Show simple item record

dc.contributor.advisorTopuz, Semra
dc.contributor.authorYüksel, Halil
dc.date.accessioned2019-10-03T08:09:07Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-26
dc.identifier.citationYÜKSEL H. Unilateral Alt Ekstremite Amputasyonu Olan Bireylerde Sağlam Ayağın Değerlendirilmesi [Bilim UzmanlığıTezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9165
dc.description.abstractThis study was conducted to evaluate the intact foot in individuals with unilateral lower extremity amputation. Thirty individuals, including 15 unilateral lower extremity amputations and 15 healthy adults, aged 18-60 years, participated in the study. The demographic information of the persons who were in compliance with the inclusion criteria was obtained and their consent was recorded. Height and body weight measurement, Body Mass Index (BMI), Weight Transfer to the Healthy Side (WTHS) Foot Posture Index (FPI), footprint methods (Clarke Index (CI), Chippaux-Smirak Index (CSI), Staheli's Arc Index (SAI)) measurements were made control and study group. Amputation date, cause of amputation, amputation level, time since first prosthesis, duration of daily prosthesis use and number of prosthesis were recorded in the study group. Intact lower extremity length, percentage of residuel limb, Joint Range of Motion (ROM), muscle strength, shortness of muscle, pain, intact foot and stump skin assessment, posture assessment, Heel Raise Test, Timed Up and Go Test, Shoe Rating Scale (SRS) and assessment of compliance to the prosthesis were applied. There was a significant difference between the height of the groups (p<0.05) and the control group was found to be significantly longer. Other than that there was no significant difference between the two groups in age, body weight and BMI (p>0.05). The study group's age, height, weight, BMI, FPI, CI, CSI, SAI, WTHS, SRS, percentage of residual limbs, daily prosthetic usage time, time since the first prosthesis, the number of prosthesis used and the assessment of prosthetic compliance related data were examined in itself with using Spearman's correlation analysis and there was only a moderate correlation between the daily prosthetic duration and the normal-abnormally intermittent distribution of CI (r=0.522). When the API, CI, SAI and CSI scores were compared, no statistically significant difference was found between the two groups (p> 0.05). There was a significant difference between the WTHS percentage values of the groups (p<0.05), and the study group's weight transfer value to the healthy side was significantly higher. According to these results, intact foot biomechanics of unilateral lower extremity amputation was not affected and this result was related to the fit of the prosthesis and youth being used by the participants.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xiii ŞEKİLLER xv TABLOLAR xvi 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 Amputasyon ve Protez Tarihçesi 3 2.2 Amputasyon Nedenleri 4 2.3 Amputasyon Seviyeleri 4 2.4 Amputasyonda Cerrahi Yöntemler 5 2.5 Alt Ekstremite Amputasyonlarında Kullanılan Protezler 6 2.5.1 Soketler 7 2.5.2 Suspansiyon Sistemleri 9 2.5.3. Protez Eklemler 11 2.5.4 Protez Ayaklar 12 2.6 Alt Ekstremite Amputelerinde Rehabilitasyon 13 2.6.1 Preoperatif Dönem 14 2.6.2 Postoperatif Dönem 14 2.6.3 Preprostetik Dönem 15 2.6.4 Prostetik Dönem 15 2.6.5 Sosyal Yaşama Dönüş ve Takip 17 2.7 Ayak ve Ayak Bileği 17 2.8 Ayak ve Ayak Bileği Anatomisi ve Biyomekaniği 18 2.8.1 Ayak ve Ayak Bileği Eklemleri 19 2.8.2 Ayak ve Ayak Bileği Kasları 22 2.8.3 Ayağın Arkları ve Biyomekaniği 24 2.8.4 Ayak ve Ayak Bileği Dinamikleri 26 2.9 Unilateral Alt Ekstremite Amputasyonları Sonrası Sağlam Taraf 27 2.10 Alt ekstremite Amputasyonlarından Sonra Uzun Dönem Protez Kullanımının Etkileri 28 3. BİREYLER VE YÖNTEM 30 3.1 Bireyler 30 3.2 Yöntem 31 3.2.1 Demografik Veriler 31 3.2.2 Boy Ölçümü 31 3.2.3 Alt Ekstremite Uzunluğu Ölçümü 32 3.2.4 Kalan Ekstremite Uzunluğu Ölçümü 32 3.2.5 Kalan Uzuv Yüzdesi Hesaplanması 33 3.2.6 Vücut Ağırlığı Ölçümü 33 3.2.7 Vücut Kütle İndeksi 34 3.2.8 Eklem Hareket Açıklığının Değerlendirmesi 35 3.2.9 Kas Kuvveti Değerlendirmesi 35 3.2.10 Kas Kısalıklarının Değerlendirmesi 36 3.2.11 Ağrı Değerlendirmesi 37 3.2.12 Ayak Derisinin Değerlendirmesi 37 3.2.13 Postür Değerlendirmeleri 38 3.2.14 Ampute Tarafa Ağırlık Aktarma Yüzdesinin Hesaplanması 41 3.2.15 Dominant Tarafa Ağırlık Aktarma Yüzdesinin Hesaplanması 42 3.2.16 Topuk Yükseltme Testi (Heel Rise Test) 42 3.2.17 Denge Değerlendirmesi 43 3.2.18 Ayakkabı Değerlendirmesi 44 3.2.19 Proteze Uyumun Değerlendirmesi 44 3.2.20. Footprint Ölçümleri 45 3.3 İstatiksel analiz 46 4. BULGULAR 48 4.1 Bireylere Ait Demografik Veriler 48 4.2 Çalışma Grubunda Protez ve Amputasyon ile İlişkili Parametreler 49 4.3 Çalışma Grubunda Eklem Hareket Açıklığı Ölçümleri 51 4.4 Çalışma Grubunda Kas Kuvvet Ölçümleri 52 4.5 Çalışma Grubunda Kas Kısalıkları 52 4.6 Çalışma Grubunda Ağrı Değerlendirmesi 53 4.7 Sağlam Taraf Ayak Derisi ve Güdük Cildi Değerlendirmeleri 53 4.8 Çalışma Grubunda Postüral Değerlendirmeler 54 4.9 Çalışma Grubunda Topuk Yükseltme Testi 55 4.10 Çalışma Grubunda Denge Değerlendirmesi 55 4.11 Ayak Postür İndeksi 55 4.12 Clarke İndeksi (Ayak İzi Açısı / Ark Açısı) 56 4.13 Staheli’nin Ark İndeksi 57 4.14 Chippaux-Smirak İndeksi 58 4.15 Sağlam Tarafa Ağırlık Aktarma 58 4.16 Çalışma Grubundan Elde Edilen Verilerin Korelasyonları 58 5. TARTIŞMA 60 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 68 7. KAYNAKLAR 69 8. EKLER EK-1: Genel Değerlendirme Formu EK-2: Eklem Hareket Açıklığı Değerlendirme Formu EK-3: Kas Kısalıkları Değerlendirme Formu EK-4: Kas Kuvvet Değerlendirme Formu EK-5: Topuk Yükseltme Testi Değerlendirme Formu EK-6: Postür Değerlendirme Formu EK-7: Sağlam Tarafa Ağırlık Aktarma Değerlendirme Formu EK-8: Süreli Kalk ve Yürü Testi Değerlendirme Formu EK-9: Ayak Postür İndeksi Değerlendirme Formu EK-10: Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği Değerlendirme Formu EK-11: McGill Ağrı Anketi Değerlendirme Formu EK-12: TAPES Değerlendirme Formu EK-13 Etik Kurul Onayı EK-14 Poster Sunumu EK-15 Dijital Makbuz EK 16. Orjinallik ekran Çıktısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDiz üstü protezitr_TR
dc.subjectBiyomekaniktr_TR
dc.subjectProteztr_TR
dc.subjectAmputasyontr_TR
dc.subjectUnilateral amputasyontr_TR
dc.subjectSağlam ayaktr_TR
dc.subjectAyak biyomekaniğitr_TR
dc.subjectAbove knee prosthesistr_TR
dc.subjectBiomechanicstr_TR
dc.subjectProsthesistr_TR
dc.subjectAmputationtr_TR
dc.subjectUnilateral amputationtr_TR
dc.subjectIntact foottr_TR
dc.subjectFoot biomechanicstr_TR
dc.titleUnilateral Alt Ekstremite Amputasyonu Olan Bireylerde Sağlam Ayağın Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, unilateral alt ekstremite amputasyonu olan bireylerde sağlam ayağın değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya yaşları 18 ile 60 yıl arasında değişen 15 unilateral alt ekstremite amputasyonu olan birey ve 15 sağlıklı erişkin birey olmak üzere 30 kişi katıldı. Dahil edilme kriterlerine uygun kişilerin katılım için onayları alınarak demografik bilgileri kaydedildi. Çalışma ve kontrol grubuna boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümü, Vücut Kütle İndeksi (VKİ), Sağlam Tarafa Ağırlık Aktarma (STAA), Ayak Postür İndeksi (APİ) ve Footprint yöntemini (Clarke İndeksi (Cİ), Chippaux-Smirak İndeksi (CSİ), Staheli’nin Ark İndeksi (SAİ)) içeren ölçümler yapıldı. Çalışma grubunda amputasyon tarihi, amputasyon nedeni, amputasyon seviyesi, ilk protezinden itibaren geçen süre, günlük protez kullanım süresi, protez sayısı kaydedildi. Sağlam alt ekstremite uzunluğu, kalan uzuv yüzdesi, Eklem Hareket Açıklığı (EHA), kas kuvveti, kas kısalığı, ağrı, sağlam ayak ve güdük cildi değerlendirmesi, postür değerlendirmesi, Topuk Yükseltme Testi, Süreli Kalk ve Yürü Testi, Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve proteze uyumun değerlendirmesini içeren ölçümler yapıldı. Grupların boy uzunlukları arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0,05) ve kontrol grubunun daha uzun olduğu tespit edildi. Bunun dışında kalan yaş, vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi değerleri arasında iki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). Çalışma grubuna ait yaş, boy, kilo, VKİ, APİ, Cİ, CSİ, SAİ, STAA, ADÖ, kalan uzuv yüzdesi, günlük protez kullanım süresi, ilk protezden itibaren geçen süre, protez sayısı ve proteze uyumla ilgili verileri kendi içinde Spearman’ın korelasyon analiziyle ilişkisine bakıldı ve yalnızca günlük protez kullanma süresi ile Cİ’nin normal-anormal aralıklı dağılımı arasında orta düzeyde ilişki bulundu (r=0,522). Gruplarda APİ, Cİ, SAİ, CSİ skorları karşılaştırıldığında iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Grupların STAA yüzdelik değerleri arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0,05), çalışma grubunun sağlam tarafa ağırlık aktarma değerinin anlamlı olarak daha fazla olduğu tespit edildi. Bu sonuçlara göre unilateral alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin sağlam ayak biyomekaniğinin etkilenmediği ve bu sonucun katılımcıların kullandıkları protez ile uyumları ve genç olmaları ile ilişkili olduğu düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-04-06T08:09:07Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record