Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Mustafa
dc.contributor.authorBaşar, Begüm
dc.date.accessioned2019-09-19T12:57:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-04
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8957
dc.description.abstractThis study aims to investigate the relationship between the entrepreneurial personality characteristics and the work ethics scores of entrepreneurs. For this aim, this study is completed in four parts. First of which provides information about entrepreneurship and some related concepts. The concepts of entrepreneur, entrepreneurship, types of entrepreneurs and entrepreneurial activities, factors affecting this activities, personal characteristics of an entrepreneur and the importance of entrepreneurship have been discussed. The second part of the study includes information about moral, ethics and related issues. Business ethics, work ethics and the importance of them, theories on ethics and entrepreneurial work ethics have been discussed in detail within the scope of this part. The first two parts of the research consists of literature review and the resources that support the information on literature. The third part explains the aim, the method and the findings of the research. The hypotheses of the study have been addressed and the research model has been presented as well as the aim of the research, information about the sample, measurement tools and the analysis techniques. The data collected from the entrepreneurs who supported by TUBITAK’s support programme whom can be considered as a good sample of Turkish entrepreneurs. While the total number of the entrepreneurs funded under support programme form the universe, the one hundred thirtynine entrepreneurs who have answered the survey properly form the sample. The data obtained is analyzed in the SPSS 23.0 programme. The third part is completed by showing findings of this research. The study results can be summarized that the demographical features do not effect the work ethics of entrepreneurs. On the other hand, the characteristics of the entrepreneurs partially positively relates with the work ethics and that there is a correlation between the locus of control and innovativeness dimensions of the characteristics of entrepreneurs with behaving ethical. The study then concludes with the result part. In this part, the results are evaluated, limitations and contributions of the study and future suggestions are given.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGirişimcilik, Girişimci Kişilik Özellikleri, İş Ahlakı, Çalışma Ahlakıtr_TR
dc.titleGirişimcilerde Kişilik Özellikleri ve Çalışma Ahlakı İlişkisine Yönelik Bir Çalışmatr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimci kişilik özellikleri ve çalışma ahlakı skorları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, çalışma dört bölümde tamamlanmıştır. Birinci bölümde girişimcilik ve ilgili kavramlara ilişkin bilgiler verilmiştir. Girişimci, girişimcilik, girişimcilik türleri, girişimciliği etkileyen faktörler, girişimci kişilik özellikleri ve girişimciliğin önemi incelenmiştir. İkinci bölümde etik, ahlak, iş ve çalışma ahlakına ilişkin bilgiler verilmiştir. Etik ve ahlak kavramlarının anlamları belirginleştirilmiş, ahlak teorileri, iş ahlakı, çalışma ahlakı ile iş ve çalışma ahlakının önemi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın ilk iki bölümünde kaynak taraması yapılarak seçilen çeşitli kaynaklardan edinilmiş olan alan yazın bilgisi verilerek bu iki bölüm tamamlanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmanın amacı ve yöntemi açıklanmış, çalışmanın hipotezleri ve üzerinde çalışılan araştırma modeli belirtilmiş, örnekleme ilişkin bilgiler sunulmuştur. Türkiye’deki girişimcileri temsil edeceği düşünülen, TÜBİTAK’ın girişimcilere sağladığı hibe desteğini alan ve almakta olan girişimcilerden veri toplanmış olup, bu girişimcilerin tamamı araştırma evrenini oluştururken, anketi geçerli olan ve yanıtlayan yüz otuz dokuz kişi örneklemi oluşturmaktadır. Örneklemden veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmış olup, elde edilen veriler SPSS 23.0 programında analiz edilmiştir. Üçüncü bölüm, çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların sunulmasıyla tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda girişimcilerin demografik özellikleri ile çalışma ahlakı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Temel değişken olan girişimci kişilik özelliklerinden kontrol odağı ve yenilikçilik boyutlarının ise çalışma ahlakını pozitif yönde etkilediği, girişimcilerin girişimci kişilik özelliklerinin etik davranışlar sergilemeleriyle kısmen anlamlı bir ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, araştırma sonuçları değerlendirilmiş, araştırmanın sınırlılıkları ve katkıları belirtilerek sonraki çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-19T12:57:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record