Show simple item record

dc.contributor.advisorTan Şişman , Gülçin
dc.contributor.authorAydın , Arzu
dc.date.accessioned2019-09-16T06:16:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8911
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the English pre-service teachers’ competence perceptions of the 21st century skills, their views on the importance of the 21st century skills and the reflections of the 21st century skills in the courses offered in pre-service teacher education. As a survey, the study was carried out with 223 senior pre-service English teachers enrolling public universities in Ankara in the 2017-2018 academic year. The data collection instrument of the study was “The 21st Century Skills Form for Pre-service English Teachers” which is the combination of three different data collection instruments, namely, “The 21st Century Skills Competence Perception Scale”, “The Survey on the Importance of 21st Century Skills” and “The Survey on the 21st Century Skills in Faculty of Education Courses” developed by the researchers. The data were analysed with descriptive statistical methods. According to the findings, the pre-service English teachers felt themselves competent “intercultural skills”, “learning and innovation skills”, “career skills” and “life skills” respectively. In the findings related to the importance of having 21st century skills, the pre-service English teachers attached importance to have “learning and innovation skills”, “life skills”, “intercultural skills” and “career skills” respectively. In addition, pre-service English teachers stated that they found pre-service education inadequate for the acquisition of 21st century skills. Based on these results, it is suggested that the 21st century skills should be integrated into English pre-service teacher education program by forming a desirable and deliberate learning experiences considering all the components.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject21.yüzyıl becerileritr_TR
dc.subjectHizmet öncesi İngilizce öğretmen eğitimitr_TR
dc.subjectİngilizce öğretmen adaylarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleİngilizce Öğretmen Adaylarının Görüşleri Çerçevesinde Öğretmen Eğitiminde 21.Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Examination Of 21st Century Skills In Teacher Education Within The Framework Of English Pre-Service Teachers’ Viewstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, son sınıf İngilizce öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerine yönelik yeterlilik algıları, 21.yüzyıl becerilerinin kazanılmasına verdikleri öneme yönelik görüşleri ve lisans eğitimleri süresince aldıkları derslerde 21.yüzyıl becerilerinin yansımalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Tarama deseninde yürütülen bu çalışma, Ankara ilinde bulunan devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği lisans programında 2017-2018 bahar döneminde öğrenim gören 233 son sınıf İngilizce öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın veri toplama aracını, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “21.Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algısı Ölçeği”, “21.Yüzyıl Becerilerine Sahip Olmanın Önemi Anketi” ve “Eğitim Fakültesi Derslerinde 21.Yüzyıl Becerileri Anketi” olmak üzere üç farklı veri toplama aracının birleşiminden oluşan “İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik 21.Yüzyıl Becerileri Formu” oluşturmaktadır. Araştırma verileri, betimleyici istatistik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kendilerini sırasıyla “kültürlerarası beceriler”, “öğrenme ve yenilenme becerileri”, “kariyer becerileri” ve “yaşam becerileri” yeterli hissettikleri tespit edilmiştir. 21.yüzyıl becerilerine sahip olmanın önemine ilişkin bulgularda ise, öğretmen adayları sırasıyla “öğrenme ve yenilenme becerilerine”, “yaşam becerilerine”, “kültürlerarası becerilere” ve “kariyer becerilerine” sahip olmaya önem vermektedirler. Ayrıca, İngilizce öğretmen adayları aldıkları hizmet öncesi eğitimi, 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması açısından yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan hareketle, 21.yüzyıl becerilerinin, İngilizce öğretmenliği lisans programına, tüm bileşenler dikkate alınarak istendik ve kasıtlı öğrenme yaşantıları oluşturacak şekilde entegre edilmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record