Show simple item record

dc.contributor.advisorArkün Kocadere , Selay
dc.contributor.authorUğur , Bengüsu
dc.date.accessioned2019-10-17T12:09:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9224
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine participants' views about the open online course entitled “How to integrate ICT into classroom practices” developed and taught. The online course is based on current teacher competencies and Tech-PACK model. The course consists of four modules as "ICT Integration to Education”, "Planning for Integration”, "Development for Integration” and “Teaching and Reflection”. This course provided teachers with the opportunity to develop ICT-enhanced lesson plan and apply it in their own classes. The current study was conducted using a descriptive research model. One out of three data collecting tools is “Online Course Participant Information Form” and used to describe the study group. Of the 171 teachers registered, 47 participated and 36 completed the whole course and received certificates. The self-assessment of the 36 teachers through “Technology Impact Checklist” on their ICT-enhanced classroom practices were used for the evaluation of the course. Teacher opinions were also solicited via the “Online Course Evaluation Questionnaire”. According to the results, the self-assessments on ICT-integration were higher in planning and less in practice. Considering the questionnaire, the participants indicate that the objectives of the course were clear, the planned activities and learning materials had positive effect, the course had contribution to integrating technology into the learning-teaching process, and provided enough opportunities to show what they have learned. It can be said the satisfaction of the teachers on the open online course was very high, 97% of the participants emphasized that they would be recommended the course to their colleagues.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür v Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Önemi 5 Araştırmanın Amacı 6 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 7 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 21. Yüzyıl Öğretmen Yeterlikleri 9 Öğrenme ve Öğretme Süreçlerine Teknoloji Entegrasyonu 14 Bölüm 3 Yöntem 19 Araştırma Modeli 19 Öğrenme Ortamının Tasarımı 19 Araştırma Grubu 36 Veri Toplama Süreci 38 Veri Toplama Araçları 38 Araştırmacının Rolü 40 Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 40 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 42 Öğretmenlerin Çevrimiçi Derse İlişkin Görüşleri 42 Öğretmenlerin Çevrimiçi Ders Kapsamında Sınıflarında Yaptıkları Uygulamaya İlişkin Görüşleri 45 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 51 Sonuç ve Tartışma 51 Öneriler 54 Kaynaklar 56 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 69 EK-B: Etik Beyanı 70 EK-C: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 71 EK-Ç: Thesis/Dissertation Originality Report 72 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 73tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBİT entegrasyonutr_TR
dc.subjectÖğretmen eğitimitr_TR
dc.subjectMesleki gelişim programıtr_TR
dc.subjectÇevrimiçi derstr_TR
dc.titleTeknolojinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Entegrasyonuna İlişkin Tasarlanan Çevrimiçi Bir Derse Yönelik Öğretmen Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeTeachers’ Views On An Online Course Designed For Technology Integration Into Learning Teaching Processtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonuna yönelik mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmış çevrimiçi bir derse ait katılımcı görüşlerini incelemektir. Çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çevrimiçi derste öğretmen yeterlilikleriyle, eğitime teknoloji entegrasyonu modeli olan Tech-PACK temele alınmıştır. Çevrimiçi ders “Eğitime BİT Entegrasyonu”, “Entegrasyon için Planlama”, Entegrasyon için Geliştirme” ve “Öğretim ve Yansıma” olmak üzere dört modülden oluşmaktadır. Çevrimiçi dersin içeriğinin geliştirilmesinde Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümünde görev yapan altı akademisyenin desteği vardır. Çevrimiçi derse Avrupa’nın dört farklı ülkesinden 171 kişi kayıt yapmış, 36’sı dersi tamamlayarak sertifika almıştır. Çalışmada sertifika alan katılımcıların verilerine odaklanılmıştır. Araştırmada “Çevrimiçi Ders Katılımcı Bilgi Formu” katılımcıların özelliklerini betimlemek, “Teknoloji Etkisi Kontrol Listesi” öğretmenlerin çevrimiçi derste geliştirip uyguladıkları teknoloji destekli derse ilişkin özdeğerlendirmelerini belirlemek ve “Çevrimiçi Ders Değerlendirme Anketi” öğretmenlerin çevrimiçi derse ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla olmak üzere üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Katılımcıların çevrimiçi dersin gereği olarak, sınıflarında uygulamış oldukları teknoloji destekli dersi değerlendirdiklerinde; kendilerini planlamada güçlü buldukları, uygulamada ise bazı zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Katılımcıların çevrimiçi dersi değerlendirmeleri için yedili likert düzeyinde ölçeklendirilmiş maddelere verdikleri puanların ortancalarının altı ve yedi olmasıyla aldıkları derse dair değerlendirmelerinin olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre katılımcılar eğitimin amaçlarının açıkça belirtildiğini; eğitimde yer alan görevlerin ve öğrenme materyallerinin öğrenmelerine olumlu etkisi olduğunu; eğitimle teknoloji entegrasyonuna yönelik yeterliliklerini geliştirmek açısından katkı sağladığını ve derste kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyabilmek için yeterli fırsatın sunulduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %97’si dersi meslektaşlarına tavsiye edeceklerini bildirmiştir. Bu sonuçlara göre çevrimiçi dersin katılımcılarına teknoloji entegrasyonuna yönelik katkıda bulunduğu söylenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7588-5857tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess