Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyol Mutlu, Aslı
dc.contributor.authorKütahya, Gülberk
dc.date.accessioned2019-09-17T07:13:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8929
dc.description.abstractKütahya, G. Determination of the Relationship Between Nutritional Status and Dichotomous Thinking in eating Disorders Scale (DTEDS) in Adult Women. Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Community Nutrition Program. Master Thesis, Ankara, 2019. Eating disorders are physiological disorders caused by eating behaviors, related thoughts, attitudes and emotions. Dichotomic thinking has been associated with excessive eating and increased body weight. The aim of this study was to evaluate the relationship between the Dichotomous Thinking in Eating Disorders (DTEDS) and nutritional status in obese or overweight adult women. This observational study was conducted between January 2018 and July 2019 in Ankara. The study included 110 women classified as overweight or obese according to the body mass index (BMI). A questionaire examining descriptive and anthropometric information along with Eating Disorders Associated Eating Attitude Test (EAT-26), Yale Food Addiction Scale and DTEDS were applied to participants. In addition, the Turkish validity and reliability study of the DTEDS scale was performed by re-testing method with 30 individuals. SPSS 23.0 program was used for statistical analysis. P value less than 0.05 was considered statistically significant. According to the Turkish version of the DTEDS, validity (coefficient = 0.075; t = 0.940, p = 0.355) and reliability (cronbach's alpha = 0.808) were appropriate. The mean age of the individuals was 36.81 ± 12.03 years and the mean BMI was 30,34±4,8 kg/m2. According to BMI classification, 61 individuals were overweight (25.5-29.9 kg/m2) and 49 individuals were obese (≥30.0 kg/m2). There was a negative correlation between BMI and eating addiction score (YALE) (p0,05). It was observed that 48 (55.8%) of the overweight individuals and 38 (44.2%) of the obese individuals who were considered risky for DTEDS, had the risk of dicotomic thought disorder and related eating disorder. No statistically significant correlation was found between DTEDS score and YALE, EAT scores (p> 0.05). In terms of foods, ice cream, chocolate, fried dough and dessert, donut, rice, crackers, salted pretzels, cookies, cake-bakery, confectionery, rice, pizza, soda, steak, bacon, banana has been observed that problems with foods such as may be associated with eating disorder (p<0,05). There is a significant relationship between exercise type and DTEDS, EAT and YALE and significant relationship between regular exercise and EAT. In conclusion, the valid and reliable version of Turkish DTEDS scale can be assessed in studies examining eating disorders and obesity related eating attitudes.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaç ve Hipotezler 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Sağlıklı Beslenme 4 2.1.1. Besin grupları ve dengeli beslenme 5 2.2. Obezite 8 2.2.1 Epidemiyolojisi 10 2.2.2 Etiyolojisi 12 2.2.3. Obezitede tedavi yaklaşımları 13 2.2.4. Obezite ve psikolojik davranışlar 14 2.3. Yeme Bozuklukları 15 2.3.1. Anoreksiya Nervoza 16 2.3.2. Bulimiya Nervoza 18 2.3.3. Diğer Yeme Bozuklukları 21 2.3.4. Yeme Bozukluklarında Epidemiyoloji 22 2.3.5. Yeme Bozukluklarında Etiyoloji 24 2.3.6. Yeme Bozuklukları Değerlendirme ve Prognozu 27 2.3.7. Yeme Bozuklukları Tedavi Yaklaşımları 28 2.4. Dikotomik Düşünce Tanımı 30 2.5. Dikotomik Düşünce ve Psikolojik Bozukluklar 30 2.6. Dikotomi Düşünce ve Obezite 31 3. BİREYLER VE YÖNTEMLER 33 3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 33 3.2. Araştırmanın Genel Planı 33 3.3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 33 3.3.1. Anket formu 33 3.3.2. Antropometrik ölçümler 35 3.3.3. Besin tüketim sıklığının değerlendirilmesi 37 3.3.4. Yeme tutum testi (YTT) 37 3.3.5. YALE besin bağımlılığı ölçeği 38 3.3.6. Yeme bozukluklarında dikotomi düşünce ölçeği (DTEDS) 40 3.3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 41 4. BULGULAR 42 4.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 42 4.2. Bireylerin Günlük Beslenme Alışkanlıkları 47 4.3. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri 48 4.4. Bireylerin Besin Tüketim Sıklığı 51 4.5. Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçeği Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 59 4.6. Bireylerin Yeme Tutum Testi Sonuçları 60 4.7. YALE Besin Bağımlılığı Ölçeği Sonuçları 61 4.8. Bireylerin Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları (DTEDS 67 4.9. Bireylerin Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT toplam, YTT alt boyutları ve YALE korelasyonu 68 4.10. Bireylerin Sigara ve Alkol Kullanım Alışkanlıklarına ile Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT ve YALE Skorları İlişkisi 69 4.11. Bireylerin Egzersiz Yapma Alışkanlıkları ve Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT ve YALE skorları ilişkisi 72 4.12. Bireylerin BKİ’ne göre Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT ve YALE Skorları 75 4.13. Bel/ kalça oranı sınıflamasına göre Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT-toplam ve YALE skorları 76 4.14. Bel/ boy oranı sınıflamasına göre Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT-toplam ve YALE skorları 77 4.15. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ile Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçek Puanları ile YTT-toplam, YALE ve BKİ değerleri korelasyonu 78 5. TARTIŞMA 80 5.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 81 5.2. Bireylerin Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 83 5.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi 84 5.4. DTEDS, YTT ve YALE Ölçekleri ile Bireylerin Antropometrik Özellikleri Arasındaki İlişki 86 5.5. DTEDS, YTT ve YALE Ölçekleri ile Bireylerin Sorun Yaşadığı Besinler Arasındaki İlişki 88 5.6. Bireylerin Fiziksel Aktivitelerine Göre DTEDS, YALE VE YTT Skorlarının Değerlendirilmesi 89 5.7. Bireylerin Sigara ve Alkol Kullanımına Göre DTEDS, YALE VE YTT Skorlarının Değerlendirilmesi 90 5.8. Çalışmanın Güçlü Yanları ve Sınırlılıkları 90 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 93 6.2. Öneriler 97 7. KAYNAKLAR 99 8. EKLER EK-1: Onam Formu EK-2: Anket EK-3: Etik Kurul Onayı EK-4: Turnitin Orjinallik Raporu EK-5: Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeme bozukluklarında dikotomi düşüncetr_TR
dc.subjectobezitetr_TR
dc.subjectbeslenme alışkanlıklarıtr_TR
dc.subject.lcshsağlık bilimleritr_TR
dc.titleYetişkin Kadınlarda Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce (Dteds) Ölçeğinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Saptanmasıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetKütahya, G. Yetişkin Kadınlarda Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce (DTEDS) Ölçeğinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplum Beslenmesi Programı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Yeme bozuklukları; yeme davranışları, ilişkili düşünceler, tutumlar ve duygular ile oluşan fizyolojik bozukluklardır. Dikotomik düşünme, aşırı yeme ve vücut ağırlığının artması ile ilişkilendirilmiştir. Buna dayanarak bu araştırmada, obez veya hafif şişman olan yetişkin kadınlarda Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçeği’nin (DTEDS) beslenme durumu ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gözlemsel araştırma türündeki bu çalışma Ankara ilinde Ocak 2018 – Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüş ve Beden Kütle İndeksi’ne (BKİ) göre hafif şişman veya obez olarak sınıflandırılan 110 kadını kapsamaktadır. Tanımlayıcı ve antropometrik bulgular ile birlikte bireylere Yeme Bozuklukları ile İlişkili Yeme Tutum Testi (YTT-26), Yale Besin Bağımlılığı Ölçeği ve Yeme Bozukluklarında Dikotomi Düşünce Ölçeği (DTEDS) uygulanmıştır. Ayrıca 30 bireye tekrar test yöntemi uygulanarak DTEDS ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. İstatiksel veriler, SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir. P değeri 0,05’den küçük olması istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. DTEDS’nin Türkçe uyarlama çalışmasına göre geçerlilik (coefficient=0,075; t=0,940, p=0,355) ve güvenilirliği (cronbach alfa=0,808) uygun düzeyde bulunmuştur. Bireylerin yaş ortalaması 36,81±12,03 yıl olup, BKİ ortalama değeri 30,34±4,8 kg/m2’dir. BKİ sınıflamasına göre hafif şişman olan (25,5-29,9 kg/m2) 61 birey, obez olan (≥30,0 kg/m2) olan 49 birey bulunmaktadır. BKİ ile YALE skoru negatif yönlü korelasyon göstermektedir (p<0,05). DTEDS açısından riskli sayılan hafif şişman bireylerin 48’inde (%55,8), şişman bireylerin ise 38’inde (%44,2) dikotomik düşünce bozukluğu ve buna bağlı yeme bozukluğu riski olduğu görülmüştür. DTEDS puanı ile YALE, YTT arasında istatistiksel anlamlı bir korelasyon tespit edilmemiştir (p>0,05). Dondurma, çikolata, yağda kızarmış hamur ve tatlı, poğaça, pilav, kraker, tuzlu simit, kurabiye, kek-pasta, şekerleme, pilav, pizza, gazoz, biftek, pastırma, muz gibi besinlerin yeme bozukluğuyla ilişkili olabileceği, görülmüştür (p<0,05). Yapılan egzersiz türüyle DTEDS, YTT ve YALE arasında, düzenli egzersiz yapma durumu ile YTT arasında da anlamlı bir ilişki mevcuttur. Sonuç olarak, Türkçe uyarlama çalışmasına göre geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilen DTEDS ölçeğinin yeme bozukluğu ile ilgili araştırmalarda ve obezite ile ilişkili yeme tutum davranışlarının incelenmesinde değerlendirilebileceği belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-21T07:13:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record