Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Arif
dc.contributor.advisorKaraman ,Neslihan Güney
dc.contributor.authorTemiz, Elif Türkün
dc.date.accessioned2019-10-17T12:12:16Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9228
dc.description.abstractThe purpose of the research is to reveal “what is” and “what should be” on the basis of parent’s and professional’s views on television use of preschool children in terms of type of television program that the children watch, the time they watch television, television program’s effects evaluation within the scope of media literacy. The research is conducted using qualitative research methods. The participants of the study were determined using two sampling methods. “Convenience sampling” was used to determine teachers and parents, “criterion sampling” and “convenience sampling” was used together to determine experts. In this regard, four preschool teachers, seven academicians/experts and 29 parents from a private school; two preschool teachers and 15 parents from a public school willingly participated in the study. The data collection instruments were semi-structured interview form, questionnaire composing of open-close ended questions and document analysis form. Descriptive and content qualitative analysis were used to analyze the data. Findings and results of the study indicate that what the parent’s and preschool teachers do is not enough in terms of type of television program that the children watch, the time they watch television, television program’s effects evaluation within the scope of media literacy. What should be is found out in terms of the same aspects on the basis of the participants’ views.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectMedya okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectOkul öncesi eğitimitr_TR
dc.subjectTelevizyontr_TR
dc.subject.lcshEğitimtr_TR
dc.titleAna Baba ve Eğitimcilerin Okul Öncesi Çocukların Televizyon Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeParent’s And Professional’s Views On Television Use Of Preschool Childrentr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı; medya okuryazarlığı kapsamında anababa ve eğitimcilerin okul öncesi çocukların izledikleri televizyon programının türü, televizyon izleme süresi ve etkilerini değerlendirme açısından televizyon kullanımına ilişkin mevcut ve olması gereken durum hakkında görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcıları belirlenirken iki örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bunlardan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” ile araştırmanın katılımcı öğretmenleri ve anababaları, “ölçüt örneklem” ve “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemlerinin bir arada kullanımı ile de çalışmanın uzman katılımcıları belirlenmiştir. Bu kapsamda özel okuldan dört ana sınıfı öğretmeni ve bu sınıfların anababalarından toplam 29’u, devlet okulundan iki ana sınıfı öğretmeni ve bu sınıfların anababalarından toplam 15’i çalışmaya gönüllülük esasıyla katılmıştır. Çalışmanın tüm katılımcıları için geçerli olan gönüllülük esası ile uzmanlığını program geliştirme ve öğretim alanından almış bir akademisyen, uzmanlığını okul öncesi eğitiminden alan iki akademisyen, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanından iki ve radyo televizyon ve sinema alanından iki uzman çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket ve doküman inceleme formu kullanılmıştır. Veriler nitel araştırma yöntemleri kullanılarak betimsel ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları ve sonucunda medya okuryazarlığı kapsamında okul öncesi anababalarının ve öğretmenlerinin çocukların televizyon kullanımına ilişkin izledikleri televizyon programının türü, televizyon izleme süresi, televizyon programlarının etkilerini değerlendirme açısından mevcutta yaptıklarının yeterli olmadığını işaret etmiştir. Çalışmanın katılımcılarının görüşleri doğrultusunda olması aynı açılardan olması gereken durum ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess