Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Kütük, Birsen
dc.contributor.authorDemirtaş, Meltem
dc.date.accessioned2019-09-02T08:02:25Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationDEMİRTAŞ, M. (2019). Suriyelilerin Türkiye’ye Göç Süreci Ve İlişkiler Ağı: Ulubey Mahallesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8810
dc.description.abstractMeltem DEMİRTAŞ,Syrians Migration Process To Turkey And Network Of Relationships: Ulubey,Master Thesis, Ankara, 2019. Large increase in the number of Syrians who immigrated to Turkey not only expanded the domain of the migration but also led different disciplines to conduct studies regarding forced migration as impact of migration has deepened. The subjects the study deals with include whether there are networks [person(s) or institution(s)] that are effective in Syrian forced immigrants' immigration process to Turkey and the process in which they seek to form a new living space, and, if any, how they reach these networks and the negative and positive outcomes of these networks, through the experiences and semantic worlds of participants. Setting forth the immigration process of Syrian immigrants to Turkey and the legal and illegal aspects of the roles of persons or companies act as intermediaries in establishing a living space especially through the semantic world of participants are among the aims of the study.The research population is Ankara Altındağ Ulubey Neighborhood, where dense Syrian population resides. Volunteer interviews were conducted with fifteen Syrian forced immigrants who live in Ulubey Neighborhood, using purposeful and snowball sampling methods. In the study, special attention has been paid to the fact that, because the networks they used in migration process were important, friends, family, intermediary structures were active in determining the participants and participants were fugitives or came into country through other ways. For qualitative data analysis, theme analysis has been performed using MAXQDA12 qualitative analysis program. Study findings reveal that the networks used by Syrian forced immigrants in the migration and establishing a new life processes are important and access to information and resources through these networks is related to the concept of social capital. In addition, the study also manifests that the legal and illegal aspects of the roles of persons or companies act as intermediaries in establishing a living space can be evaluated within the scope of the “immigration industry” concept.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VEONAY……………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİİ ETİK BEYAN İİİ ÖZET İV ABSTRACT V İÇİNDEKİLER Vİ KISALTMALAR Vİİİ TABLOLAR DİZİNİ İX ŞEKİLLER DİZİNİ X GİRİŞ 1 1.BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN KONUSU, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 5 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE KAPSAMI 5 1.1.1. Araştırmanın Konusu 5 1.1.2 Araştırmanın Amacı, Soruları ve Önemi 10 1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI 12 1.2.1. Katılımcıların Belirlenme Süreci 15 1.2.2. Veri Toplama ve Veri Analiz Süreci 18 2.BÖLÜM: KONUYA İLİŞKİN LİTERATÜR VE TEORİK ARKAPLAN 25 2.1. GÖÇ VE GÖÇ TÜRLERİ 25 2.2. AĞ TEORİSİ (İLİŞKİLER AĞI) 34 2.2.1. Sosyal Sermaye ve Ağ Teorisi 48 2.2.2.Göç Endüstrisi ve Ağ Teorisi 53 2.3. TÜRKİYEDE SURİYELİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR/ LİTERATÜR 59 3.BÖLÜM: SURİYE GÖÇÜ 66 3.1. SURİYE HAKKINDA 66 3.2. SURİYE’DE İÇ SAVAŞIN ZORUNLU SONUCU: GÖÇ 67 3.2.1. Suriyelilerin Göç Hatları 69 3.3. TÜRKİYE’YE DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMENLER HAKKINDAKİ HUKUKİ TEMELLER BAĞLAMINDA SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMLARI 84 4.BÖLÜM: BULGULAR 96 4.1. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 98 4.2. SURİYELİLERİN TÜRKİYE’YE GÖÇ SÜRECİ 106 4.2.1.Göç Etme Kararı Alma Süreci 106 4.2.2. Uzun ve Sonu Belirsiz Bir Yol: Göç Yolculuğu 111 4.3.YENI YAŞAM KURMA SÜRECI 122 4.3.1. Yeni Yaşam Kurma Sürecinde Destek Alınan Ağlar 123 4.3.2. Türkiye’ye Gelişte İlk Yerleşim Yeri 131 4.3.3. Ankara'yı Seçme Nedenleri: Son Durak Ankara Ulubey mi? 136 4.3.4. Günlük Yaşam 149 4.4.OLUMLU-OLUMSUZ GÖÇMENLIK DENEYIMLERI 173 4.5.YAPILAN İŞLERDE MADDI BEKLENTI: KANDIRILMA, YÜKSEK ÜCRET TALEBI, HİZMET BEDELİ 181 4.5.1. Göç Süreci Ve Yeni Yaşam Kurma Sürecinde Göçmenlerle İlgili İş Ve İşlemlerle İlgili Maddi Beklenti Deneyimi 181 4.5.2. Göç Süreci Ve Yeni Yaşam Kurma Sürecinde Göçmenlerle İlgili İş Ve İşlemlerle İlgili Maddi Beklenti Duyum 189 4.6. Gelecek Temennileri 202 SONUÇ VE TARTIŞMA 208 KAYNAKÇA 224 EKLER 237 EK 1: Görüşme Formu 237 EK 2: Orijinallik Raporu 242 EK 3: Etik Kurul Onay Formu 244tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSuriyelilertr_TR
dc.subjectZorunlu göçtr_TR
dc.subjectSosyal sermayetr_TR
dc.subjectAğ kuramıtr_TR
dc.subjectGöç endüstrisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleSuriyelilerin Türkiye’ye Göç Süreci ve İlişkiler Ağı: Ulubey Mahallesi.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDEMİRTAŞ, Meltem. Suriyelilerin Türkiye’ye Göç Süreci Ve İlişkiler Ağı: Ulubey Mahallesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Türkiye’ye göçen Suriyelilerin sayısındaki büyük artış, göçün etki alanını genişlettiği gibi göçün etkisinin derinleşmesiyle birlikte Suriyeli zorunlu göçmenler ile ilgili farklı disiplinlerin çalışma yapmasını da beraberinde getirmiştir. Çalışmada ele alınan konu Suriyeli zorunlu göçmenlerin Türkiye’ye göç yolculuğu ve yeni yaşam alanı kurma süreçlerinde etkili olan ağlar (kişi, kişiler ya da kurumlar) olup olmadığı, varsa bunlara nasıl ulaşıldığı ve bunların neden olduğu olumlu ve olumsuz göçmen deneyimlerinin katılımcıların deneyimleri ve anlam dünyaları üzerinden ortaya konmasıdır. Suriyeli zorunlu göçmenlerin Türkiye’ye göç etme ve Türkiye’de yaşam kurma deneyimlerinde aracı rol üstlenen kişi ya da firmaların bu süreçteki rollerinin legal ve illegal boyutları özelinde katılımcıların anlam dünyaları üzerinden ortaya konması ise çalışmanın amaçları arasındadır. Araştırma evreni Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara Altındağ Ulubey Mahallesidir. Amaçlı ve kartopu örneklem seçimi yöntemiyle Ulubey Mahallesinde yaşayan on beş Suriyeli zorunlu göçmen bireyle gönüllülük kapsamında görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada göç sürecinde kullandıkları ağların önemli olması nedeniyle katılımcılar belirlenirken arkadaşların aktif olduğu, ailenin aktif olduğu, aracı yapıların aktif olduğu ve kaçak ya da diğer yollarla gelen kişiler olmalarına dikkat edilmiştir. Nitel verilerin değerlendirilmesi için MAXQDA12 nitel analiz programı ile tema analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Suriyeli zorunlu göçmenlerin göç süreci ve yeni yaşam kurma sürecinde kullanmış oldukları ağların önemli olduğu ve bu ağlar aracılığıyla bilgi ve kaynaklaraerişimin sosyal sermaye kavramı ile ilgili olduğu olduğu görülmüştür. Ayrıca göç süreci ve yeni yaşam kurma sürecinde aracı rol üstlenen kişi ya da firmaların bu süreçteki rollerinin legal ve illegal boyutlarının göç endüstrisi kavramı kapsamında değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess