Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Esed
dc.contributor.authorCalın Ekici, Tuğçe
dc.date.accessioned2019-09-16T06:18:42Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8920
dc.description.abstractThe purpose of the present study is to determine the views of elementary school teachers about reading-writing teaching. Mixed method was used in the study. Sample of the study consisted of 151 first grade teachers who worked at state elementary schools located in the central districts of Eskisehir in 2017-2018 academic year and who were selected with criterion sampling method. The data obtained from the questionnaire were analyzed through SPSS statistical program and the data obtained from the interviews were analyzed with content analysis. The results of the study indicated that elementary school teachers had problems arising from their own competencies, curriculum and implementation of curriculum, students, parents, school administration and colleagues in reading-writing teaching. The problems that elementary school teachers stated to face most frequently in reading-writing teaching were listed as inadequacy of students' pre-requisite learning, perception and adaptation problems of under-age students, parents’ leading to mislearning in teaching process due to being not familiar with sound-based sentence method, limitations of the sound-based sentence method, overcrowded classrooms, inadequacy of measurement and evaluation tools to serve for the purpose, and inadequacy of pre-service and in-service training on reading-writing teaching. Teachers provided some recommendations for the solution of those problems such as encouraging preschool education, organizing seminars for informing parents, providing alternative reading-writing teaching methods in the curriculum, and emphasizing the practical dimension of the trainings on reading-writing teaching.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectilkokuma-yazma öğretimitr_TR
dc.subjectsınıf öğretmenitr_TR
dc.subjectilkokultr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin İlkokuma-Yazma Öğretimine İlişkin Görüşleritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ilkokuma-yazma öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel ve nicel yaklaşımları içeren karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 öğretim yılında Eskişehir ili merkez ilçelerinde yer alan devlet ilkokullarında görevli ve ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen 151 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. Anket yoluyla edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş, görüşmelerden elde edilen veriler ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin ilkokuma-yazma öğretiminde kendi yeterliliklerinden, öğretim programından, programın uygulanmasından, öğrencilerden, velilerden, okul yönetiminden ve zümre arkadaşlarından kaynaklı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma-yazma öğretiminde en çok karşılaştıklarını ifade ettikleri sorunlar; öğrencilerin ön koşul öğrenmelerinin yetersizliği, yaşı küçük öğrencilerin algı ve uyum sorunu, velilerin ses temelli cümle yöntemini bilmedikleri için öğretim sürecinde yanlış öğrenmelere yol açmaları, ses temelli cümle yönteminin sınırlılıkları, sınıf mevcutlarının fazla olması, ölçme-değerlendirme araçlarının amacına hizmet etmemesi ve ilkokuma-yazma öğretimiyle ilgili hizmet içi eğitimlerde ve fakültelerde verilen eğitimin yetersizliği şeklinde sıralanmıştır. Öğretmenler, bu sorunların çözümüne ilişkin; okul öncesi eğitimin teşvik edilmesini, veli bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesini, programda alternatif okuma-yazma yöntemlerine yer verilmesini ve okuma-yazma yöntemi seçiminin sınıf öğretmenine bırakılmasını, ölçme-değerlendirme araçlarının revize edilmesini, sınıf mevcudunun 25 kişiyi geçmemesini ve ilkokuma-yazma öğretimiyle ilgili verilen eğitimlerin uygulama boyutuna ağırlık verilmesini önermişlerdir. Ayrıca araştırmada, sınıf öğretmenlerinin ilköğretimde ilkokuma-yazma öğretiminin yeri ve önemine ilişkin görüşleri, ilkokuma-yazma öğretiminde kendi görev ve sorumluluklarına ilişkin görüşleri ve bu süreçte öğrencilerinden, velilerinden, okul yönetiminden ve zümre arkadaşlarından beklentileri dile getirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-16T06:18:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess