Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Fatoş
dc.contributor.authorBalçık, Mehtap
dc.date.accessioned2019-09-02T10:56:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-19
dc.identifier.citationBalçık, M., Trakeostomili Hastalar ile Bakım Verenlerinin Hastane ve Evdeki Deneyimleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8811
dc.description.abstractThe study was conducted as a qualitative research based on the phenomenological approach in order to determine the experiences of patients with tracheostomy and their caregivers at hospital and home. The study was carried out with 13 patients with tracheostomy and their caregivers in Otorhinolaryngology (ENT) wards of Ankara University İbni Sina Hospital of and Hacettepe University Adult Hospital between December 2018 and July 2019. Data was collected with data sheet and semi-structured interview questions. The research was completed in two stages. In the first stage, patients’ and their caregivers’ experiences about tracheostomy process were determined during hospitalization. In the second stage their experiences about tracheostomy process were determined one month after discharge at home. Text printing method was used for patients and voice recording was used for their caregivers as data collection method. The data was transcribed and content analysis was performed by inductive method. It was determined that the majority of patients and caregivers experienced sadness and communication difficulties because of tracheostomy during hospitalization. Besides obstruction of cannula and aspiration experience were defined the worst discomfortable situations. It was found that majority of patients’ and caregivers’ social life, psychology and economic conditions were negatively affected by the thracheostomy at home. Patients and caregivers had difficulty in communication and bathing and concerned about infection and obstruction of cannula at home. According to these results, it is recommended to support the patients’ and caregivers’ during hospitalization and after discharge about physical, social, economical and psycologial aspects of the procedure and necessary regulations should taken.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYAN iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1.GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Araştırma Soruları 4 2.GENEL BİLGİLER 5 2.1. Trakeostomi 5 2.1.1. Komplikasyonlar 8 2.2. Trakeostomili Bireylerin Yaşadıkları Sorunlar 11 2.2.1. Fizyolojik Sorunlar 11 2.2.2. Psikolojik Sorunlar 13 2.2.3. Ekonomik Sorunlar 13 2.3. Trakeostomili Bireylerin Hemşirelik Bakımı 13 2.4. Bakım Verme ve Bakım Veren Olma 18 2.5. Bakım Verenlerin Gereksinimleri 19 2.6. Bakım Verenlerin Desteklenmesinde Hemşirelik Girişimleri 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM 21 3.1. Araştırmanın Şekli 21 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 21 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 22 3.3.1. Trakeostomili Hasta ve Bakım Verenlerinin Tanıtıcı Özellikleri 23 3.4. Veri Toplama Araçları 26 3.4.1. Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu 26 3.4.2. Bakım Veren Tanıtıcı Bilgi Formu 26 3.4.3. Hastaya Ait Görüşme Soruları 26 3.4.4. Bakım Verene Ait Görüşme Soruları 27 3.5. Verilerin Ön Uygulaması 27 3.6. Araştırmanın Uygulanması 27 3.7. Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi 29 3.8. Araştırmanın Etik Yönü 31 3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları 32 4. BULGULAR 33 4.1. Trakeostomili Hastaların Hastane ve Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 33 4.1.1. Trakeostomili Hastaların Hastanedeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 35 4.1.2. Trakeostomili Hastaların Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 49 4.2. Trakeostomili Hastalara Bakım Verenlerin Hastane ve Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 59 4.2.1. Trakeostomili Hastalara Bakım Verenlerin Hastanedeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 59 4.2.2. Trakeostomili Hastalara Bakım Verenlerin Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 75 5. TARTIŞMA 87 5.1. Trakeostomili Hastaların Hastane ve Evdeki Deneyimleri 87 5.2. Trakeostomili Hastalara Bakım Verenlerin Hastane ve Evdeki 93 Deneyimleri 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 96 6.1. Sonuçlar 96 6.2. Öneriler 98 7. KAYNAKLAR 99 8. EKLER EK-1. Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu Ek-2. Bakım Veren Tanıtıcı Bilgi Formu Ek-3. Hastaya Ait Bireysel Görüşme Soruları Ek-4. Bakım Verene Ait Bireysel Görüşme Soruları Ek-5. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzni Ek-6. Araştırmanın Yapıldığı Kurumların İzni Ek-7. Aydınlatılmış Onam Formları Ek-8. Turnitin Dijital Makbuz Ek-9. Turnitin Ekran Görüntüsü 9.ÖZGEÇMİŞ SİMGELER VE KISALTMALAR AS : Ankilozan Spondilit Ca : Kanser DM : Diabetes Mellitus HT : Hipertansiyon KBB : Kulak Burun Boğaz KOAH : Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı M.Ö : Milattan Önce PCO2 : Parsiyel Karbondioksit PO2 : Parsiyel Oksijen ŞEKİLLER Şekil Sayfa 3.1. Veri analiz Şeması 31   TABLOLAR Tablo Sayfa 4.1. Hastalara İlişkin Tanıtıcı Özellikler 24 4.2. Bakım Verenlere İlişkin Tanıtıcı Özellikler 25 4.3. Trakeostomili Hastaların Hastane ve Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 34 4.4. Trakeostomili Hastalara Bakım Verenlerin Hastane ve Evdeki Deneyimlerine İlişkin Kategoriler, Temalar ve Alt Temalar 58tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjecttrakeostomitr_TR
dc.subjecthastatr_TR
dc.subjectbakım verentr_TR
dc.subjectdeneyimtr_TR
dc.subjecthemşireliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Hemşireliktr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::C::Caregiverstr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::N::Nursingtr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::P::Patient Caretr_TR
dc.subject.meshPatients With Tracheostomytr_TR
dc.subject.meshexperiencestr_TR
dc.titleTrakeostomili Hastalar ile Bakım Verenlerinin Hastane ve Evdeki Deneyimleritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırma, trakeostomili hastalar ve bakım verenlerinin hastane ve evdeki deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla fenomenolojik yaklaşım temel alınarak niteliksel araştırma olarak yapılmıştır. Çalışma Aralık 2018- Temmuz 2019 tarihleri arasında İbni Sina Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinde trakeostomi açılmış olan 13 hasta ve 13 bakım veren ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak toplanmıştır. Araştırma iki aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada trakeostomi açılan hasta ve bakım verenlerinin hastane ortamındaki deneyimleri, ikinci aşamada ise taburculuktan bir ay sonraki hasta ve bakım verenlerinin evde bakım sürecine ilişkin deneyimleri belirlenmiştir. Veriler hastalarla olan görüşmelerde metin yazdırma yöntemi ile bakım verenlerle olan görüşmelerde ise ses kaydı cihazı kullanılarak toplanmıştır. Verilerin transkripsiyonu yapılarak tümevarımsal yöntem ile içerik analizi yapılmış ve temalar belirlenmiştir. Çalışmada hastanede yatarken hastaların ve bakım verenlerin çoğunluğunun trakeostomi açılma süreci nedeniyle üzüntü yaşadıkları, iletişimde zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca hastaların bu süreçte trakeostomi kanülünün tıkanmasını ve aspirasyon işlemini en kötü deneyimler olarak tanımladıkları bulunmuştur. Evde hastaların ve bakım verenlerin çoğunluğunun sosyal hayatlarının, psikolojilerinin, ekonomik durumlarının olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Hastaların ve bakım verenlerin evde iletişim ve banyo konusunda zorlandıkları, enfeksiyon ve trakeostomi kanülünün tıkanması konusunda endişe yaşadıkları saptanmıştır. Elde edilen veriler ışığında; trakeostomili hastaların ve bakım verenlerinin hastane ve evde fiziksel, sosyal, ekonomik, psikolojik alanlarda desteklenmesini sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-06T10:56:11Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0721-3370tr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Health and Safetytr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Information sources, supports, channelstr_TR
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Terms::N::No musictr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record