Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Şuayiptr_TR
dc.contributor.authorAkın Telli, Tuğbatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:03:31Z
dc.date.available2015-10-14T10:03:31Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/874
dc.description.abstractGastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NET) are a heterogenous group of neoplasm originating from the neuroendocrine system of the gastrointestinal tract and pancreas. There aren't many large well-designed studies investigating NETs in Turkey. The aim of this study is to define the clinicopathologic, demographic and survival features of patients with GEPNETs. Methods: In this study, we reviewed hospital records of patients. The data was analyzed retrospectively and we investigated clinical, pathological and survival features and prognosis of patients with GEP-NETs (n=128) admitted to Hacettepe University Medical Faculty, Medical Oncology Department between 2003 and 2014. Survival curve estimation was performed using the Kaplan-Meier method. Results: The median age of patients was 51.5 (17-81). Among 128 patients with GEP-NETs 61 (47.7%) were female and 67 (52.3%) were male. The most common site of tumor was stomach (36.7%). There were 91 (71.1%) NET patients originating from foregut, 20 (15.6%) from midgut and 9 (7.0%) from hindgut. Six patients had unknown primary site NET (UPS) with metastasis. The most common stage at diagnosis was stage 4 (40.9%). The most common grade was grade 1 (56.8%). 70.3%of patients had curative surgery. The median follow-up period was 37 months. Three-years overall survival rate was 78%, while 5 years overall survival rate was 69%. The factors that can significantly affect the overall survival rate were stage (p=0.003), grade (p<0.001), presence of metastasis (p<0.001) and Ki-67 proliferation index (p=0.001) and these factors were asscociated with 3 and 5 years overall survival rate. Conclusion: Overall survival was found to be related to stage, grade, distant metastasis at diagnosis and Ki-67 proliferation index.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectGastroenteropancreatic neuroendocrine tumortr_TR
dc.titleGastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörlerin Klinikopatolojik Özelliklerinin Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1428tr_TR
dc.contributor.departmentoldİç Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetGastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler (GEP-NET) gastrointestinal kanal ve pankreasın nöroendokrin sisteminden kaynaklanan heterojen bir neoplazi grubudur. Türkiye'de bu konuda geniş çaplı iyi dizayn edilmiş çalışma sayısı yetersizdir. Bu çalışmanın amacı, GEP-NET tanısı olan hastaların demografik, klinikopatolojik ve sağkalım özelliklerinin belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı'na 2003-2014 yılları arasında başvuran gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlü hastaların (n=128) dosyaları tarandı. Verileri retrospektif olarak incelendi. Klinik faktörler, patolojik ve prognostik belirteçler ile sağkalım özellikleri incelendi. Sağkalım sürelerinin hesabında Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı. Bulgular: Hastaların ortanca tanı yaşı 51.5 (17-81) idi. Hastaların 61'i (%47.7) kadın, 67'si (%52.3) erkekti. En sık görülen lokalizasyon mideydi (%36.7). Hastaların 91'i (%71.1) ön barsak, 20'si (%15.6) orta barsak, 9'u (%7.0) arka barsak orijinli NET'e sahip idi. Altı hastada ise metastatik primeri bilinmeyen NET mevcut idi. Tanı anında en sık görülen evre %40.9 ile evre 4'tü. En sık görülen grad %56.8 ile grad 1'di. Hastaların %70.3'ü küratif cerrahi geçirmişti. Hastaların ortanca takip süresi 37 aydı. Üç yıllık genel sağkalım %78 iken 5 yıllık genel sağkalım %69 olarak bulundu. Genel sağkalımı etkileyebilecek parametreler içinde evre (p=0.003), grad (p<0.001), metastaz durumu (p<0.001) ve Ki-67 proliferasyon indeksi (p=0.001) ile 3 ve 5 yıllık genel sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu. Sonuç: Genel sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktörler evre, grad, tanı anında uzak metastaz varlığı ve Ki-67 proliferasyon indeksi olarak bulundu.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record