Show simple item record

dc.contributor.advisorGürlen, Eda
dc.contributor.authorÜnlü, Deniz
dc.date.accessioned2019-09-16T06:16:36Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.citationÜnlü, D. (2019). Kişilik, süreç ve çevre boyutları açısından yaratıcı öğretim uygulamalarının sınıfa yansıması: Öğretmen- öğrenci görüşleri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8910
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine teachers’ and students’ opinions on applying creative thinking skill-based education in Math classes of 6th graders. Participants consist of 370 6th graders from secondary schools of Nigde city center and 20 teachers of 6th grades’ Math classes. Case study has been used in this research. A questionnaire developed by the researcher has been applied to students for quantitative data whereas personal interviews have been done with teachers for qualitative data. In data collection process, while receiving teachers’ opinions on teacher roles, classroom environment, classroom activities and problems encountered during activities, applied methods-techniques which are necessary to develop students’ creative thinking skills; students’ opinions on teacher roles have been received. When evidence is analyzed; while teachers state teacher roles -must-have to develop their creative thinking- as guiding, leading, being open to differences and opinions, they consider rich classes in material and Math classes necessary. They also think activities should be organized as adapted to daily life, visual and provided with learning through experience. It has been found the most significant problems teachers encounter are topic raising anxiety and lack of time, and their preferences are research and investigation strategy and question-answer method as priority. Although, according to teachers’ self-evaluations, they consider themselves inefficient on teaching through creative thinking skills; students report negative opinions regarding teacher roles in only 5 items from 38 in questionnaire. It is also observed the items related to teacher roles towards developing creative thinking, differ according to demographic features.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay i Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 6 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 9 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 10 Giriş 10 Matematik Eğitimi ve Yaratıcılık 12 Yaratıcılığın Tanımı ve Özellikleri 14 Yaratıcılık ve Eğitim 18 Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Öğretmenin Önemi 23 Yaratıcı Birey 30 Yaratıcı Sınıf Ortamı 34 Yaratıcı Düşünme Teknikleri 36 Yaratıcılığın Ölçülmesi 39 Yaratıcılık ve Zekâ 41 İlgili Araştırmalar 43 Bölüm 3 Yöntem 50 Araştırmanın Çalışma Grubu 50 Veri Toplama Süreci 53 Veri Toplama Araçları 55 Verilerin Analizi 56 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 58 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 58 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 64 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 70 Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 79 Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 85 Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 95 Yorumlar 119 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 130 Sonuçlar 130 Öneriler 134 Kaynaklar 136 EK-A: Anket Formu 142 EK-B: Görüşme Formu 147 EK-C : Etik Komisyonu Onay Bildirimi 149 EK-Ç: Valilik Onay Bildirimi 150 EK-D: Etik Beyanı 152 EK-E: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 153 EK-F: Thesis Originality Report 154 EK-G: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 155tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYaratıcılıktr_TR
dc.subjectYaratıcı öğretmen rolleritr_TR
dc.subjectYaratıcı düşünmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleKişilik, Süreç ve Çevre Boyutları Açısından Yaratıcı Öğretim Uygulamalarının Sınıfa Yansıması: Öğretmen - Öğrenci Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeReflections Of Creative Teaching Practices To The Classroom In Terms Of Person, Process And Press Dimensions: Teachers’ - Students’ Opinionstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada 6. sınıf matematik dersinde yaratıcı düşünme becerilerine dayalı öğretimin gerçekleştirilmesine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Katılımcılar Niğde ili Merkez ilçeye bağlı ortaokullarda 6. sınıfta öğrenim gören 370 öğrenci ve 6. sınıflarda matematik dersini yürütmekle görevli 20 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanırken nitel veri toplama aracı olarak öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama sürecinde öğretmenlerden öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan öğretmen rolleri, sınıf ortamı, sınıf içi etkinlikler ve etkinliklerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, kullanılan teknik-yöntem ile ilgili görüş alınırken öğrencilerden yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen rolleri ile ilişkili görüş alınmıştır. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde öğretmenler yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik sahip olunması gereken öğretmen rollerini öğrenciye rehberlik etmek, yol göstermek, farklılığa ve fikirlere açık olmak şeklinde belirtirken öğretmenler sınıflarının materyal açısından zengin olmasını ve matematik sınıfının bulunmasını gerekli görmektedirler. Ayrıca öğretmenler etkinliklerin günlük yaşama uyarlanabilen ve görsel öğelerin yer aldığı, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin etkinliklerin uygulanmasında karşılaştıkları en önemli sorunun konuları yetiştirme kaygısı ve zamanın yetersizliği olduğu ve yaratıcı düşünmenin geliştirilebilmesi için tercihlerinin öncelikli olarak araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi ve soru-cevap yöntemi olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin kendilerine ait değerlendirmelerinde, kendilerini yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretimde yetersiz görmelerine rağmen öğrencilere ankette yöneltilen 38 maddeden sadece 5’inde öğretmenlerinin yaratıcı öğretmen rollerine ilişkin olumsuz görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğrencilere yaratıcı düşünmenin geliştirilmesine yönelik öğretmen rollerine ilişkin uygulanan anketteki maddelerin demografik özelliklere göre farklılaştığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record