Show simple item record

dc.contributor.advisorÜzar Özçetin, Yeter Sinem
dc.contributor.authorErkan, Mehtap
dc.date.accessioned2019-09-30T12:30:30Z
dc.date.issued2019-09-24
dc.date.submitted2019-08-26
dc.identifier.citationVancouver Sistemitr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9120
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the relationship between resilience and metacognition with fear of recurrence of cancer survivors and caregivers. The study was carried out in medical oncology clinic of four hospitals in Ankara. 112 patients and 112 caregivers were included in the study. Data were collected between 1 October 2018 and 1 June 2019 using the descriptive data forms, Psychological Resilience Scale for Adults, Metacognition-30 Scale, and Fear of Cancer Recurrence Inventory. In the evaluation of the data;, correlation and regression analysis were used. According to the results of the study, there is a negative correlation between survivors' resilience and metacognitions with fear of recurrence scores. It was determined that there was a positive correlation between the metacognitions scores of survivors, and the fear of recurrence and the metacognitions levels of caregivers. It was determined that there was a positive correlation between total fear of recurrence and all fear of recurrence subscale scores of caregivers with fear of recurrence. It was found that there was a positive correlation with the total fear of recurrence levels of the caregivers with no fear of recurrence with all sub-dimensions except the reassurance and coping strategies subscales. In line with these results, it can be said that the levels of fear of recurrence of survivors and caregivers may be affected by resilience and metacognition levels of each other. Therefore, it can be suggested to adopt approaches to increase the resilience level and to change the metacognitions positively in decreasing the fear of recurrence of the survivor and caregivers during the survival process starting from the time of diagnosis until the end of life.tr_TR
dc.description.tableofcontentsSayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 4 1.1. Problem Tanımı 4 2. GENEL BİLGİLER 8 2.1. Kanser Süreci 8 2.2. Kanser Sürecinde Sağ Kalım ve Bakım Verme 8 2.3. Kanser Sürecinin Birey ve Bakım Veren Üzerine Etkileri 10 2.4. Nüks Korkusu ve Kanser Yaşantısı 10 2.5. Üstbilişler ve Kanser Yaşantısı 13 2.6. Psikolojik Sağlamlık ve Kanser Yaşantısı 17 2.7. Kanser Süreci ve KLP Hemşireliği 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM 22 3.1. Araştırmanın Amacı 22 3.2. Araştırmanın Soruları 22 3.3. Araştırmanın Şekli 22 3.4. Araştırmanın Yapıldığı Yerler ve Özellikleri 22 3.5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 23 3.5.1. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 24 3.5.2. Dışlanma Kriterleri 25 3.6. Veri Toplama Araçları 25 3.6.1. Tanıtıcı Veri Formu I 25 3.6.2. Tanıtıcı Veri Formu II 25 3.6.3. Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (The Resilience Scale for Adults) 26 3.6.4. Üstbilişler Ölçeği-30 (Metacognition Questionnaire-30) 26 3.6.5. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri (Fear of Cancer Recurrence Inventory) 27 3.7. Araştırmanın Uygulanması 27 3.8. Araştırmanın Ön Uygulaması 28 3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 28 3.10. Araştırmanın Etik Boyutu 28 3.11. Araştırmanın Sınırlılıkları 29 4. BULGULAR 30 4.1. Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Veriler 30 4.2. Kanser Sonrası Sağ Kalan Bireyler ve Bakım Verenlerin Psikolojik Sağlamlık, Üstbiliş Ve Nüks Korkusu Değerleri 33 4.3. Kanser Sonrası Sağ Kalan Bireyler ve Bakım Verenlerin Psikolojik Sağlamlık, Üstbilişler ve Nüks Korkusu Düzeyleri Arasındaki İlişki 35 4.4. Kanser Sonrası Sağ Kalan Bireyler ve Bakım Verenlerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişki 36 4.5. Kanser Sonrası Sağ Kalan Bireyler ve Bakım Verenlerinin Üstbilişleri Arasındaki İlişki 38 5. TARTIŞMA 40 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 45 6.1. Sonuçlar 45 6.2. Öneriler 46 7. KAYNAKLAR 47 8. EKLER EK 1. Etik Kurul İzin Yazısı EK 2. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi İzin Yazısı EK 3. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı EK 4. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı EK 5. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı EK 6. SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı EK 7. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İzin Yazısı EK 8. Sağ Kalan Birey Aydınlatılmış Onam Formu EK 9. Bakım Veren Birey Aydınlatılmış Onam Formu EK 10. Sağ Kalan Bireyin Tanıtıcı Özellikler Formu EK 11. Bakım Veren Bireyin Tanıtıcı Özellikler Formu EK 12. Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği EK 13. Üstbilişler-30 Ölçeği EK 14. Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri EK 15. Turnitin Dijital Makbuz EK 16. Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecthemşireliktr_TR
dc.subjectüstbiliştr_TR
dc.subjectsağ kalımtr_TR
dc.subjectnüks korkusutr_TR
dc.subjectkansertr_TR
dc.subject.meshneoplasmtr_TR
dc.subject.meshnursingtr_TR
dc.subject.meshmetacognitiontr_TR
dc.subject.meshrecurrencetr_TR
dc.subject.meshsurvivorshiptr_TR
dc.titleKanser Sonrası Sağ Kalan Bireyler ve Bakım Verenlerinde Psikolojik Sağlamlık ve Üstbilişlerin Nüks Korkusu İle İlişkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma kanser sonrası sağ kalan bireylerde ve bakım verenlerinde psikolojik sağlamlık ve üstbilişlerin kanserin nüksetme korkusu ile ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı araştırma olarak yapılmıştır. Araştırma Ankara ili içerisinde Büyükşehir belediyesine bağlı, tıbbi onkoloji kliniği bulunan ve kurum izni alınan dört hastanede yürütülmüştür. Araştırmaya 112 kanser sonrası sağ kalan birey ve 112 bakım veren dahil edilmiştir. Veriler tanıtıcı veri formları, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Üstbilişler-30 Ölçeği ve Kanserin Nüksetmesi Korkusu Envanteri kullanılarak 1 Ekim 2018-1 Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sıklık analizleri ile birlikte korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: sağ kalan bireylerin psikolojik sağlamlık puanları ile üstbilişler ve nüks korkusu değerleri arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Sağ kalan bireylerin üstbilişler puanları ile nüks korkusu değerleri ve bakım verenlerin üstbilişler düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nüks korkusu olan bakım verenlerin, kanser sonrası sağ kalan yakınlarının nüks korkusu düzeyleri ile tüm nüks korkusu alt boyut puanları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nüks korkusu yaşamayan bakım verenlerin, kanser sonrası sağ kalan yakınlarının toplam nüks korkusu düzeyleri ile güvence ve baş etme alt boyutları haricindeki tüm alt boyutlar ile pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, kanser sonrası sağ kalan bireyler ve bakım verenlerin nüks korkusu, psikolojik sağlamlık ve üstbilişler düzeylerinin birbirlerinden etkilenebildiği söylenebilir. Dolayısıyla, sağ kalım sürecinde birey ve bakım vereninin nüks korkusu düzeylerini azaltmada psikolojik sağlamlık düzeyinin artırılmasına ve üstbilişlerin pozitif yönde değiştirilmesine yönelik yaklaşımların benimsenmesi önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikiyatri Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-04-03T12:30:30Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7853-2443tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record