Show simple item record

dc.contributor.advisorTan Şişman , Gülçin
dc.contributor.authorÇalışkan, Sinem
dc.date.accessioned2019-09-16T06:18:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8921
dc.description.abstractThis purpose of this study was to analyze pre-service English teachers’ opinions about multicultural education, to determine perceptions of multicultural efficacy and experiences related to multicultural education. For that purpose, employing phenomenological research design, the study conducted with totally 30 pre-service teachers who were senior students at three state universities in the years between 2017-2018 spring term in Ankara. The participants of the study, English teacher candidates, were selected through criterion sampling strategy. The qualitative data were collected through semi-structured interviews and then, analyzed by making use of content analysis. The findings indicated that English teacher candidates had awareness regarding multicultural education, they believed in the necessity of multicultural education in learning-teaching process. Further, English teacher candidates stated that teachers required to have specific professional and personal characteristics. However, it was found that they did not feel sufficient about reflecting multicultural education in the process of learning and teaching. In the light of findings, it was concluded that the knowledge and skills acquired by the senior English language teacher candidates, participating in the study, about multicultural education in pre-service education processes were not sufficient. It is expected that the in-depth and comprehensive results of this study emerged from the English language teacher candidates’ perceptions on multicultural education, might contribute to the studies on multicultural education in teacher training programs in Turkey.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇok kültürlü eğitimtr_TR
dc.subjectİngilizce öğretmen adayları
dc.subjectÇok kültürlü öğretmen eğitimi
dc.subjectOlgubilim araştırması
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleHizmet Öncesi İngilizce Öğretmen Eğitiminde Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Bir Olgu Bilim Çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeA Phenomenological Study On Multicultural Education In Pr-service English Language Teaching
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin, yeterlik algılarının ve deneyimlerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni ile yürütülen araştırma, Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinin 2017-2018 bahar döneminde İngilizce öğretmenliği lisans programlarında öğrenim gören toplam 30 son sınıf İngilizce öğretmen adayının gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İngilizce öğretmen adaylarından oluşan çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgularda, öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin farkındalıklarının olduğu, öğrenme-öğretme sürecinde çok kültürlü eğitimin gerekliliğine inandıkları ve çok kültürlü eğitim yaklaşımına sahip öğretmenlerin belirli mesleki ve kişisel özelliklere sahip olmaları gerektiği ortaya konulmuştur. Ancak öğretmen adaylarının, öğrenme-öğretme sürecinde çok kültürlü eğitimin yansıtılmasına ilişkin olarak kendilerini yeterli hissetmedikleri tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, çalışmaya katılan son sınıf İngilizce öğretmen adaylarının, hizmet öncesi eğitim sürecinde çok kültürlü eğitime ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Son sınıf İngilizce öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik görüşleri, yeterlik algıları ve deneyimlerine ilişkin olarak yürütülen bu çalışma ile ortaya konulan derinlemesine ve bütüncül sonuçların, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programlarında çok kültürlü eğitime ilişkin gelecekte yapılacak iyileştirme çalışmalarına ve ilgili paydaşlara katkı sunması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record