Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar Erten , Nesrin
dc.contributor.authorPatarkalashvili, Ana
dc.date.accessioned2019-09-24T09:02:29Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-08
dc.identifier.citationAkalın, Ş. H. (2005) Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay, Ankara Altıner, S. (2018). EBU’L-FAZL MUSA İZNİKÎ’NİN ZÂDU’L-İBÂD (KULLARA GIDA) ADLI ESERİ (GİRİŞ - DİL İNCELEMESİ - METİN - SÖZLÜK -DİZİN), Yüksek Lisans tezi, İstanbul. Bayraktar, N. (2008) Ķaśaśü’l-Enbiyā Tercümesi (Metin- Dizin) Ebabil Yay. Ankara Bozkurt, K. (2008) Kıyāfet ilmi Türk Edebiyatında Kıyāfet-nāmeler ve Şa‘bān-ı Sivrihisārī’nin Kıyāfet-nāmesi, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır Çakır, M. (2007) "Kıyāfet-Nāme"ler Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, say9, 333-350 Gabain, A. V. (2007) Eski Türkçenin Grameri, 5. Baskı, TDK Yay., Ankara. Gülsevin, G. Boz, E. (2010) Eski Anadolu Türkçesi. Gazi Kitabevi, 2. Baski, Ankara. Gülsevin, G. (2011). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara Devellioğlu, Ferit. (2007) Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lūgat , Aydın Kitabevi Yay., 30. Baskı, Ankara. Dilçin, C. (2009) Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara. Doğan, M. D. (2003) Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yay. Ankara Ercilasun, A. B. (2007) Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi , Akçag Yayınları, Ankara. Ergin, M. (2006) Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul. Ergin, M. (2005) Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay., İstanbul. Ergin, M. (1963) Dede Korkut Kitabı – II, İndeks – Gramer, Türk tarih Kurumu basımevi, Ankara Kanar, M. (1993). Büyük Farsça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Birim Yay. Kanar, M. (2011) Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü , Say Yay., İstanbul. Karaağaç, G (2013) Türkçenin Dil Bilgisi, 2. Baskı, Akçag Yay. Ankara Korkmaz, Z. (1973) Marzubān-nāme Tercümesi (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım) Ankara Üniversitesi Diş ve Tarih-Coğrafya fakültesi Yayınları:219, Ankara. Pala, İ. (2002) Kıyāfet Maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C: V, Dergāh Yay, İstanbul Pala, İ. (2004) Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay, s. 286-287 Mengi, M. (1977) "Kıyāfetnameler Üzerine" TDAY, Ankara, Belleten, s.299-309 Mengi, M. (2002) "Kıyāfetname" Türkiye Diyanet Vakfi İslām Ansiklopedisi, C: XXV, Ankara Diyanet Vakfi Yay. S. 513-514 Nazîmâ, A. Reşad, F. (2005) Mükemmel Osmanlı Lügati, TDK Yay, Ankara. ÖZÖN, M. N. (1997) Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 8. Baskı, İnkilāp Kitabevi, İstanbul Sami, Şemseddin, (2011) Kâmūs-i Türkî, I. Baskı, İdeal Kültür Yay, İstanbul. ŞAHİN, H. (2003). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Akçağ Yay. Tekin, T. Ölmez, M. (2014). Türk Dilleri, Ankara, BilgeSu Yay. Timurtaş, F. K. (2012). Eski Türkiye Türkçesi-XV. Yüzyıl-Gramer-Metin-Sözlük, Kapı Yayınları. Timurtaş, F. K. Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri, s.332-368, Pdf. Türk, Gökhan. (2008). "Anadolu Sahasına ait bir Kıyāfet-nāme" örneği üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Yelten, M. (2013) Türk Dili ve Anlatım Bilgileri, 6. Baskı, Der Yay. İstanbultr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9007
dc.description.abstractThis thesis is based on the handwritten Arabic manuscript of unknown author called “Kitāb-ı Ķıyāfet-nāme”, which is kept at Turkish writings department of Vatican library under 31 number. The writing date of the manuscript is unknown, but after the analysis it was found out that its language belonged to the last period of Old Anatolian Turkish and therefore it is assumed that the manuscript was written approximately at the end of XV and at the beginning of XVI centuries. This historical document according to some scholars is considered as Old Anatolian Turkish, whereas for others as Ottoman. In the course of linguistic analysis of the work it came out that it belonged to the last period of Old Anatolian Turkish. A Hadith took place in the first page of the manuscript. The text was written with naskh, i.e. a smaller, round script of Islamic calligraphy. The theme of manuscript is about knowledge of understanding human’s spiritual state on the basis of his external qualities. This thesis consists of parts such as Introduction, Linguistic Analysis, Transcribed Text and Analytical Directory. In the Introductory part the theme of Ķıyāfet-nāmeler is discussed. In this part particularly inner and outer features of the work took place. In the second part writing style of the manuscript, sound and form characteristics, historical periods of Turkish is compared to the modern Turkish on the basis of examples. The third part of the thesis includes the alphabet of text transcription and its transfer into Turkish. Fourth part contains analytical directories of the words and proper nouns used in the manuscript. Used references indicated in the last part of the thesis.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ÖZET iv ABSTRACT v KISALTMALAR vi İÇİNDEKİLER vii ÖN SÖZ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM : KİTĀB-I ĶİYĀFET-NĀME 4 1.1 Nüshanın ve Eserin Tanıtımı 4 1.2 Eserin İçeriği 6 1.3 Eserin Dili 7 1.4 Eski Anadolu Türkçesi 8 2. BÖLÜM : DİL İNCELEMESİ 10 2.1 SÖZ YAPIMI 10 2.1.1 İsim Yapımı 10 2.1.1.1 İsimden İsim Yapan Ekler 10 2.1.1.2 Fiilden İsim Yapan Ekler 15 2.1.2 Fiil Yapımı 17 2.1.2.1 İsimden Fiil Yapan Ekler 17 2.1.2.2 Fiilden Fiil Yapan Ekler 18 2.1.3 Çekim Ekleri 20 2.1.3.1 İsim Çekimi 20 2.1.3.1.1 Çokluk Eki 20 2.1.3.1.2 Durum Ekleri 21 2.1.3.1.2.1 Yalın Durum (Nominatif) 21 2.1.3.1.2.2 İlgi Durumu (Genetif) 21 2.1.3.1.2.3 Belirtme Durumu (Akkuzatif ) 23 2.1.3.1.2.4 Yönelme Durumu (Dative) 23 2.1.3.1.2.5 Bulunma Durumu (Lokatif) 24 2.1.3.1.2.6 Çıkma Durumu (Ablatif) 25 2.1.3.1.2.7 Birliktelik Eki (İnstrumental) 26 2.1.3.1.2.8 Yön Gösterme Durumu (Direktif) 26 2.1.4 Sözcük Türleri 28 2.1.4.1 Saylar 28 2.1.4.2 Sıfatlar 28 2.1.4.2.1 Basit Sıfatlar 28 2.1.4.2.2 Türemiş Sıfatlar 30 2.1.4.2.3 Sıra Sayı Sıfatları 32 2.1.4.3 Zamirler 33 2.1.4.3.1 Şahıs Zamirleri 33 2.1.4.3.2 İşaret Zamirleri 33 2.1.4.3.3 Belirsizlik Zamirleri 34 2.1.4.4 Zarflar 34 2.1.4.4.1 Yer Yön Zarfları 34 2.1.4.4.2 Zaman Zarfları 35 2.1.4.3 Miktar Zarfları 35 2.1.4.4 Edatlar 35 2.1.4.4.1 Çekim Edatları 36 2.1.4.4.1.1 Vasıta ve Beraberlik Bildiren Çekim Edatları 36 2.1.4.4.1.2 Sebep ve Gaye Bildiren Çekim Edatları 36 2.1.4.4.1.3 Yer Yön Bildiren Çekim Edatları 36 2.1.4.4.1.4 Benzerlik Bildiren Çekim Edatları 36 2.1.4.4.2 Bağlaçlar 37 2.1.4.4.2.1 Sıralama Bağlaçları 37 2.1.4.4.2.2 Şart İfadesi Taşıyan Bağlaçlar 37 2.1.4.4.2.3 Cümle Bağlayıcılar 38 2.2 Fİİl ÇEKİMİ 39 2.2.1 Haber Kipleri 39 2.2.1.1 Bilinen Geşmiş Zaman 39 2.2.1.2 Öğrenilen Geçmiş Zaman 39 2.2.1.3 Geniş Zaman 40 2.2.1.4 Gelecek Zaman 41 2.2.1.5 Şimdiki Zaman 41 2.2.2 Dilek Kipleri 41 2.2.2.1 Dilek-Şart Kipi (olumlu) 42 2.2.2.1.1 Dilek-Şart kipi (olumsuz) 42 2.2.2.2 İstek Kipi 43 2.2.2.3 Şartlı Birleşik Çekimi 43 2.2.2.4 Geniş Zamanın Şartı 44 2.2.2.5 Şimdiki Zamanın Şartı 44 2.3 FİİLİMSİ EKLER 45 2.3.1 Sıfat-Fiil Ekleri 45 2.3.2 Zarf-Fiil Ekleri 46 2.4 SÖZ VARLIĞI 48 2.4.1 Türkçe Sözcüklerin İncelemesi 48 2.4.1.1 Renkler 49 2.4.1.2 Hayvan Adları 49 2.4.1.3 Beden Uzuvları 50 2.4.1.3.1 Baş ve Yüze Ait Unsurlar 50 2.4.1.3.2 Cilde Ait Unsurlar 52 2.4.1.4 Diğer Uzuvlar 53 2.4.2 METİNDE BULUNAN ARAPÇA VE FARSÇA KELİMELER 54 2.4.2.1 Metinde Geçen Arapça Kelimeler 55 2.4.2.2 Metinde Geçen Farsça Kelimeler 57 3. BÖLÜM : TRANSKRİPSİYONLU METİN 59 4. BÖLÜM : DİZİN 68 ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 141 SONUÇ 144 KAYNAKÇA 147 EKLER 149 Ek. 1 77/1; 77/4; 77/7 149 Ek -2, 78/3; 78/6 150 Ek- 3, 79/2; 79/5 151 Ek-4, 80/1; 80/4 152 Ek – 5 ORİJİNALLİK RAPORU 153 EK-6 ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU 155tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEski Anadolu Türkçesitr_TR
dc.subjectKitāb-ı Ķıyāfet-nāmetr_TR
dc.subjectArap harfli metintr_TR
dc.titleKitāb-ı Ķıyāfet-nāmetr_TR
dc.title.alternativeKitāb-ı Ķıyāfet-nāmetr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışması Vatikan Kütüphanesinde Türkçe Yazmalar bölümünde bulunan 31 numaralı, müellifi belli olmayan "Kitāb-ı Ķıyāfet-nāme" adlı Arap harfli el yazması eseri üzerinedir. Eserin yazılış tarihi belli değil, ancak eserin dili incelediğinde Eski Anadolu Türkçesinin son dönemine ait olduğunu ve bundan dolayı eserin yaklaşık XV. yüzyılın sonu XVI. yüzyılın başında yazıya geçirilmesini belli oldu. Bu tarih, bazı araştırmacılara göre Eski Anadolu Türkçesi, bazılara göre ise Osmanlıca sayılmaktadır. Eserin dil özellikleri incelediğinde Eski Anadolu Türkçesinin son dönemine ait olduğunu anlaşılmaktadır. Yazmanın ilk sayfasında bir hadise yer verilmiştir. Metin harekeli nesih yazısıyla yazılmıştır. El Yazmanın konusu insan ve insanların diş özelliklerinden çıkararak insanın ruhsal durumu anlama bilgisidır. Bu tez çalışması Giriş, Dil İncelemesi, Transkripsiyonlu Metin ve Analitik Dizin bölümlerinde oluşmaktadır. Giriş Bölümünde kıyāfet-nāmeler konusu ele alınacaktır. Bu bölümde ayrıca eserin iç ve dış özellikleri yer almaktadır. İkinci bölümde eserin dili incelenip biçim özellikleri ve söz varlığı bakımından ele alınmaktadır. Tezin üçüncü bölümü metinin transkripsiyon alfabesi ile Türkçeye aktarılmasından oluşmaktadır. Dördüncü bölümde eser içinde geçen sözcüklerin ve özel adların analitik dizinleri yer almaktadır. Tezde son olarak yararlanılan kaynaklar bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10219874tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-09-25T09:02:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record