Show simple item record

dc.contributor.advisorÇifçi, Ayçin
dc.contributor.advisorYücel, Çiğdem
dc.contributor.authorÇifçi, Ayçin
dc.date.accessioned2019-10-08T13:28:07Z
dc.date.issued2019-09-26
dc.date.submitted2019-09-18
dc.identifier.citationÇifçi, A. Bir Üniversite Hastanesinde Verilen Perinatal Bakım Uygulamalarının ve Annelerin Doğumdan Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9187
dc.description.abstractThis study was conducted as a descriptive and relationship-seeker study to determine perinatal care practices and maternal satisfaction in labor in a university hospital. The study was conducted at the maternity ward of Hacettepe University Adult Hospital. With 62 women who gave birth vaginally and 62 women who gave birth by cesarean section. Data were collected by using “Demographic Information Questionnaire”, “Optimality Index-Turkey (OI-TR)“ and “The Scales for Measuring Maternal Satisfaction (SMMS) in Vaginal and Cesarean Birth". Demographic Information Questionnaire was filled out by using patient file and Hospital Information System and interviewing face-to-face with mothers and healthcare personnels who work in the delivery room by the researcher. Just before the mothers were discharged, SMMS was applied according to the type of delivery. Data were analysed with number, percentage, minimum and maximum values, mean, standard deviation, independent sample t-test and Pearson correlation analysis. According to the results of the research, the Perinatal Background Index (PBI) score of all women was 87,61% and the optimality index (OI) score was 79,11%. The PBI score of women who gave birth vaginally was %90,16 and the OI score was 76.11%. The PBI score of women who gave birth by caesarean section was 85.07% and the OI score was 82.12%. When SMMS scores were analyzed according to the type of birth, it was determined that the mothers who gave birth by vaginally and caesarean section had high levels of satisfaction from birth. There was no correlation between the total OI score and total SMMS scores in women who gave birth vaginally and women who gave birth by caesarean section (p>0.05). According to the results of the research; it is recommended to establish institutional culture for the use and dissemination of evidence-based perinatal practices, to develop guidelines and to provide training to increase evidence-based knowledge and skills of health personnel by using innovative training methods.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectperinatal bakımtr_TR
dc.subjectoptimalitetr_TR
dc.subjectdoğumda anne memnuniyetitr_TR
dc.titleBir Üniversite Hastanesinde Verilen Perinatal Bakım Uygulamalarının Ve Annelerin Doğumdan Memnuniyetlerinin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of Perinatal Care Practices and Maternal Satisfaction in Labor in a University Hospitaltr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, bir üniversite hastanesinde verilen perinatal bakım uygulamalarının ve annelerin doğumdan memnuniyetlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi doğumhanesine doğum yapmak üzere başvuran 62 vajinal ve 62 sezaryen ile doğum yapmış kadın alınmıştır. Veriler; “Tanıtıcı Bilgiler Formu”, “Optimalite İndeksiTürkiye (Oİ-TR) Vaka Rapor Formu”, “Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (DAMDÖ) (Normal Doğum)” ve Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği (Sezaryen Doğum)” kullanılarak toplanmıştır. Tanıtıcı Bilgiler Formu; hasta dosyası ve hastane bilgi sisteminde yer alan veriler, anne ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ve doğumhanede çalışan sağlık personeli ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak araştırmacı tarafından doldurulmuştur. Anneler taburcu edilmeden önce doğum şekline göre DAMDÖ’yü doldurmuştur. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, minimum ve maksimum değerler, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; tüm kadınların perinatal özgeçmiş indeksi (PÖİ) skorunun %87,61 ve optimalite indeks (Oİ) skorunun %79,11; vajinal doğum yapan kadınların PÖİ skorunun %90,16 ve Oİ skorunun %76,11; sezaryen ile doğum yapan kadınların ise PÖİ skorunun %85,07 ve Oİ skorunun %82,12 olduğu belirlenmiştir. Doğum şekline göre DAMDÖ puanları incelendiğinde, hem vajinal hem de sezaryen ile doğum yapan annelerin doğumdan memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Vajinal ve sezaryen ile doğum yapan kadınların total Oİ skorları ile DAMDÖ toplam puanları arasında ilişki olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Araştırma sonuçları doğrultusunda; kanıt temelli perinatal uygulamaların kullanılması ve kullanımının yaygınlaştırması için kurum kültürünün oluşturulması, rehberlerin geliştirilmesi ve yenilikçi eğitim yöntemlerinin kullanılarak sağlık personelinin kanıta dayalı bilgi ve becerilerine arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-08T13:28:07Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record