Show simple item record

dc.contributor.advisorSARMASOĞLU, Şenay
dc.contributor.authorCAZ, Büşra
dc.date.accessioned2019-09-02T07:22:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-27
dc.identifier.citationCAZ, B. Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hasta ile Etkileşime İlişkin Beklenti ve Deneyimleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8808
dc.description.abstractCAZ, B. Expectations and Experiences of Nursing Students in Interaction with Real Patients, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Fundamentals of Nursing Program Master’s Thesis, Ankara, 2019. The research was carried out by using the phenomenological design of a qualitative research approach in order to reveal nursing students’ expectations and experiences of interacting with a real patient with stoma in the clinical skills laboratory. The population of the study consisted of 138 first year nursing students enrolled in Nursing Fundamentals Course in 2018-2019 Academic Year Spring Semester at Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences Department of Nursing. The sample consisted of 17 students selected by simple random sampling method. Focus group interviews were conducted before and after the students' interactions with real patients. In the focus group interviews semi-structured were used. The content analysis method was used in the analysis of the qualitative data obtained from the research. as a result of the research, it was determined that the students were excited about the interaction with the real patient, the interaction provided the students to be happy. students obtained individual and professional gains and also gains regarding quality patient care. the most important contribution to interactiong with real patient was breaking down the prejudices of students about patient and illness. students had positive contributions to the perception of the nursing profession. according to the results of the research, it is recommended that real patients with different ilnessess and desiess take part in learning environments such as laboratories and classrooms in nursing education. Key Words: Real Patient, Stoma, Nursing Student, Patient Interaction, Service User Involvementtr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2. 1. Hemşirelik Eğitimi 5 2.2. Hemşirelik Eğitiminde Klinik Öğretim 5 2.3. Simülasyon 6 2.3.1. Standart Hasta 7 2.4. Hemşirelik Eğitiminde Gerçek Hastaların Yer Alması 8 3. GEREÇ VE YÖNTEM 9 3.1. Araştırmanın Şekli 9 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 9 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 11 3.4. Gerçek Hastaya İlişkin Özellikler 12 3.5. Veri Toplama Araçları ve Formlar 12 3.5.1. Öğrenci Tanıtıcı Özellikler Formu 13 3.5.2. Ön Görüşme Soruları 13 3.5.3. Son Görüşme Soruları 13 3.6. Araştırmanın Hazırlık Aşaması 13 3.6.1. Gerçek Hastanın Hazırlık Aşaması 13 3.6.2. Öğrencilerin Hazırlık Aşaması 14 3.7. Araştırmanın Uygulanması 15 3.8. Araştırmanın Etik Boyutu 18 3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 18 3.10. Verilerin Değerlendirilmesi 18 4. BULGULAR 20 4.1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 20 4.2. Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hastayla Etkileşime İlişkin Beklentileri 21 4.2.1. Gerçek Hasta Etkileşimine İlişkin Duygulanımlar 23 4.2.2. Gerçek Hastaya Stoma Bakımı Vermeye İlişkin Beklentiler 25 4.2.3. Stomayla Yaşama İlişkin Beklentiler 28 4.2.4. Gerçek Hasta Etkileşiminin Etkilerine Yönelik Beklentiler 30 4.2.5. Öğretim Yöntemi Olarak Gerçek Hastaya İlişkin Beklentiler 32 4.3. Hemşirelik Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hastayla Etkileşime İlişkin Deneyimleri 34 4.3.1. Gerçek Hasta Etkileşimine İlişkin Duygulanımlar 36 4.3.2. Gerçek Hastaya Stoma Bakımı Vermeye İlişkin Çıkarımlar 37 4.3.3. Stomayla Yaşama İlişkin Çıkarımlar 41 4.3.4. Gerçek Hasta Etkileşimine Yönelik Kazanımlar 42 4.3.5. Öğretim Yöntemi Olarak Gerçek Hastaya İlişkin Çıkarımlar 45 5. TARTIŞMA 49 5.1. Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hastayla Etkileşime İlişkin Beklentilerine Yönelik Bulguların Tartışılması 49 5.2. Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hastayla Etkileşime İlişkin Deneyimlerine Yönelik Bulguların Tartışılması 52 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 54 6.1. Sonuçlar 54 6.2. Öneriler 55 7. KAYNAKLAR 56 8. EKLER EK 1. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzin Belgesi EK 2. Öğrenci Tanıtıcı Özellikler Formu EK 3. Ön Görüşme Soruları EK 4. Son Görüşme Soruları EK 5. Uygulama Rehberi EK 6. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı İzin Belgesi EK 7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı İzin Belgesi EK 8. Gerçek Hasta İçin Aydınlatılmış Onam Formu EK 9. Öğrenciler İçin Aydınlatılmış Onam Formu EK 10. Orjinalllik Ekran Çıktısı EK 11. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectGerçek hastatr_TR
dc.subjectStomatr_TR
dc.subjectHemşirelik Öğrencisitr_TR
dc.subjectHasta etkileşimitr_TR
dc.subjectHizmet Kullanıcısı Katılımıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Hemşireliktr_TR
dc.subject.meshReal Patienttr_TR
dc.subject.meshOstomytr_TR
dc.subject.meshNursing studenttr_TR
dc.subject.meshPatient interactiontr_TR
dc.subject.meshService user involvementtr_TR
dc.titleHemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hasta İle Etkileşime İlişkin Beklenti ve Deneyimleritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetCAZ, B. Hemşirelik Öğrencilerinin Gerçek Hasta ile Etkileşime İlişkin Beklenti ve Deneyimleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Araştırma, hemşirelik öğrencilerin stoması olan gerçek hastayla laboratuvarda etkileşime ilişkin beklentilerini belirlemek ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla niteliksel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Hemşirelik Esasları Dersi’ ne kayıtlı 138 hemşirelik 1. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 17 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada yer alan öğrenciler gerçek hasta ile etkileşimleri öncesinde ve sonrasında odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, gerçek hasta – öğrenci etkileşimi öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile elde edilmiştir. Odak grup görüşmelerinde, yarı yapılandırılmış olarak hazırlanmış sorular kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin gerçek hasta ile etkileşime girmelerine ilişkin heyecanlı oldukları, etkileşimin öğrencilerin mutlu olmalarını sağladığı, öğrencilerin etkileşim sonucunda bireysel ve profesyonel gelişimlerine, kaliteli hasta bakımı sunumuna ilişkin kazanımlar elde ettikleri belirlenmiştir. Gerçek hasta etkileşiminin öğrenciler üzerindeki en büyük etkisi, öğrencilerin hasta ve hastalığa dair önyargıların kırılması olmuştur. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda farklı hasta gruplarının hemşirelik eğitimi boyunca laboratuvar, sınıf gibi öğrenme ortamlarında yer alması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gerçek Hasta, Stoma, Hemşirelik Öğrencisi, Hasta Etkileşimi, Hizmet Kullanıcısı Katılımıtr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-06T07:22:44Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2766-9930tr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Health and Safety::Nursingtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record