ÇOCUKLAR İÇİN) 280 EK 7. ÖZGEÇMİŞ 282tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.subjectSuriyeli çocuklar, göç, mülteci, çocuğun iyi olma hali, sosyal hizmet, ekosistem yaklaşımıtr_TR
dc.subject.lcshsostr_TR
dc.titleSuriyeli Çocukların İyi Olma Hallerinin İncelenmesi: Altındağ Örneğitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTATLICIOĞLU, O. Suriyeli Çocukların İyi Olm Halinin İncelenmesi: Altındağ Örneği, Doktora Tezi, Ankara, 2019. Bu araştırmanın amacı Suriyeli çocukların yaşam standartlarını çocuğun iyi olma hali perspektifinden incelemek ve yaşam standartlarının desteklenmesi için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırma nicel yöntemle tasarlanmıştır. Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocuklar oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ankara’da Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu 6 okulda eğitim gören 310 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Aralık 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket formu, uluslararası ve ulusal çocuğun iyi olma hali indeksleri referans alınarak ve Suriyeli çocukların Türkiye’deki mültecilik deneyimi de göz önünde bulundurularak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 23.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin sıklık ve çapraz tabloları verilmiş, ki kare testi ve lojistik regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çocukların en temel sorununu mülteci olmayla ilişkili olarak dil bilmeme oluşturmaktadır. Türkçeyi konuşma ve yazma becerisinin yeterli olmaması çocuğun iyi olma hali alanlarını olumsuz etkilemekte ve çocukların toplumsal uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Çocukların aile gelirlerinin açlık sınırının altında olduğu, hanelerin çok kalabalık olduğu, eğitime erişemeyen Suriyeli çocuk sayısının çok fazla olduğu görülmüştür. Çocukların yaşadıkları konutların sahip olduğu imkanlar ve çevresel koşullar çocukların sağlığı açısında riskler taşımaktadır. Erkek çocuklar için çocuk işçiliği riskinin daha fazla olduğu, kız çocukları için ise çocuk evlilik riskinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, geçici koruma statüsünde aile üyelerinin çalışma izinleriyle ilgili kısıtlamalar Suriyelilerin istihdamını enformel bir sektöre dönüştürmüştür. Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunların çözümü için çocuğun iyi olma hali perspektifinde bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, göçmenlik olgusunun uluslararası bir boyutu olduğu ve bu nedenle Suriyeli çocukların iyi olma halini destekleyecek ulusal ve uluslararası koruyucu ve önleyici politika ve projelere gereksinim olduğu tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Suriyeli çocuklar, göç, mülteci, çocuğun iyi olma hali, sosyal hizmet, ekosistem yaklaşımıtr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-26T12:46:48Z
dc.identifier.ORCID0000-0002-1652-797Xtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record