Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkök, Güldem Alev
dc.contributor.authorTutulmaz, Meral
dc.date.accessioned2019-10-17T12:12:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9229
dc.description.abstractComputational thinking is increasingly recognized as an important skill that people should acquire in the 21st century, and secondary education is a critical level for introducing the concept of computational thinking to children. Data visualisation is a promising way of promoting computational thinking among secondary education students. Data visualisation aims at presenting complex data visually in an effective manner. The objective of this method is to design, develop and assess the data visualization application which will contribute to the development of computational thinking (CT) skills of students. To this end, the present study was conducted as two separate practices with 11 th grade students (n=51) at the secondary education level at the Fall and Spring Semesters of 2018-2019 Academic Year through a synthetized design-based research method (Van Wyk ve de Villers, 2014). Each practice takes place within a cycle, and cycles themselves consist of two cycles as “problem analysis”, “design solutions”, “development solutions”, “assessment in practice” and “reflection” phases causing dual results”. At the end of cycles, the designed data visualization applications and the feedbacks received were assessed in the cycles of “assessment in practice and reflection”, and the data visualisation application process was arranged in line with the obtained results. The findings of the study were presented by the researchers by using the “Computational Thinking Rubric in Data Visualisation”, “Student Reflection Form” and “Teacher Reflection Form”. At the end of the study, it was concluded that the computational thinking skills, algorithmic thinking, problem solving and creativity variables of the students could be supported by data visualisation applications. According to this finding, the effectiveness of the data visualization application process developed by the design based research model conducted in cycles in the research on computer thinking skills was demonstrated.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ............................................................................................................................ ii Abstract .................................................................................................................. iii Teşekkür................................................................................................................. iv Tablolar Dizini ........................................................................................................ vii Şekiller Dizini ........................................................................................................... x Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ................................................................................ xi Bölüm 1 Giriş .......................................................................................................... 1 Problem Durumu ................................................................................................. 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi ............................................................................ 7 Araştırma Problemi ............................................................................................. 8 Sınırlılıklar ......................................................................................................... 10 Tanımlar ............................................................................................................ 10 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar............................... 12 Araştırmanın Kuramsal Temeli .......................................................................... 12 İlgili Araştırmalar ............................................................................................... 22 İlgili Araştırmalar Özet ....................................................................................... 31 Bölüm 3 Yöntem ................................................................................................... 33 Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ................................................................. 33 Çalışma Grubu .................................................................................................. 45 Veri Toplama Araçları ....................................................................................... 45 Araştırmacının Rolü .......................................................................................... 55 Araştırma Modeli ............................................................................................... 55 Veri Analizi ........................................................................................................ 73 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar .............................................................................. 77 Araştırma Probleminin Sınanması..................................................................... 77 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler ................................................................ 105 Sonuçlar ve Tartışma ...................................................................................... 105 vi Öneriler ........................................................................................................... 111 Kaynaklar ........................................................................................................... 113 EK-A: Veri Görselleştirmede Bilgi-işlemsel Düşünme Becerileri ......................... 126 EK-B: Öğretmen Görüşme Formu ...................................................................... 130 EK-C: Öğrenci Görüşme Formu ......................................................................... 134 EK-Ç: Kelime İşlem Yazılımı ile Gerçekleştirilen VG Uygulaması Ekran Görüntüleri ........................................................................................................................... 137 EK-D: Web-tabanlı VG Yazılımı ile Grçekleştirilen VG Uygulaması Ekran Görüntüleri ........................................................................................................................... 139 EK-E: Ders Anlatım Görüntüleri .......................................................................... 141 EK-F: Öğretmenlerle Çalışmalar ........................................................................ 142 EK-G: Öğrenci Çalışmalar – Sayısal İşlem Yazılımı ve Web-tabanlı Veri Görselleştirme Uygulaması ................................................................................ 143 EK-Ğ: Etik Komisyonu Onay Bildirimi ................................................................. 144 EK-H: Etik Beyanı ............................................................................................... 145 EK-I: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu ....................................... 146 EK-İ: Thesis Originality Report ........................................................................... 147 EK-J: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı ............................................ 148tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBilgi-işlemsel düşünmetr_TR
dc.subjectVeri görselleştirme
dc.subjectTasarım-tabanlı araştırma
dc.subjectAlgoritmik düşünme
dc.subjectProblem çözme
dc.subjectYaratıcılık
dc.titleBilgi-İşlemsel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Veri Görselleştirmenin Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDesign, Application And Evaluation Of Data Visualization Towards Development Of Computational Thinking Skillstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBilgi-işlemsel düşünme, 21. yüzyılda insanların öğrenmeleri gereken önemli bir beceri olarak giderek daha fazla kabul görmüştür. Ortaöğretim düzeyi ise çocuklara bilgi-işlemsel düşünmeyi tanıtmak için kritik bir aşamadır. Veri görselleştirme, ortaöğretim düzeyi öğrenciler arasında bilgi-işlemsel düşünmeyi teşvik etmenin umut vadeden bir yoludur. Veri görselleştirme, karmaşık verilerin etkili bir şekilde görsel olarak sunulmasını amaçlayan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilecek bir veri görselleştirme uygulamasının tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma, sentezlenmiş tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle (Van Wyk ve de Villers, 2014), ortaöğretim düzeyi 2018-2019 öğretim yılı Güz ve Bahar dönemlerinde 11. sınıf öğrencileriyle (n=51) iki ayrı uygulama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her bir uygulama bir döngü içinde olup, döngüler kendi içinde “problem analizi”, “çözüm tasarlama”, “çözüm geliştirme” “uygulamada değerlendirme” ve “yansıma” evrelerini barındıracak şekilde iki döngüden oluşmaktadır. Döngülerin sonlarında tasarlanan veri görselleştirme uygulamaları ve alınan görüşler “uygulamada değerlendirme ve yansıma” döngülerinde değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda veri görselleştirme uygulama süreci yeniden düzenlenmiştir. Araştırma bulguları, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Veri Görselleştirmede Bilgi-işlemsel Düşünme Rubriği”, “Öğrenci Görüşme Formu”, “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerinin algoritmik düşünme, problem çözme, yaratıcılık değişkenlerinin veri görselleştirme uygulamaları ile desteklenebileceği görülmüştür. Bu bulguya göre, araştırmada döngüler halinde gerçekleştirilen tasarım tabanlı araştırma modeli ile geliştirilen veri görselleştirme uygulama sürecinin bilgi-işlemsel düşünme becerileri üzerinde etkililiği ortaya koyulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-04-20T12:12:58Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-8416-8625tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record