Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti, Meltem
dc.contributor.authorBozali, Suriye
dc.date.accessioned2019-09-04T06:52:57Z
dc.date.issued2019-08-24
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.citationAlbertazzi, S., Azofeifa M. ve Serrano G., Krashen’s Theory On Second Language Acquisition, 17 Mart 2019 tarihinde https://www.slideshare.net/milaazofeifa/krashens-theory-on-second-language-acquisition adresinden erişildi. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi.(2004). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 2. Ankara Aktaş, T., İşigüzel, B. (2013).Erken Yaşlarda Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları. Ay, S. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Kavramına Genel Bir Bakış. Dil Dergisi. (163) 5-18. Aydın, M. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders ve Okuma Kitaplarındaki Kelime Sıklığı ve Seviyelere Göre Sözcük Haznesi Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Aygüneş, M. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirme Yolları. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Ayvacı, H.Ş., Alev, N. ve Yıldız, M. (2014). Öğrenme Kazanımlarının Tasarlanma Sürecine İlişkin Lisansüstü Öğrencilerinin Zihinsel Modellerini Belirlemeye Yönelik Bir çalışma. Karabük Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (3) 23, 1013-1030. Bacanlı, H. (2004). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Çilenti, K. (1984). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Council of Europe (2001). Common European Framewort of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Demirel, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler. (2.bs.). Ankara: Usem Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009). Öğretme Sanatı, Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Geliştirilmiş 14. bs.)..Ankara:Pegem Akademi. Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Yeni Yönelimler. (Geliştirilmiş 4. bs.). Ankara: Pegem Yayınları. Duman, G.B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2),1-8. Durmuş, M. ve Okur, A. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı.Ankara:Grafiker. Durmuş, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi. (2. bs.). Ankara:Grafiker Yayınları. Dilidüzgün, Ş. (2013). Dinleme Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Yay. Haz.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (s.259-276). Ankara: Grafiker. Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K.Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, sayı 1(2), 51-69. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (2015). Yabancılar için Türkçe B1. (7. bs.). Ankara:Salmat Basım Gömleksiz, M.N. (2001). The Effects of Age and Motivation Factors on Second Language Acquasition. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 217-224 Gülcü, İ. (2015). Yabancı Dil Olarak Mobil Destekli Türkçe Kelime Öğretimi. Doktora Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Günday, R. (2015). Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikleri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Favori Yayınları. Gürdal, A., Arslan, M. (2011). Oyun ve Bulmaca Etkinlikleriyle Yabancılara Türkçe Kelime Öğretim Yöntemi. 12 Mayıs 2019 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/274080303 adresinden erişildi. Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Işık, A., Altmışdört, G. (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Malzeme Değerlendirme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 221-238. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi.(2012). İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı B1. İstanbul:Kültür Basım. Kaptanoğlu Ş., Eğitim, Öğretim, Öğrenme, 10 Mayıs 2019 tarihinde https://www.academia.edu/18791969/Egitim_Ogretim_Ogrenme adresinden erişildi. Karakoç, C. (2007). Okul Öğrencisi Eğitimde Ana Sınıfları İngilizce Dersi İçin Bir Eğitim Programı Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (2. bs.). Ankara: Pegem Yayıncılık. Kılıç, S.E. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyunlarla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Koçer, Ö. (2013). Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dl Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi. Eğitim ve Bilim. 38(169), 160-174. Kozikoğlu, İ. (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 373-394. Krashen, S.D. (2009). Principles and Practice in Second Language Acquisition. İnternet edition. 17 Mart 2019 tarihinde http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf adresinden erişildi. Krashen and Chomsky, 17 Mart 2019 tarihinde https://www.slideshare.net/xi11um/krashen-and-chomsky?related=2 adresinden erişildi. Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. (2. bs.). London: Yale University Press. Lessard-Clouston, M. (1997). Language Learning Strategies: An Overviewfor L2 Teachers. The İnternet TESL Journal. 3 (12). Mehta, K. N. (2009). Vocabulary Teaching Effective. 17 Haziran 2019 tarihinde https://inemg.com/vocabularyteachingeffective.pdf adresinden erişildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009).Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. (2. bs). Boston: Heinle Publishers. Oxford, R. (1992). Studies in Second Language Acquisition,14(2), 230-231. Retrievedfrom. 10 Nisan 2019 tarihinde http://www.jstor.org/stable/44488420 adresinden erişildi. Öztürk, Y.A., Şahin (2013). Süreç Odaklı Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Yaşanacak Güçlüklere İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 109-129. Özbay, M., Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45. Peçenek, D. (1997). İletişimci Yaklaşımda Öğretim Teknikleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Peçenek, D. (2014). İkinci Dil Edinim (Araştırması) ve Yönlendirilen İkinci Dil Edinimi Alanlarına Genel Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi.164, 5-25. Ankara. Roa İ., Comperative Essay. Comparing Krashen And Chomsky’s Approaches On Language Acquisition, 17 Mart 2019 tarihinde https://www.slideshare.net/marialagoslagos/juan-castro-marialagos?rela-ted=1 adresinden erişildi. Saydam, M., Çangal, Ö. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkin Katılımlı Ders Dışı Etkinliklerin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Kuramsal Eğitim Dergisi, 11(2), 342-356.alshirah Sever, S. (2004).Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4. bs.). Ankara:Anı Yayıncılık. Stephen Krashen on Language Acquisition, 17 Mart 2019 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug&feature=related adresinden erişildi. Stephen Krashen: Specialises in 2nd Language Acquisition & Development -non-English & Bilingual, 17 Mart 2019 tarihinde https://www.slideshare.net/molementor/krashen?related=3 adresinden erişildi. Şahin, A. (2010) Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Malzeme Oluşturma. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Takac, V. P. (2008). Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition, Great Britain:Cromwell. Temizyürek, F., Başar, U., Boylu, E. (2016) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılara Birden Fazla (Çok) Çatılı Fiillerin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 4(7), 203-219. Tiryaki, E.N.(2013).Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(1),38-44. Ural, M. N. (2009). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Eğlendirici ve Motive Edici Özelliklerinin Akademik Başarıya ve Motivasyona Etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Ünal, M.F. (2016). Göstergebilimin Serüveni. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 3(6) 379-398. Vargelen, H. (2013). Kültürlerarası İletişimsel Yeterlilik Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Yalın, H.İ. (2010).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Yanpar, T. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (7. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Yaşlı, K. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti ve İletişimsel Yetinin Kazandırılmasına ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yaylacı, H.S. ve Yaylacı, F. (1999). Eğitim Teknolojisi Dersinde Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(3) 209-219. Yaylı, D., Bayyurt, Y. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler. (2. bs.). Ankara: Anı Yayınları. Yıldırım, F., Tüfekçioğlu, B. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar-Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi. Yolcusoy, Ö. (2008). Türkçe Koşullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Yunus Emre Enstitüsü. (2015). Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı B1. Ankara:TDV Yüce, S. (2005). İletişim ve Dil Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi .Journal of Language and Linguistic Studies,1(1),81-88. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 21 Mart 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c93d951a6b1c0.17250129 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 21 Mart 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c93d969cf6089.54510515 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 21 Mart 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c93d0a6d27886.72675576 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 24 Mart 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c97d716bec367.50318729 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 28 Nisan 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc5b85277d8b4.98145355 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 5 Mayıs 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cceeba43b9702.09530380 adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 12 Mayıs 2019 tarihinde http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c837991563819.65286069 adresinden erşildi. Kazanım ve Yeterlik, 08 Mayıs 2019 tarihinde http://bologna.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/273/2018/03/Yeterlilik-ve-Kazan%C4%B1m-Haz%C4%B1rlama.pdf adresinden erişildi. Genel Türkçe Sözlük, TDK, 12 Mayıs 2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cd87e783282d7.82453368 adresinden erişildi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8850
dc.description.abstractIn this study, game themed materials related to word acquisition were developed for Level B1 which can be used in teaching/learning Turkish as a foreign language. Based on the lack of support materials available in the field, the study was intended to be carried out. For this purpose, the literature studies, books and games used were examined. A variety of vocabulary games have been prepared in order to make the students understand the words they need to win in the course easier by having fun and to keep them catchy. While preparing words for word games that the limitations of Ankara University “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1”, Gazi University “Yabancılar İçin Türkçe B1”, İstanbul University “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1” ve Yunus Emre Institute “Yedi İklim Türkçe B1” in the themes and words have been made. The games covered “Education, Leisure and Business” topics, which were co-featured in the B1 level books. Within the framework of these issues, games are designed by moving from the words in the related units of the books. The choice of words was not acted upon in a single book, and the choice of words that might be appropriate to the subject was attempted in all four sources. The games are taken from existing source game materials and activities. The content was designed to support the purpose of the course. Therefore, when determining the subjects of the games, the age of language learning was taken into consideration along with the needs of the target audience in daily life. The games were made by taking into account word teaching strategies, principles of word teaching, important factors in the materials preparation process and the attainment and skills contained in the European Common Application Text. In addition, games have been tried to be prepared in such a way that they can be applied to various groups that reach B1 level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ ix GİRİŞ 1 Çalışmanın Amacı 3 Çalışmanın Önemi 3 Çalışmanın Yöntemi 3 1. BÖLÜM 4 KURAMSAL ÇALIŞMALAR 4 1.1. Genel Anlamda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi 4 1.2. Öğretim Kavramı ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Önemi 6 1.3. Öğrenim, Öğretim ve Edinim Kuramları ve Sınırları 8 1.4. Yabancılara Türkçe Öğretimi/Öğrenimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi/Öğrenimi İlişkisi 12 1.5. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde ve Öğreniminde Materyalin Önemi 15 1.6. Amaç Odaklı Aracın Belirlenme Sürecini Etkileyen Faktörler 20 1.7. Beceri ve Kazanım Odaklı Materyal Tespiti 21 1.8. Geçmişten Günümüze Kadar Bilişim Odaklı Materyalin Geliştirilmesi 25 1.9. Materyal Olarak Etkinliklerin Dil Öğretimini Destekleyici Rolleri 28 1.10. Bir Etkinlik Olan Oyun İçerikli Materyallerin Yabancı Dil Öğretimine/Öğrenimine Katkısı 28 1.11. Hedef Grup Odaklı (Kültür, Yaş) Oyun İçerikli Materyallerin Belirlenmesi 30 1.12. Kazanıma İlişkin Oyun İçerikli Materyallerin Belirlenmesi 33 1.13. Beceriye İlişkin Oyun İçerikli Materyallerin Belirlenmesi 35 1.14. Kelime Öğretiminde/Öğreniminde Kullanılan Oyun Stratejileri: Planlı, Plansız Kelime Öğretme ve Takac’ın Pekiştirme Stratejileri 43 1.15. B1 Seviyesindeki Yabancı Dil Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kazanımlar ve Beceriler 47 1.16. B1 Seviyesindeki Öğrencilerin Kelime Bilgileri 52 2. BÖLÜM 56 OYUN İÇERİKLİ MATERYALDEN HAREKETLE B1 SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİNİN KELİME KAZANIMINA İLİŞKİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 56 SONUÇ 136 KAYNAKÇA 148 EK 1. Etik Kurul İzni Muafiyeti Formu 155 EK 2. Orijinallik Raporu 157 EK 3. Turnitin Benzerlik İndeksi 159 ÖZGEÇMİŞ 160tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı Dil Olarak Türkçetr_TR
dc.subjectOyun İçerikli Materyaltr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectKelime Öğretimitr_TR
dc.subjectKelime Öğrenimitr_TR
dc.subjectOyunlarla Kelimetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde/Öğreniminde Kelime Kazanımına İlişkin Oyun İçerikli Materyal Geliştirme Örneği: B1 Düzeyitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde kullanılabilecek B1 seviyesi için kelime kazanımına ilişkin oyun içerikli materyaller geliştirilmeye çalışılmıştır. Alanda var olan destek materyal eksikliğinden yola çıkılarak söz konusu çalışmanın yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürde yer alan çalışmalar, kullanılan kitaplar ve oyunlar incelenmiştir. Öğrencilerin, ders içerisinde kazanması gereken kelimeleri, eğlenerek daha kolay anlaması ve bunların akılda kalıcı olması amacıyla çeşitli kelime oyunları hazırlanmıştır. Kelime oyunları hazırlanırken kelimelerin sınırlılıkları Ankara Üniversitesi TÖMER’in kullandığı “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1”, Gazi Üniversitesi TÖMER’in kullandığı “Yabancılar İçin Türkçe B1”, İstanbul Üniversitesi TÖMER’in kullandığı “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1” ve Yunus Emre Enstitüsünün kullandığı “Yedi İklim Türkçe B1” içerisinde yer alan temalar ve kelimelerle yapılmıştır. Oyunlarda, B1 seviyesindeki kitaplarda ortak olarak yer alan “Eğitim, Boş zaman / Eğlence ve İş dünyası” konuları ele alınmıştır. Bu konular çerçevesinde kitapların ilgili ünitelerindeki kelimelerden hareket edilerek oyunlar tasarlanmıştır. Kelime seçiminde tek bir kitap üzerinden hareket edilmemiş, dört kaynaktan da konuya uygun olabilecek kelimeler seçilmeye çalışılmıştır. Oyunlar ise var olan kaynak oyun materyallerinden ve etkinliklerinden alınmıştır. İçerik tamamen dersin amacını destekleyici nitelikte tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle oyunların konuları belirlenirken hedef kitlenin öğrendikleri ve günlük hayattaki ihtiyaçları ile birlikte dil öğrenme yaşı da göz önünde bulundurulmuştur. Oyunlar, kelime öğretimi stratejileri, kelime öğretimi ilkeleri, materyal hazırlama sürecinde önemli etkenler ve Avrupa Ortak Başvuru Metninde yer alan kazanım ve beceriler dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca oyunlar, B1 seviyesine gelmiş çeşitli gruplara uygulanabilecek şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-04T06:52:57Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2387-2544tr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Educational Levels, Degrees, and Organizationstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record