Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu, Nuray
dc.contributor.authorMaden, Zeynep
dc.date.accessioned2019-09-16T06:10:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationMaden, Z. (2019). Lisans düzeyinde zorunlu İngilizce II dersinden öğrencilerin beklentileri ve erişi düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8899
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the students’ achievement in compulsory English II Course in the bachelor’s degree and determine students’ expectations and the extent the program meets these expectations. Within this scope, the objectives of the program and foreign language framework have been investigated. Descriptive survey model has been used in the study. The target group of the study are freshmen in the Faculty of Arts and the Faculty of Economics and Administrative Sciences who are taking compulsory English II course in a state university in 2017-2018 academic year. The data related to students’ achievement has been collected by English II Course Achievement Test from 531 students while the data related to students’ expectations and the extent these expectations are met has been collected by a questionnaire from 730 students. Data collection tools are both developed by the researcher. Collected data has been analysed with descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), paired student t test, Mann-Whitney U in paired comparison, Kruskall-Wallis in comparison of more than two groups and covariance (ANCOVA) techniques. At the end of the study, it has been observed that the achievement levels of the students have increased remarkably, yet, most of the students couldn’t reach the mastery learning level. There is no significant difference among students’ achievement levels in terms of their faculties and departments. Study shows that the students have high expectations from English II course but these expectations haven’t been met satisfactorily. There is no significant difference among students’ expectations related to speaking and receptive skills and the level they have been met in terms of faculties while there is a significant difference in terms of writing skill. There is no significant difference between Faculty of Economics and Administrative Sciences departments in terms of students’ expectation and the level they have been met while there is a significant difference among the departments of the Faculty of Arts.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim programı değerlendirmetr_TR
dc.subjectÖğrencilerin İngilizce dersinden beklentileri
dc.subjectYükseköğretimde zorunlu İngilizce II
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleLisans Düzeyinde Zorunlu İngilizce II Dersinden Öğrencilerin Beklentileri ve Erişi Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Anaylsis Of Undergraduate Students’ Expectations And Achievement In Compulsory English II Coursetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı lisans düzeyinde İngilizce II dersini alan öğrencilerin başarı düzeylerinin ve İngilizce II dersine yönelik beklentileri ile beklentilerinin karşılanma düzeylerinin belirlenmesidir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde İngilizce II dersini alan 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan İngilizce II Dersi düzey belirleme testi ve öğrencilerin İngilizce II dersine yönelik beklentilerini ve beklentilerinin karşılanma düzeyini ölçmeyi hedefleyen Öğrenci Beklentileri Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma, 2018 yılında Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nde İngilizce II dersini alan eş olasılıklı olarak seçilmiş, düzey belirleme testi uygulamasında 531, ölçek uygulamasında 730 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma), bağımlı örneklem t testi, ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U analizi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında Kruskall-Wallis analizi ve kovaryans analizi (ANCOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, İngilizce II öğretim programı sonunda öğrencilerin başarı düzeyleri arttığı ancak çoğunluğun tam öğrenme düzeyine ulaşamadığı görülmüştür. Öğrencilerin başarı düzeylerinde fakülte ve bölümlerine göre anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Öğrencilerin İngilizce II dersinden beklentilerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüş ancak beklentileri istenilen düzeyde karşılanmamıştır. Öğrencilerin konuşma ve anlama becerilerine yönelik beklentilerinin karşılanma düzeyleri arasında fakültelere göre fark saptanmazken, yazma becerisine yönelik beklentilerin karşılanması bakımından fakülteler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi öğrencilerinin beklenti ve beklentilerinin karşılanma düzeyleri bölümlerine göre farklılık göstermezken Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin beklenti ve beklentilerinin karşılanma düzeyleri arasında bölümlerine göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Educational Process: School Perspectives::Curriculum Developmenttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record