Show simple item record

dc.contributor.advisorTURNAGÖL, H. HÜSREV
dc.contributor.authorFAİDECİ KESKİN, NAİLE
dc.date.accessioned2019-09-02T07:06:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted8/6/2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8807
dc.description.abstractThe aim of this study is to compare the effects of acute aerobic exercise on glucose, insulin, irisin and lipasin responses following short term alkaline and acidic dietary interventions in obese males with insulin resistance (OB-IR). Eleven OB-IR men (age: 34.63±4.12 years, body mass index: 35.68±4.38 kg/m2) participated in the study. Participants’ health status was screened, body composition was determined by dual X-ray absorbtiometry, resting metabolic rate and maximum oxygen consumption were determined by indirect calorimetry method. Three different isocaloric diets (control, acidic, alkaline) were administered to the participants for 7 days in a random cross-over design, with a two-day washout between them. On the eighth day after each diet intervention, acute aerobic exercise (36 minutes at 65% of maximal heart rate (HR) on the treadmill) was performed. Glucose, insulin, irisin and lipasin levels were determined pre-exercise, immediately post-exercise and after 1-hour recovery. Friedman variance analysis was used to determine the differences between dietary interventions. No significant change was observed in irisin or lipasin levels with exercise or diet (p>0.05). Pre-exercise insulin was lower in alkaline diet than other two conditions (p<0.05). Glucose response to exercise was similar in all diet conditions (p>0.05), lower immediately post-exercise and after 1-hour recovery compared to pre-exercise (p<0.05). In addition, the participants' running speed in the alkaline diet was higher than the acidic condition to attain the same HR (p<0.05). The effects of acidic and alkaline diets on irisin, lipasin and glucose metabolism at rest and in response to exercise were similar, while, achieving higher speeds at the same HR after the alkaline diet suggests that alkaline diet improves exercise performance in OB-IR men.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnsülin direnci, obezite, akut egzersiz, alkali beslenme, asidik beslenme, PRALtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesitr_TR
dc.titleİnsülin Direnci Olan Obez Erkeklerde Diyet ve Egzersizin İrisin ile Lipasin Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, insülin direnci olan obez erkeklerde kısa süreli asidik ve alkali beslenme müdahalelerinin akut aerobik egzersize verilen irisin, lipasin ve glikoz yanıtları üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya insülin direnci olan, 11 obez erkek (Yaş: 34,63±4,12 yıl; Beden kütle indeksi: 35,68±4,38 kg/m2) katılmıştır. Katılımcıların sağlık kontrolleri yaptırılmış, vücut kompozisyonları dual X-ray absorbtiometri ile, dinlenik metabolik hız ve maksimum oksijen tüketimleri indirekt kalorimetre yöntemi ile belirlenmiştir. Katılımcılara rastgele çapraz düzende, birer hafta süre ve aralarında iki günlük arınma dönemleriyle, üç farklı izokalorik diyet (konrol, asidik, bazik) 7 gün uygulanmıştır. Her diyet uygulamasından sonra sekizinci günde ise akut aerobik egzersiz (koşu bandında maksimal kalp atım hızının (KAH) %65’inde 36 dk) yaptırılmıştır. Egzersizden 1 saat önce, hemen sonra ve 1 saat sonra alınan kanlarda glikoz, insülin, irisin ve lipasin düzeyleri belirlenmiştir. Diyet uygulamalarının incelenen değişkenler üzerine etkisini karşılaştırmak amacıyla Friedman varyans analizi kullanılmıştır. İrisin ve lipasinde egzersiz ve beslenmeye bağlı anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (p>0,05). Egzersiz öncesi insülin, bazik beslenmede diğer iki duruma göre daha düşüktür (p<0,05). Glikoz, üç beslenme durumunda da egzersiz öncesine göre, sonrasında ve 1 saat sonrasında düşüktür (p<0,05). Ayrıca katılımcıların aynı KAH’a ulaşmak için, bazik diyetteki koşu hızı asidik duruma göre daha yüksektir (p<0,05). İnsulin direnci olan obez erkeklerde, asidik ve bazik beslenme sonrasında irisin ve lipasin düzeylerinde egzersize bağlı bir değişiklik görülmemiştir (p>0,05). Glikozda egzersize bağlı düşüş beklenen bir yanıt olup diyetten bağımsızdır. Ancak bazik beslenme programından sonra, aynı kalp atım hızında daha yüksek koşu hızı değerlerine ulaşılması, bazik beslenmenin egzersiz performansını iyileştirdiğine işaret etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-02T07:06:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record