Show simple item record

dc.contributor.advisorAtasü Topcuoğlu , Reyhan
dc.contributor.authorKarekezı , Yvonne Tchaka
dc.date.accessioned2019-09-19T12:55:09Z
dc.date.issued2019-09-18
dc.date.submitted2019-09-10
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8952
dc.description.abstractThis study describes the main factors that explain the increasing migration of internal unaccompanied minors in Burundi, especially in Bujumbura; It also explores the problems and risks that these internal unaccompanied minors face during their migration journey to Bujumbura. In addition, this study explores the formal social assistance intervention and its adequacy provided to these children by FVS-AMADE Burundi Foster center who served as study population area in this study.A qualitative research approach was used that included the utilization of two different but narrowly linked semi-structured interview guide forms with a total of sixteen informants, thirteen internal unaccompanied minors and tree social workers. The analysis of the opinions of these informants was made with MAXQDA 2018 software by the use of thematic codes. In addition, the SWOT analysis tool was used for the third research questions of this study. The results of this study identified among other many factors, the extreme rural poverty; domestic violence against children within their families by stepfamilies and legal guardians as principal push factors that force these children to migrate; while the search of jobs opportunities, the search of safe environment; access to social infrastructures such as (education and health care) as well as family reunification were also identified as principal pull factors that attract these children to migrate to Bujumbura city. This study also identified; child trafficking, child exploitation; incarceration; ethnic denigration, criminal organization's attacks; etc, as the main risks that these children encounter on their migration journey to Bujumbura and after arriving in Bujumbura. Thus, this study suggests that a child protection intervention mechanism which aims to respond to the particular situation of the needs of these internal unaccompanied minors should be implemented. The child protection system and migration policies must prevent the risked migrations that expose children to violence and must be placed at all stages of the migration journey of these children; starting from their home cities, up to their destination place. This study also presents a series of specific policies to address the necessities of internal unaccompanied minors in Burundi.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectInternal migration
dc.subjectUnaccompanied minor migrants
dc.subjectSocial welfare
dc.subjectShelter service
dc.subjectFoster center
dc.subjectPost-conflict country
dc.titleEvaluation of Shelter Services for Internal Unaccompanied Minors in African’s Post Conflict Countries: “The Case of Burundi”tr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet. Bu çalışma, Burundi'de, özellikle Bujumbura'da, tek başına kalan çocukların artan göçlerini açıklayan başlıca faktörleri açıklamaktadır; Ayrıca bu iç refakatsiz küçüklerin Bujumbura'ya olan göçleri sırasında karşılaştıkları sorunları ve riskleri de inceliyor. Buna ek olarak, bu çalışmada çalışma nüfus alanı olarak görev yapan FVS-AMADE Burundi Koruyucu Merkez tarafından bu çocuklara sağlanan resmi sosyal yardım müdahalesini ve yeterliliğini araştırmaktadır.Toplam on altı katılımcı, on üç şirket içi yalnız çocuk ve üç sosyal hizmet görevlisi ile iki değişik, fakat yakından ilişkili yarı yapılandırılmış mülakat rehberi formunun kullanımını içeren nitel bir araştırma tasarımı benimsenmiştir. Bu katılımcıların görüşlerinin analizi, tematik kodlama ve veri analizi ve SWOT analiz aracı kullanılarak MAXQDA 2018 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları diğer birçok faktör arasında tespit, aşırı kırsal yoksulluk; üvey aileler ve yasal vasiler tarafından aileleri içinde çocuklara yönelik aile içi şiddet, bu çocukları göçe zorlayan başlıca itici etkenler olarak; iş fırsatlarının aranması, güvenli bir çevre arayışı; (eğitim ve sağlık hizmetleri) gibi sosyal altyapılara erişim ve aile birleşimi gibi sosyal altyapılara erişim de bu çocukları Bujumbura şehrine göç etmeye çeken temel faktörler olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma çocuk ticareti, çocuk istismarı; hapsetme; etnik kötülük, suç teşkilatının saldırıları; vb, bu çocukların Bujumbura'ya göç yolculuğunda ve Bujumbura'ya geldikten sonra karşılaştıkları başlıca riskler olarak belirletmiştir. Bu nedenle, bu çalışma, bu iç refakatsiz çocukların ihtiyaçlarına özel durumuna cevap vermeyi amaçlayan çocuk koruma müdahale mekanizmalarının uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. Çocuk koruma sistemi ve göç politikaları, çocukları şiddete maruz bırakan riskli göçleri önlemeli ve bu çocukların göç yolculuğunun her aşamasına yerleştirilmelidir; kendi şehirlerinden başlayarak, hedef yerlerine kadar. Bu çalışma aynı zamanda Burundi'deki tek başına kalan göçmen çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi özel politika da sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDN15128356tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record