Show simple item record

dc.contributor.advisorDost, Şenol
dc.contributor.authorİltuş, Cüneyt
dc.date.accessioned2019-09-16T06:05:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8875
dc.description.abstractThis study examined the views of mathematics teachers about the Pedagogical Knowledge Test which has been applied since 2013 and whether the questions used answer the expectations of Math Taxonomy and special pedagogical proficiency. In this qualitative research, case study and document analysis were used. The participants were identified by purposeful sampling and interviewed in the form of data collection tool conducted by 4 male, 4 female and 8 teachers graduated from the Faculty of Education, Mathematics and Science of different universities assigned to the Ministry of National Education. All interviews were recorded with voice recorder. Each section of the transcript was reviewed line by line using the analysis approach. According to these results, many mathematics teachers pointed out negative thoughts about Pedagogical Mathematics Teaching Knowledge Test. Teachers believe that the exam is necessary, but they think there is insufficient and unnecessary content. In addition, teachers made some suggestions for Pedagogical Knowledge Test. The Pedagogical Knowledge Test in Mathematical Instruction was examined in terms of mathematical taxonomy and special pedagogical competence and document analysis which is one of the qualitative research methods. At one stage of the study, the exam questions were examined separately by five teachers considering individual taxonomy and special pedagogical competence. However, in the second stage, the two experts came together and worked on the analysis by discussing the accumulation of consistency. The findings of this study are important in determining the deficiency of the new system. The findings that popped out with this research have importance in identifying the deficiency of the new system.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMatematik öğretmenliği alan sınavıtr_TR
dc.subjectMatematik öğretmenliği
dc.subjectÖğretmenlik alan sınavı
dc.subjectKpss
dc.subjectÖabt
dc.subjectÖğretmen seçimi
dc.subjectÖğretmen atamaları
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleMatematik Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi Sorularının Özel Alan Yeterlikleri ve Math Taksonomiye Göre Analizitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis Of Math Teachers Field Knowledge Test Questions By Special Field Competencies And Math Taksonomytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada 2013 yılından itibaren uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine yönelik Matematik öğretmenlerinin görüşleri ve kullanılan soruların Math taksonomi ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Alan Yeterliklerini karşılayıp karşılamadığı incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ve doküman analizi kullanılmıştır. Katılımcılar; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma, farklı üniversitelerin eğitim fakültesi Matematik Eğitimi ve Fen Fakültesi Matematik Bölümlerinden mezun olup şu an Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan 4’ü erkek 4’ü kadın olmak üzere 8 kişiyle yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama aracı Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu ’dur. Süreçteki tüm mülakatlar ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Araştırmada her bir transkript ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre katılımcıların birçoğu Matematik Öğretmenliği alan sınavına yönelik olumsuz düşünceler ortaya koymuştur. Bunun nedeni olarak ise alan sınavının gerekli olmasına rağmen kapsamının yetersiz olması, gereksiz bilgiler içermesi, öğretmenlik yeterliğini ölçmemesi gibi düşünceler belirtmişlerdir. Katılımcılar bu düşüncelerine ek olarak alan sınavına yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Matematik Öğretmenliği Alan Bilgisi Testindeki soruların MATH Taksonomisi ve özel alan yeterliklerine göre analizi ise doküman analizi ile yapılmıştır. İlk aşamada, uygulanan sınavın soruları katılımcılar tarafından tek tek bireysel olarak taksonomi ve özel alan yeterlikleri çerçevesinde analiz edilmiştir. İkinci aşamada iki alan uzmanı bir araya gelerek analizler üzerinde ortak inceleme yapmış ve uyum seviyesine bakarak var olan farklılıklar üzerinde tartışmışlardır. Uzmanların incelemelerindeki soru dağılımlarının MATH taksonomi ile tutarlılığı %80 civarında bulunmuştur. Araştırmadaki temel sonuç uygulanan sınavda soruların büyük oranda A kategorisinde sorulmuş olmasıdır. Araştırmada ortaya çıkan bulgular yeni sistemdeki eksiklikleri tespit edilmesi yönünden önem arz etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentOrta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-20T06:05:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record