Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu,Nuray
dc.contributor.authorTaştan Aslaner, İrem
dc.date.accessioned2019-09-16T06:17:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8915
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identify the perceived competencies of English language instructors in teaching four skills and to reveal to what degree English instructors’ gender, department, level of education and experience in teaching predict these perceptions. The study group of this research comprises of English instructors working at preparatory schools in Ankara. The study was conducted with 251 voluntary English instructors. The research data were collected with the scale of perceived competencies of English instructors. In this research, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and quantitative data analysis techniques (Mann Whitney U, Kruskall Wallis H) were used and findings were interpreted. The results were summarized as below; 1. It was found that English instructors’ perceived competencies are the highest in teaching speaking, the lowest in teaching listening. 2. In teaching four skills, it was found that a. women English instructors find themselves more competent than men English instructors. b. the English instructors who graduated from English language teaching department find themselves more competent than the ones who graduated from other departments. c. English instructors with Phd degree find themselves more competent than the ones with master’s degree; English instructors with master’s degree find themselves more competent than the ones with bachelor’s degree. d. English instructors with more teaching experience feel themselves more competent than the ones with less teaching experience. The results of this research are expected to serve not only English instructors and the students but also the quality of education in preparatory schools.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİngilizce öğretim görevlisitr_TR
dc.subjectYabancı dil öğretimi
dc.subjectYeterlik algısı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleİngilizce Öğretim Görevlilerinin Dört Temel Dil Becerisinin Öğretimine İlişkin Algıladıkları Yeterlik Düzeyleritr_TR
dc.title.alternativeEnglish Language Instructors’ Perceived Competencies In Teaching Four Skillstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İngilizce öğretim görevlilerinin dört temel becerinin öğretimine ilişkin algıladıkları yeterlik düzeylerini belirlemeyi ve söz konusu algıların cinsiyete, mezun olunan bölüme, eğitim durumuna ve kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da hazırlık okullarındaki İngilizce öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Araştırma, gönüllü 251 İngilizce öğretim görevlisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri; araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce Öğretim Görevlilerinin Algıladıkları Yeterlik Düzeyi Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın alt problemleri doğrultusunda uygun istatistik (yüzde, frekans, ortalama, standart sapma) ve nicel veri analizi teknikleriyle (Mann Whitney U, Kruskall Wallis H Testi) analiz edilmiş, bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 1. İngilizce öğretim görevlilerinin kendilerini en yeterli buldukları alanın konuşma becerisinin öğretimi, en az yeterli buldukları alanın ise dinleme becerisinin öğretimi olduğu ortaya çıkmıştır. 2. Dört temel becerinin öğretiminde, a. Kadın İngilizce öğretim görevlileri, erkek İngilizce öğretim görevlilerine göre kendilerini daha yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. b. İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun İngilizce öğretim görevlileri diğer bölümlerden mezun İngilizce öğretim görevlilerine göre kendilerini daha yeterli bulmaktadırlar. c. Doktora eğitimine sahip İngilizce öğretim görevlilerinin, yüksek lisans eğitimine sahip olanlara; yüksek lisans eğitimine sahip İngilizce öğretim görevlilerinin ise lisans eğitimine sahip olanlara göre kendilerini daha yeterli buldukları ortaya çıkmıştır. d. 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip İngilizce öğretim görevlilerinin 6-10 yıl arası kıdeme sahip olanlara göre; 6-10 yıl arası kıdeme sahip olanların ise 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanlara göre kendilerini daha yeterli buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, İngilizce öğretim görevlilerine, yetiştirecekleri öğrencilere ve hazırlık okullarındaki öğrenmenin niteliğinin artmasına katkıda bulunacağı umulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record