Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Çiğdem
dc.contributor.authorPiran, Melisa
dc.date.accessioned2019-10-01T10:33:29Z
dc.date.issued2019-09-26
dc.date.submitted2019-09-18
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9144
dc.description.abstractThis study was conducted with the aim of identifying the barriers and facilitating factors experienced by nurses and midwives working in the perinatal area to address sexuality in care. September June 15 to September 30, 2018, the research was conducted by Dr. Zekai Tahir Burak women's Health Education and Research Hospital was conducted with 135 nurses and midwives working in perinatalogy clinics and outpatient clinics. The data was collected using the “Introductory Information Form” and the “Sexual Attitudes and beliefs scale” Number, percentage, mean, standard deviation, median, minimum and maximum values and Mann-Whitney U test were used in the analysis of the data. According to the research findings, it was found that all nurses and midwives were able to talk about sexuality with the woman they cared for, while the most talked about subject was family planning (88.8%). 60.0% of nurses and midwives stated that their level of knowledge about sexuality was sufficient in the perinatal period and 57.8% stated that they needed education about sexuality in the perinatal period. It was determined that 50.4% of the participants experienced barriers to speaking about their sexuality and that the most experienced obstacles were the third person in the environment (33.3%). Appropriate environment (28.1%) and appropriate time (7.4%) were found to be facilitating factors. The median score on the sexual attitudes and beliefs scale (38.0 [15.0-49.0]) of midwives and nurses whose sexuality indicates that they have a disability in speech was higher than the median score of midwives and nurses (36.0 [21.0-56.0]), indicating that they have no disability (p<0.05). In line with the results of the research, it is recommended that nurses and midwives develop training programs aimed at increasing their level of knowledge about sexuality and their ability to evaluate sexuality during pregnancy and postpartum period and use guidelines for evaluating sexuality.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectcinselliktr_TR
dc.subjectgebeliktr_TR
dc.subjectdoğum sonu dönemtr_TR
dc.subjecthemşireliktr_TR
dc.subjectebeliktr_TR
dc.titlePerinatal Alanda Çalışan Hemşire ve Ebelerin Bakımda Cinselliği Ele Alma Konusunda Yaşadığı Engeller ve Kolaylaştırıcı Faktörlerin Belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, perinatal alanda çalışan hemşire ve ebelerin bakımda cinselliği ele alma konusunda yaşadığı engellerin ve kolaylaştırıcı faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, 15 Haziran - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinataloji klinik ve polikliniklerinde görev yapan 135 hemşire ve ebe ile yürütülmüştür. Veriler, “Tanıtıcı Bilgiler Formu” ve “Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerler ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; hemşire ve ebelerin tamamının bakım verdiği kadınla cinsellik hakkında konuşabildiği, en fazla konuşulan konunun ise aile planlaması (%88,8) olduğu saptanmıştır. Hemşire ve ebelerin %60,0’ı perinatal dönemde cinsellik konusunda bilgi düzeyinin yeterli olduğunu, %57,8’i perinatal dönemde cinsellikle ilgili eğitim ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %50,4’ünün cinselliği konuşmada engel yaşadığı, en fazla yaşanan engelin ortamda üçüncü kişinin olması (%33,3) olduğu belirlenmiştir. Uygun ortam (%28,1) ve uygun zamana sahip olmanın (%7,4) ise kolaylaştırıcı faktörler olduğu saptanmıştır. Cinselliği konuşmada engel yaşadığını belirten ebe ve hemşirelerin cinsel tutum ve inançlar ölçeği puan ortancasının (38,0 [15,0-49,0]), engel yaşamadığını belirten ebe ve hemşirelerin puan ortancasından (36,0 [21,0-56,0]) daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonuçları doğrultusunda; hemşire ve ebelerin gebelik ve doğum sonu dönemde cinsellik ile ilgili bilgi düzeylerini ve cinselliği değerlendirme becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve cinselliği değerlendirmeye yönelik rehberlerin kullanılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-01T10:33:29Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record