Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Muhammed
dc.contributor.advisorKulak Kayıkcı, Maviş Emel
dc.contributor.authorKuş, Tansu
dc.date.accessioned2019-09-18T12:32:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8946
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the relationship between upper extremity functions and speech-language functions in chronic stroke patients. Thirty-two chronic stroke patients with aphasia were included in the study, the average age of the patients is 56.88 years. Action Research Arm Test, Wolf Motor Function Test, Fugl-Meyer Upper Extremity Scale and Minnesota Hand Dexterity Test were used to evaluate the affected upper extremity motor functions of the individuals. The Language Assessment Test for Aphasia was used to evaluate speech and language functions of the individuals. The assessments were conducted between November 2017 and May 2019 at the Neurological Rehabilitation Unit of Hacettepe University Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation, and the Speech and Language Unit of Hacettepe University Hospitals. A statistically significant correlation was found between Wolf Motor Function Test and the reading (rs= 0.36, p= 0.04). No statistically significant correlation was found between the other upper extremity assessment scales and speech-language functions (p>0.05). As a result, there was a statistically significant correlation between hand motor skills and reading. So, individuals with good reading functions have also good hand motor skills. This study revealed the necessity of planning the rehabilitation of chronic stroke individuals as a whole and with a multidisciplinary team, and the necessity of planning and conducting the physiotherapy and rehabilitation program and speech-language therapy in coordination.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. İnme 3 2.2. Epidemiyeloji 4 2.3. İnme Risk Faktörleri 4 2.4. Etiyoloji 6 2.4.1. İskemik İnme 6 2.4.2. Hemorajik İnme 9 2.5. İnme Sonrası Görülen Semptomlar 9 2.6. İnme Sonrası Üst Ekstremite Problemleri 11 2.6.1. Omuz Ağrısı 11 2.6.2. Subluksasyon 12 2.6.3. Rotator Manşet Yaralanmaları 13 2.6.4. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu 13 2.7. İnme Sonrası Dil ve Konuşma Bozuklukları 14 2.8. Konuşma ve Üst Ekstremite Motor Fonksiyon İlişkisi 16 3. BİREYLER VE YÖNTEM 20 3.1. Bireyler 20 3.2. Yöntem 21 3.2.1. Hasta Öyküsü 22 3.2.2. Değerlendirme 22 3.2.3. Verilerin Değerlendirilmesi 29 4. BULGULAR 30 4.1. Bireylerin Demografik Özellikleri ile İlgili Bulgular 30 4.2. Bireylerin Üst Ekstremite Değerlendirme Bulguları 31 4.3. Bireylerin Dil ve Konuşma Fonksiyonları ile İlgili Bulguları 32 4.4. Verilerin Normal Dağılıma Uygunluğu ile İlgili Bulgular 32 4.5. Verilerin Korelasyon Analizi ile İlgili Bulguları 40 5. TARTIŞMA 41 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 48 7. KAYNAKLAR 49 8. EKLER EK-1: Etik Kurul İzin Belgesi EK-2: Aydınlatılmış Onam Formu EK-3: Mini Mental Durum Testi EK-4: Kol Eylem Araştırma Testi EK-5: Wolf Motor Fonksiyon Testi EK-6: Fugl-Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği EK-7: Afazi Dil Değerlendirme Testi EK-8: Orijinallik Raporu EK-9: Dijital Makbuz EK-10: Tez Çalışmasından Çıkan Yayın 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkronik inme, üst ekstremite, fonksiyon, afazi, dil becerileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Sinir sistemi::Merkezi sinir sistemi bozukluklarıtr_TR
dc.titleKronik İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonları ile Dil ve Konuşma Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, kronik inmeli bireylerde üst ekstremite fonksiyonları ile dil ve konuşma fonksiyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, yaş ortalaması 56,88 yıl olan, afazi tanısı alan 32 kronik inmeli birey dahil edilmiştir. Bireylerin etkilenmiş üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek için Kol Eylem Araştırma Testi, Wolf Motor Fonksiyon Testi, Fugl-Meyer Üst Ekstremite Değerlendirme Ölçeği ve Minnesota El Beceri Testi; bireylerin dil ve konuşma fonksiyonlarını değerlendirmek için ise Afazi Dil Değerlendirme Testi’nin konuşma akıcılığı, okuma ve isimlendirme alt bölümleri kullanılmıştır. Değerlendirmeler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi’nde Kasım 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın bulguları incelendiğinde Wolf Motor Foksiyon Testi ile okuma arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur (rs= 0,36, p= 0,04). Diğer üst ekstremite değerlendirme ölçekleri ile dil ve konuşma fonksiyonları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, elin beceri gerektiren fonksiyonları ile okuma fonksiyonu arasında anlamlı bir ilişki olduğu, iyi düzeyde el motor fonksiyon becerilerine sahip olan bireylerin okuma becerilerinin de o düzeyde iyi olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma, kronik inmeli bireylerin rehabilitasyonuna bir bütün olarak ve multidisipliner bir ekip ile yaklaşılması, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile dil ve konuşma terapisinin koordineli olarak planlanması ve yürütülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-18T12:32:48Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-8416-1896tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record