Show simple item record

dc.contributor.advisorMetin Camgöz , Selin
dc.contributor.authorUlucay, Ayşe
dc.date.accessioned2019-09-19T12:58:32Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-27
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8959
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of person-organization value fit on life satisfaction. Firstly, the effects of individual values on life satisfaction was analyzed. Then, research have contiuned with investigating of the effects of organizational values on life satisfaction. Finally, the hypothesis of the research that the effects of person- organization value fit on life satisfaction was tested. This study suggest that life satisfaction increase as the degree of adjustment between personal and organizational values increases. Hypotesis of the study tested with regression analysis. The data has been gathered from a sample of 194 working people who are members of y generation via survey in Turkey. Person-organization values fit scores have calculated with Tucker’s conquruence coefficient. Findings have shown that there is just one meaningful and positive relationship between person-organization values fit and life satisfaction. Results of the study have been debated in the discussion part and limitations have been mentioned. Various recommendations have been made to future researchers.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY...........................................................................................................i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI................................ii ETİK BEYAN...............................................................................................iii TEŞEKKÜR................................................................................................iv ÖZET...........................................................................................................v ABSTRACT.................................................................................................vi İÇİNDEKİLER............................................................................................vii TABLOLAR DİZİNİ....................................................................................xiii ŞEKİLLER DİZİNİ......................................................................................xv GİRİŞ..........................................................................................................1 1.BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI...............5 1.1. DEĞERLER KAVRAMI.........................................................................5 1.1.1. Değerler ve Kültür.............................................................................6 1.2. BİREYSEL DEĞERLER........................................................................7 1.2.1. Bireysel De erleri Kavramı, Tanımı ve Özellikleri...............................7 1.2.2. Schwartz’ın Temel De erler Perspektifinden Bireysel Değerler.........8 1.3. ÖRGÜTSEL DEĞERLER....................................................................14 1.3.1. Örgütsel De erleri Kavramı ve Tanımı.............................................15 1.3.2. Schwartz’ın Temel De erler Perspektifinden Örgütsel Değerler......15 1.3.3. Örgütsel Değerler Alanında Yapılan Çalışmalar..............................16 1.3.4. Örgütsel Değerlerin Bireysel Değerleri ile İlişkisi..........................17 1.4. BİREY VE ÖRGÜT UYUMU...............................................................18 1.4.1. Birey-Örgüt Uyumu ve Kültür.........................................................18 1.4.2. Birey-Örgüt Uyumu ve De erler.......................................................19 1.4.3. Birey-Örgüt De erleri Uyumu Kavramı ve Tanımı..................19 1.4.4. Birey-Örgüt De erleri Uyumunun Sonuçları ..........................20 ix 1.4.5. Birey-Örgüt De erleri Uyumsuzlu unun Sonuçları ................21 1.5. KUŞAK KAVRAMI VE Y KUŞAĞI.............................................21 1.5.1. Ku ak Kavramı ve De erler...............................................22 1.5.2. Y Ku a ı Özellikleri......................................................24 1.6. YAŞAM DOYUMU..................................................................25 1.6.1. Ya am Doyumu Kavramı ve Tanımı....................................25 1.6.2. Ya am Doyumunu Etkileyen Faktörler..................................26 1.6.3. Ya am Doyumunu Kavramı ve Örgüt Kavramı Arasındaki li ki........................................................................27 1.7. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER.........................................28 1.7.1. Bireysel De erler, Örgütsel De erler ve Ya am Doyumu Arasındaki li ki.............................................................28 1.7.2. Bireysel De erler ve Örgütsel De erler ile Y Ku a ı Arasındaki li ki...........................................................................30 1.7.3. Y Ku a ı ile Ya am Doyumu Arasındaki li ki.........................31 x 1.8. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLER...........................32 2.BÖLÜM: ALAN ARAŞTIRMASI............................................................................36 2.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ....................................................36 2.1.1. Örneklem ve Prosedür.....................................................36 2.1.2. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular.................................37 2.2. KULLANILAN ÖLÇEKLER.....................................................40 2.2.1. Demografik De i kenler...................................................40 2.2.2. Portre De erler Anketi.....................................................41 2.2.3. Ya am Doyumu Ölçe i....................................................43 2.3. VERİ SETİNİN KONTROLÜ VE ANALİZE HAZIRLANMASI.......43 2.4. KULLANILAN ÖLÇEKLERE AİT TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER......................................................................44 2.4.1. Portre De erler Ölçe inin Bireysel ve Örgütsel Alt Boyutlarına li kin Tanımalayıcı statistikler..............................................................44 xi 2.4.2. Ya am Doyumu Ölçe ine li kin Tanımlayıcı statistikler...............48 2.5. GÜVENİRLİK ANALİZLERİ....................................................49 2.5.1. Schwartz’ın Portre De erler Ölçe i Bireysel De erler: Güvenirlik Analizi Sonuçları................................................................49 2.5.2. Schwartz’ın Portre De erler Ölçe i Örgütsel De erler: Güvenirlik Analizi Sonuçları................................................................55 2.5.3. Ya am Doyumu Ölçe i: Güvenirlik Analizi Sonuçları....................61 2.6. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER...................................63 2.6.1. Ya am Doyumu ve Di er De i kenler Arasındaki li kiler.............67 2.6.2. Bireysel De erler Alt Boyutları ile Demografik De i kenler Arasındaki li kiler..........................................................67 2.6.3. Örgütsel De erler Alt Boyutları ile Demografik De i kenler Arasındaki li kiler............................................................70 2.7. HİPOTEZ TESTLERİ.............................................................72 2.7.1. Ön Analizler..................................................................72 xii 2.7.2. Hipotez Testleri Sonuçları.................................................77 3.BÖLÜM: TARTIŞMA...............................................................................................88 3.1. ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...........................................................88 3.1.1. Birey-Örgüt De erleri Uyumu ile Ya am Doyumu li kisinin De erlendirilmesi.........................................................89 3.1.3. Ara tırma De i kenleri ile Demografik De i kenler Arası li kilerin De erlendirilmesi...............................................92 3.2. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER.............................94 3.2.1. Ara tırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Ara tırmacılara Öneriler......................................................................95 3.2.2. Ara tırmanın Literatüre Katkısı.........................................96 KAYNAKÇA..................................................................................................................97 EK 1. ORJİNALLİK RAPORU.............................................................120 EK 2. ETİK KURUL İZNİ....................................................................122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDeğertr_TR
dc.subjectBireysel değertr_TR
dc.subjectÖrgütsel değertr_TR
dc.subjectY jenerasyonutr_TR
dc.subjectBirey-örgüt uyumutr_TR
dc.subjectYaşam doyumutr_TR
dc.titleBirey-Örgüt Değerleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Y Jenerasyonu Çalışanları Üzerinde Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalı manın amacı, Y jenerasyonu bireylerin bireysel de erleri ile çalı tıkları kurumun de erleri arasındaki uyumunun, bireylerin ya am doyumlarına etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda, öncelikle bireysel de erlerin daha sonra örgütsel de erlerin, bireylerin ya am doyumları üzerindeki etkisi ele alınmış ve daha sonra birey-örgüt de erleri arasındaki uyumun etkisi araştırılmı tır. Ara tırmada, birey-örgüt de erleri arasındaki uyumun artması ile çalı anın ya am doyumunun da artaca ı varsayılmaktadır. Veriler, anket yöntemi ile çalı ma hayatında bulunan 194 ki iden toplanmıştır. Çalı manın hipotezleri regresyon analizleri ile test edilmiştir, birey-örgüt de erleri uyum skorları, Tucker’s uyum testi ile hesaplanmıştır. Sonuçlar, bireysel de erler alt boyutlarından ba arı, hazcılık, alçakgönüllülük, uyma-kurallar ve geleneksellik ile ya am doyumu arasında pozitif yönlü ve anlamlı ili ki oldu unu göstermiştir. Örgütsel de erler alt boyutlarından sadece örgütsel öz-yönelim alt boyutunun ya am doyumunu negatif yönde etkiledi i tespit edilmiştir. Birey-örgüt de erleri uyumuna ili kin analizlerde ise birey-örgüt de erleri uyumu alt boyutlarından yalnızca güvenlik-toplumsal alt boyutu ile ya am doyumu arasında olumlu yönde bir ili ki oldu u görülmüştür. Ara tırma sonuçları, tartı ma bölümünde kısıtları ile birlikte değerlendirilerek, gelecek çalı malara önerilerde bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record